Hlavní obsah

causa

Podstatné jméno ženské

  1. di qc příčina, důvod čehoa causa di qcz důvodu čeho, kvůli, díky čemudir. giusta causaoprávněný důvodlicenziamento senza giusta causaneoprávněné propuštění ze zaměstnánífare causa comune con qbýt zajedno/solidární, spojit síly s kým
  2. kauza, (právní) případ, (soudní) spordiscutere una causaprojednávat kauzuvincere/perdere una causavyhrát/prohrát případ
  3. věc, cíl, záměr o co se usiluje

Vyskytuje se v

a: a causa di qckvůli čemu, z důvodu čeho

chiamare: chiamare in causa qc/qpráv. předvolat koho před soud, přen. dotýkat se čeho, obnášet co obsahově

effetto: causa ed effettopříčina a následek

efficiente: filos. causa efficienteúčinná příčina u Aristotela

intentare: intentare (causa) a/contro qpodat žalobu proti komu, zažalovat koho

maggiore: per cause di forza maggiorezásahem vyšší moci

maltempo: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

muovere: muovere causa a qvznést obžalobu proti komu

perdere: perdere la causa contro q/qcprohrát spor proti komu/čemu

perorare: perorare la causa di qobhajovat koho (u soudu)

probabile: causa probabile di qcpravděpodobná příčina čeho

causare: L'incidente fu causato da ...Nehoda byla způsobena ...

causare: Il vento ha causato gravi danni.Vítr napáchal velké škody.

macello: L'esplosione causò un macello.Výbuch způsobil masakr.

cognizione: senza cognizione di causabez hlubší znalosti věci

pugnalata: È morto a causa di una pugnalata.Zemřel na následky bodnutí dýkou.

důvod: z důvodu čehoa causa di qc

nemoc: pro nemoc, z důvodu nemocia causa di malattia

němu: kvůli němuper causa sua

nepřízeň: pro nepřízeň počasía causa del maltempo

obhajovat: obhajovat koho/čí případ u soududifendere/perorare la causa di q

podat: podat žalobu na koho za coquerelare q per qc, intentare causa contro q per qc

pře: práv. občanskoprávní přecausa civile

příčina: určit příčinu smrtistabilire la causa della morte

působit: působit škodycausare i danni

spoušť: nadělat spoušť kdecausare una devastazione dove, devastare qc

špatný: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

vlivem: vlivem špatného počasí ...a causa del maltempo ...

vzniklý: vzniklé škody na čemdanni causati a qc

žaloba: podat žalobu na koho pro cointentare causa a/contro q per qc, querelare q, sporgere una querela contro q, fare causa a q

kvůli: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

nafouknout: Noviny ten případ pěkně nafoukly.Il giornale ha gonfiato la causa.

napáchat: Bouře napáchala velké škody.La tempesta ha causato molti danni.

následkem: Následkem úrazu zůstal ochrnutý.A causa dell'infortunio è rimasto paralizzato.

oslepnout: Oslepl po vážné nehodě.È rimasto cieco a causa di un grave incidente.

pro: pro špatné počasía causa del maltempo

soud: prohrát/vyhrát soudperdere/vincere la causa

spatřovat: Příčinu spatřujeme v ...Vediamo la causa in...

škoda: způsobit/napáchat velké škodycausare grandi danni

vzhledem k: Vzhledem ke špatnému počasí...A causa del maltempo...

zavinit: Kdo to zavinil?Chi lo ha causato?, Di chi è la colpa?

zavinit: Bylo to zaviněno nedostatkem...È stato causato dalla mancanza di ...

způsobit: Bylo to způsobeno chybou ...Fu causato da un errore ...

způsobit: Způsobil značné škody ...Ha causato grandi danni ...

zůstat: Po nehodě zůstal ochrnutý.A causa dell'incidente è rimasto paralizzato.