Hlavní obsah

causa

Podstatné jméno ženské

  1. di qc příčina, důvod čehoa causa di qcz důvodu čeho, kvůli, díky čemudir. giusta causaoprávněný důvodlicenziamento senza giusta causaneoprávněné propuštění ze zaměstnánífare causa comune con qbýt zajedno/solidární, spojit síly s kým
  2. kauza, (právní) případ, (soudní) spordiscutere una causaprojednávat kauzuvincere/perdere una causavyhrát/prohrát případ
  3. věc, cíl, záměr o co se usiluje

Vyskytuje se v

důvod: a causa di qcz důvodu čeho

nemoc: a causa di malattiapro nemoc, z důvodu nemoci

němu: per causa suakvůli němu

nepřízeň: a causa del maltempopro nepřízeň počasí

obhajovat: difendere/perorare la causa di qobhajovat koho/čí případ u soudu

podat: querelare q per qc, intentare causa contro q per qcpodat žalobu na koho za co

pře: causa civilepráv. občanskoprávní pře

příčina: stabilire la causa della morteurčit příčinu smrti

působit: causare i dannipůsobit škody

spoušť: causare una devastazione dove, devastare qcnadělat spoušť kde

špatný: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

vlivem: a causa del maltempo ...vlivem špatného počasí ...

vzniklý: danni causati a qcvzniklé škody na čem

žaloba: intentare causa a/contro q per qc, querelare q, sporgere una querela contro q, fare causa a qpodat žalobu na koho pro co

kvůli: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

nafouknout: Il giornale ha gonfiato la causa.Noviny ten případ pěkně nafoukly.

napáchat: La tempesta ha causato molti danni.Bouře napáchala velké škody.

následkem: A causa dell'infortunio è rimasto paralizzato.Následkem úrazu zůstal ochrnutý.

oslepnout: È rimasto cieco a causa di un grave incidente.Oslepl po vážné nehodě.

pro: a causa del maltempopro špatné počasí

soud: perdere/vincere la causaprohrát/vyhrát soud

spatřovat: Vediamo la causa in...Příčinu spatřujeme v ...

škoda: causare grandi dannizpůsobit/napáchat velké škody

vzhledem k: A causa del maltempo...Vzhledem ke špatnému počasí...

zavinit: Chi lo ha causato?, Di chi è la colpa?Kdo to zavinil?

způsobit: Fu causato da un errore ...Bylo to způsobeno chybou ...

zůstat: A causa dell'incidente è rimasto paralizzato.Po nehodě zůstal ochrnutý.

a: a causa di qckvůli čemu, z důvodu čeho

causa: a causa di qcz důvodu čeho, kvůli, díky čemu

chiamare: chiamare in causa qc/qpráv. předvolat koho před soud, přen. dotýkat se čeho, obnášet co obsahově

effetto: causa ed effettopříčina a následek

efficiente: filos. causa efficienteúčinná příčina u Aristotela

intentare: intentare (causa) a/contro qpodat žalobu proti komu, zažalovat koho

maggiore: per cause di forza maggiorezásahem vyšší moci

maltempo: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

muovere: muovere causa a qvznést obžalobu proti komu

perdere: perdere la causa contro q/qcprohrát spor proti komu/čemu

perorare: perorare la causa di qobhajovat koho (u soudu)

probabile: causa probabile di qcpravděpodobná příčina čeho

causare: L'incidente fu causato da ...Nehoda byla způsobena ...

macello: L'esplosione causò un macello.Výbuch způsobil masakr.

cognizione: senza cognizione di causabez hlubší znalosti věci

pugnalata: È morto a causa di una pugnalata.Zemřel na následky bodnutí dýkou.