Hlavní obsah

špatný

Přídavné jméno

  1. (nekvalitní) cattivo/-a(zkažený - potraviny) guasto/-a, andato a male(podřadný) inferioreTo vůbec není špatné!Non è mica male!Mám špatnou paměť na jména.Non ho buona memoria per i nomi.špatný vkuscattivo gusto mšpatné počasímaltempo m, brutto tempo mza špatného počasícon il brutto tempo m, (v případě) in caso di maltempokvůli špatnému počasía causa del maltempošpatná kvalitaqualità f inferiore
  2. (mravně ap.) cattivo/-a(zlý) malvagio/-a, maligno/-aNení to špatný člověk.Non è un uomo cattivo.špatné chovánícattivo comportamento mšpatná pověstcattiva fama f, cattivo nome m, cattiva reputazione f
  3. (nesprávný) sbagliato/-a(ne ten pravý) ingiusto/-a, falso/-a(chybný) erroneo/-anastoupit do špatného vlakusalire sul treno m sbagliatoMusíte mít špatné číslo. do telefonuDeve avere il numero sbagliato.špatná adresaindirizzo m sbagliatošpatná odpověďrisposta f sbagliata
  4. (nepříznivý) brutto/-a, negativo/-ašpatné zprávybrutte notizie f plšpatné znamenímalaugurio m, cattivo augurio m, presagio m infaustošpatné svědomícoscienza f sporcamít špatnou náladuessere di cattivo umore

Vyskytuje se v

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

dojem: udělat dobrý/špatný dojem na kohofare una buona/cattiva impressione a q

horší: změna k horšímucambiamento in peggio, zhoršení peggioramento

horší: být čím dál (tím) horšíandare di male in peggio

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

nálada: mít dobrou/špatnou náladuessere di buon/cattivo umore

nálada: špatná náladamalumore

obchod: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buon/cattivo affare con q

obrat: obrat k lepšímu/horšímusvolta per il meglio/peggio

pověst: mít dobrou/špatnou pověstavere buona/cattiva reputazione

příklad: dávat komu dobrý/špatný příkladdare buono/cattivo esempio a q

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženídi buon/cattivo umore

skutek: dobrý/špatný skutekbuona/cattiva azione

svědomí: mít čisté/špatné svědomíavere la coscienza pulita/sporca

viditelnost: dobrá/špatná viditelnostbuona/scarsa visibilità

vkus: mít dobrý/špatný vkusavere buon/cattivo gusto

vlivem: vlivem špatného počasí ...a causa del maltempo ...

vodič: dobrý/špatný vodičbuon/cattivo conduttore

zacházení: špatné zacházení s kým s vězni ap.maltrattamento di q

zdravotní: špatný zdravotní stavcattiva salute

znamení: špatné/zlé znamenímalaugurio , cattivo augurio , presagio infausto

zrak: mít dobrý/špatný zrakavere buona/debole vista

zvuk: mít dobrý/špatný zvuk renoméavere una reputazione buona/brutta

horšit se: Horší se počasí.Il tempo peggiora.

kvůli: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

navzdory: navzdory špatnému počasímalgrado il maltempo

nést: Nesu špatné zprávy.Porto cattive notizie.

obávat se: Obáváme se nejhoršího.Temiamo il peggio.

počasí: špatné počasímaltempo

počítat: Počítali jsme s nejhorším.Ci aspettavamo il peggio.

pohybovat se: Pohyboval se ve špatné společnosti.Frequentava la compagnia sbagliata.

pro: pro špatné počasía causa del maltempo

přece: Přece jen to není tak špatné.Dopotutto non è così male.

připravit se: Musíme se připravit na nejhorší.Dobbiamo prepararci al peggio.

sníst: Snědl jsem něco špatného.Ho mangiato qualcosa di male.

vzhledem k: Vzhledem ke špatnému počasí...A causa del maltempo...

zažívání: špatné zažívánícattiva digestione

změna: změna k lepšímu/horšímucambiamento in meglio/peggio

zpráva: Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.Ho una buona/brutta notizia per te.

nejhorší: při nejhoršímnel caso peggiore, al(la) peggio

nejhorší: Z nejhoršího jsme venku.Il peggio è passato.

obrátit se: obrátit se k horšímuprendere una brutta piega

ukázat se: ukázat se v dobrém/špatném světlefare una bella/brutta figura

vykročit: vykročit správnou/špatnou nohoupartire col piede giusto/sbagliato

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

cattivo: essere di cattivo umoremít špatnou náladu

cattivo: dare il cattivo esempiodá(va)t špatný příklad

cattivo: avere cattivo gustomít špatný vkus

cattivo: cattivo tempošpatné počasí

cattivo: cattiva fama/notiziašpatná pověst/zpráva

cencio: uscire dai cencidostat se z (toho) nejhoršího, vyhrabat se z toho

condizione: in cattive condizionive špatném stavu

di: essere di malumoremít špatnou náladu

esempio: dare buono/cattivo esempio a qdávat komu dobrý/špatný příklad

fumata: fumata nerazáporný výsledek, špatné znamení i při volbě papeže

impressione: fare una buona/cattiva impressione a q(u)dělat na koho dobrý/špatný dojem

ipotesi: nella peggiore delle ipotesiv nejhorším případě

malgrado: malgrado il maltemponavzdory špatnému počasí

maltempo: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

malumore: essere di malumoremít špatnou náladu

massimo: al massimomaximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinak

meno: da meno di qhorší než kdo

mira: avere buona/cattiva miramít dobrou/špatnou mušku

niente: niente malevůbec (ne) špatný/špatně, dost dobře

nome: farsi un cattivo nomezískat špatnou pověst

partito: un ottimo/cattivo partitovýborná/špatná partie

peggio: al(la) peggiopři nejhorším

peso: avere un peso sulla coscienzamít špatné/černé svědomí

prepararsi: prepararsi al peggiopřipravit se na nejhorší

presagio: presagio infaustošpatné/neblahé znamení

prognosi: buona/cattiva/benigna prognosidobrá/špatná/příznivá prognóza nemoci

pronuncia: gramm. pronuncia corretta/erratasprávná/špatná výslovnost

salute: essere in buone/cattive condizioni di salutebýt v dobrém/špatném zdravotním stavu

sbagliare: sbagliare stradazabloudit, sejít z cesty, jít špatnou cestou

segno: buon/cattivo segnodobré/špatné znamení

sosta: sosta selvaggia/irregolare, sosta non autorizzatašpatné parkování na zákazu ap.

stivale: dei miei stivalimizerný, špatný

umore: essere di buon/cattivo umoremít dobrou/špatnou náladu

augurio: È di buon/cattivo augurio.Je to dobré/špatné znamení.

brutto: È arrivata in un brutto momento.Přišla nevhod/ve špatný okamžik.

brutto: Non voglio fare una brutta figura.Nechci udělat špatný dojem.

confinare: Il cattivo tempo ci confinò in casa.Kvůli špatnému počasí jsme museli zůstat doma.

dispiacere: Non mi è dispiaciuto.Nemůžu říct, že se mi to nelíbilo., Nebylo to špatné.

dovere: I problemi sono dovuti al maltempo.Problémy vznikly kvůli špatnému počasí.

male: Quel film non è male.Ten film není špatný.

paralizzare: Il maltempo ha paralizzato il traffico.Špatné počasí paralyzovalo dopravu.

peggio: È peggio di prima.Je to horší než předtím.

peggio: Non bisogna pensare al peggio.Není nutné myslet hned na (to) nejhorší.

peggiore: È peggiore di ieri.Je to horší než včera.

risma: gente della peggior rismalidé toho nejhoršího ražení