Hlavní obsah

perdere

Tranzitivní sloveso

  1. q/qc ztratit koho/co, přijít o koho/coHo perso la chiave.Ztratil jsem klíč.Non perderlo!Neztrať to!Lascia perdere il lavoro, riposati un po'!Nech té práce, chvíli si odpočiň.Lasciamo perdere!Necháme toho!Non ho nulla da perdere.Nemám co ztratit.Ha perso i genitori.Přišel o rodiče.perdere l'udito/la vista/l'appetitoztratit sluch/zrak/chuťperdere le forze/la voceztrácet síly/hlasperdere conoscenzaztratit vědomíperdere la vitazemřítvuoto a perderenevratný obaloccasione da non perderejedinečná příležitost kterou nelze promarnitperdere la pazienzaztratit trpělivostperdere colpivynechávat srdce, motor ap.lasciar perdere(za)nechat, nechat býtperdere tempo con q/qcztrácet čas s kým/čímperdere di vista q/qcztratit z dohledu koho/co, ztratit kontakt s kým/čímperdere le staffeztratit nervy sebekontroluperdersi d'animoklesat na duchuperdere terrenozůstávat pozadu, ztrácet půdu po nohamaperdere la facciaztratit tvář pověst ap.
  2. perdere (i soldi) prodělat, prodělávat firma ap. - zaznamenat ztrátu
  3. zmeškat, promeškatperdere l'aereozmeškat letadloperdere l'inizio dello spettacolozmeškat začátek představení
  4. prohrátperdere la guerra/la scommessa/la partitaprohrát válku/sázku/zápasperdere la causa contro q/qcprohrát spor proti komu/čemuperdere a carte/calcioprohrát v kartách/ve fotbale
  5. téct o prasklé nádobě ap.Il barile perde.Ten sud teče.perdere sanguekrvácet rána ap.
  6. zničit, zkazit

Intranzitivní sloveso

  • di qc ztrácet, pozbývat na čem kvalitě ap.perdere di valore/importanza/efficaciaztrácet na hodnotě/důležitosti/účinnosti

Vyskytuje se v

abitudine: perdere l'abitudine di qcodvyknout, odnaučit se čemu

battaglia: vincere/perdere una battagliavyhrát/prohrát bitvu

causa: vincere/perdere una causavyhrát/prohrát případ

conoscenza: perdere/riacquistare (la) conoscenzaztratit/(znovu) nabýt vědomí

coscienza: perdere coscienzaztratit vědomí, upadnout do bezvědomí

equilibrio: perdere l'equilibrioztratit rovnováhu

filo: perdere il filoztupit se

forza: perdere le forzeztratit sílu

impiego: trovare/perdere l'impiegonajít/ztratit zaměstnání

lucido: perdere il lucidoztratit lesk

memoria: perdere la memoriaztratit paměť

onore: perdere l'onoreztratit čest

parola: perdere la parolaztratit řeč, oněmět úžasem ap.

partita: vincere/perdere una partitavyhrát/prohrát zápas

pazienza: avere/perdere la pazienzamít/ztratit trpělivost

perdono: chiedere il perdonoprosit o odpuštění

perdono: dir. perdono giudizialeprominutí trestu mladistvému

perso: andare persoztratit se

posto: perdere il postopřijít o místo

prestigio: perdere il prestigioztratit prestiž

reputazione: rovinarsi/perdere la reputazionezničit si/ztratit dobrou pověst

sapore: perdere di saporeztratit chuť

senso: perdere i sensiztratit vědomí

speranza: perdere ogni speranza di qcztratit veškeré naděje na co

tempo: a tempo persove (svém) volném čase o zálibách ap.

udito: perdere l'uditoztratit sluch, ohluchnout

vita: perdere la vitazemřít

voce: perdere la voceztratit hlas, přen. nebýt schopen slova

aderenza: Perde l'aderenza con la realtà.Ztrácí kontakt s realitou.

altrimenti: Fai presto, altrimenti perdi il treno.Pohni, jinak ten vlak nestihneš.

autocontrollo: Ha perso l'autocontrollo.Ztratil sebekontrolu., Přestal se ovládat.

filo: Ho perso il filo.Ztratil jsem nit.

lupo: Il lupo perde il pelo ma non il vizio.Člověka nepředěláš., Lidská přirozenost se nezapře., Starého psa novým kouskům nenaučíš.

naso: Perde sangue dal naso.Teče mu krev z nosu.

oppure: Affrettati, oppure perderai il treno.Pospěš si, jinak nestihneš vlak.

perdersi: Ci siamo persi nel bosco.Ztratili jsme se v lese.

perdono: Chiedo perdono...Prosím o prominutí..., Omlouvám se...

perduto: Siamo perduti.Jsme ztracení., hovor. Jsme v háji.

perso: Fai una prova, perso per perso.Vyzkoušej to, nemáš co ztratit.

predicare: relig. predicare il perdonokázat odpuštění

tempo: Non c'è tempo da perdere.Není času nazbyt.

bandolo: perdere il bandoloztratit nit příběhu ap.

bussola: perdere la bussolabýt dezorientovaný/zmatený, ztratit směr

camicia: perdere (anche) la camiciapřijít (i) o košili přijít o všechno

cognizione: perdere la cognizione del tempoztratit pojem o čase

filo: perdere il filoztratit nit příběhu ap.

lasciare: Lascia perdere!Nech to být!

senno: perdere il senno, uscir di sennopřijít o rozum

bezvědomí: upadnout do bezvědomíperdere coscienza

dohnat: dohnat ztracený časricuperare il tempo perso

iluze: ztratit iluze o kom/čemperdere le illusioni su q/qc

panenství: ztratit panenstvíperdere la verginità

pojem: ztratit pojem o časeperdere la nozione del tempo

proces: vyhrát/prohrát procesvincere/perdere il processo

přijít: přijít o rozumperdere la ragione

spoj: chytit/zmeškat spojprendere/perdere la coincidenza

stihnout: nestihnout co vlak ap.perdere qc

upadnout: upadnout do bezvědomícadere in uno stato di incoscienza, perdere coscienza

vědomí: ztratit vědomíperdere la coscienza

vyřvat: vyřvat si hlas(ivky)sgolarsi, perdere la voce urlando

vzdát: vzdát toarrendersi, nechat toho lasciar(e) perdere

zatékat: Střechou zatéká. střecha propouští voduIl tetto perde.

ztracený: Musíme dohnat ztracený čas.Dobbiamo recuperare il tempo perso.

ztrácet: ztrácet čas (s) čímperdere tempo con qc

ztratit: ztratit vědomíperdere conoscenza

docházet: Dochází mi trpělivost.Sto perdendo la pazienza.

hrozit: Hrozilo mu, že přijde o práci.Rischiava di perdere il lavoro.

mazlit se: Moc se s tím úkolem nemazlil.Non ha perso tanto tempo con quel compito.

meškat: Nemeškej a ...Non perdere tempo e ...

nazbyt: Nemám času nazbyt.Non ho tempo da perdere.

nechat: Nech to být/plavat.Lascialo perdere.

nerad: Nerad prohrávám.Non mi piace perdere.

nos: Vlak mi ujel před nosem.Ho perso il treno proprio per un pelo.

od, ode: Ztratil jsem klíče od auta.Ho perso le chiavi della macchina.

odpuštění: prosit o odpuštěníchiedere il perdono

orientace: ztratit orientaciperdere l'orientamento

ovládat se: Mám strach, že se přestanu ovládat.Temo di perdere autocontrollo.

prohrát: Válku prohráli.Hanno perso la guerra.

prohrát: Prohrál všechny peníze.Ha perso tutti i soldi.

promarnit: Promarnil jsi příležitost...Hai perso l'opportunità di...

promeškat: Promeškal příležitost...Ha perso l'occasione di...

propást: Takovou příležitost by člověk neměl propást.È un'opportunità da non perdere.

propást: Propásli jsme začátek.Abbiamo perso l'inizio.

prosit: prosit o odpuštění/dovoleníchiedere il perdono/permesso

protékat: Záchod protéká.Lo sciacquone perde.

přebytečný: shodit přebytečná kilaperdere i chili di troppo

připravit se: O nic ses nepřipravil.Non ti sei perso niente.

riskovat: Nechci riskovat, že o všechno přijdu.Non voglio rischiare di perdere tutto.

rovnováha: Ztratil rovnováhu.Ha perso il suo equilibrio.

rupnout: Ruply mu nervy.Ha perso i nervi.