Hlavní obsah

působit

Nedokonavé sloveso

  1. (být příčinou) co causare qc, essere la causa di qc(činit) fare qcpůsobit škodycausare i danni
  2. (dělat dojem) na koho jak dare a q l'impressione di qc(jevit se) sembrare a q come(znít) suonare a q comePůsobil dojmem skromného člověka.Dava l'impressione di essere una persona modesta.Jak to na tebe působí?Come ti sembra?
  3. (mít účinek) na koho/co fare/avere effetto su q/qc(chemikálie ap.) agire(mít dopad) avere impatto su q/qcLék působí okamžitě.Il farmaco fa subito effetto.
  4. (pracovat) jako co lavorare come qc(ve funkci ap.) fungere, fare da qc
  5. (o firmě ap.) operareFirma působí v oblasti služeb...L'azienda opera nel campo di dei servizi...
  6. (ovlivňovat) na koho/co influire su q/qc, influenzare q/qc

Vyskytuje se v

tloustnutí: působit tloustnutífar ingrassare

dojem: Působí dojmem, žeDa l'impressione che...

vyrovnaně: Působil vyrovnaně.È sembrato calmo.

effetto: fare l'effettopůsobit dojmem

fungere: fungere da direttorepůsobit jako ředitel

mostra: far bella mostra di sédobře (za)působit dobrým dojmem

penoso: Faceva un'impressione penosa.Působil žalostným dojmem.

pietoso: fare un'impressione pietosa a qpůsobit na koho žalostným dojmem

prurito: dare pruritosvědit, působit svědění

rivoltare: (far) rivoltare lo stomacopůsobit zvedání žaludku

tossico: avere un effetto tossicopůsobit toxicky

vulnerabile: aver un aspetto vulnerabilevypadat/působit zranitelně

diletto: Provano/Sentono diletto a/nel fare qcTěší je co., Působí jim radost co.

servire: Serve da interprete.Působí jako tlumočník.