Hlavní obsah

atto

Podstatné jméno mužské

  1. čin, akce, skutekatto di terrorismoteroristický činnell'atto, sull'attopři činu chytit ap.cogliere q nell'atto di fare qcchytit koho při čemall'atto praticove skutečnosti
  2. činnost, akceFu sorpreso nell'atto di rubare.Byl přistižen při krádeži.Devo dargli atto che aveva ragione.Musím uznat, že měl pravdu.nell'atto/all'atto di qcpři čem činnosti ap.fare degli atti inconsultijednat unáhleněin atto di qcpři čem, během, v průběhu čehomettere in attorealizovat, uskutečnit, uskutečňovatatto di presenzaúčast krátká a formální, na schůzi ap.fare atto di qcnaznačit co, předstírat co činnostfare atto di presenzaobjevit se krátce na schůzi ap.prendere atto di qcvzít na vědomí co
  3. di qc projev, gesto, akt čehoatto di amicizia/di stimaprojev přátelství/úcty
  4. jednání, akt divadelnícommedia in tre attikomedie o třech aktech tříaktováatto unico njednoaktovka divadelní hra o jednom jednání
  5. atti aktamettere agli attizaložit ad acta/do spisů/mezi akta
  6. sborník, aktaatto legislativoprávní akt
  7. dokument, listina právníatto di nascita/morterodný/úmrtní list

Vyskytuje se v

in: commedia in tre attihra o třech dějstvích

indiscriminato: atto indiscriminatoneuvážený čin

mettere: mettere in pratica/atto(z)realizovat, uskutečnit

morte: atto di morteúmrtní list

notarile: atto notarilenotářská listina

notorio: dir. atto notorio(místo)přísežné prohlášení

violenza: atti di violenzanásilnosti

spregevole: atto spregevolezavrženíhodný čin

evidence: zanést co do evidenceregistrare qc, mettere qc a registro/agli atti

hrdinský: hrdinský činatto eroico

násilný: násilné činyatti di violenza

oddací: oddací listatto di matrimonio

rodný: rodný listcertificato /atto di nascita

sesmilnit: Nesesmilníš. přikázáníNon commettere atti impuri.

silácký: silácký kousekprova /atto di forza

spis: soudní spisyatti della corte

trestný: práv. trestný čincrimine , atto criminale, zločin delitto , reato

úkon: práv. právní úkonazione legale, atto/negozio giuridico

dějství: hra o třech dějstvíchopera teatrale in tre atti, commedia in tre atti