Hlavní obsah

podat

Dokonavé sloveso

  1. (dát do ruky) co komu passare, dare qc a q(sundat shora) mettere qc giùPodej mi sůl, prosím.Passami il sale, per favore.
  2. (mít podání) servire
  3. (předložit úředně) presentare(předat též) consegnare(na poště) (far) spedire (per posta) qcpodat žádostpresentare una richiestapodat daňové přiznánípresentare la dichiarazione dei redditipodat výpověďlicenziarsi, dare le dimissionipodat žalobu na koho za coquerelare q per qc, intentare causa contro q per qcpodat zavazadla(na letišti ap.) consegnare i bagagli, (provést odbavení) fare il check-in
  4. (předložit pokrm ap.) servire(lék ap.) somministrare
  5. (ruku na pomoc) dare(předat dále) passare(vztáhnout) alzarePodej mi ruku!Dammi la mano!podat si ruce s kým potřást sistringersi la mano con q
  6. (důkaz ap.) presentare

Vyskytuje se v

demise: podat demisidimettersi, dare/rassegnare le dimissioni

protest: podat protest proti čemupresentare una protesta contro qc

přihláška: vyplnit/podat (si) přihláškucompilare/inviare il modulo di iscrizione

reklamace: podat reklamacifare/presentare un reclamo

rezignace: podat rezignacidare/presentare le dimissioni

ruka: podat komu ruku na pozdravstringere la mano a q

stížnost: podat stížnost na cofare/presentare un reclamo per qc

svědectví: podat svědectvítestimoniare, deporre

výpověď: podat/dát výpověď v prácilicenziarsi, dare le dimissioni

zpráva: podat zprávu, podávat zprávy o čemfare un rapporto/servizio su qc

žádost: podat (si) žádost o corichiedere, fare/presentare domanda di qc

žaloba: podat žalobu na koho pro cointentare causa a/contro q per qc, querelare q, sporgere una querela contro q, fare causa a q

o: Musí podat hlášení o ...Deve fare rapporto su ...

podat si: Však já si ho ještě podám!Me la vedrò ancora con lui!

ruka: podat komu pomocnou rukudare a q una mano (amica)

utrhnout: Podej mu prst, a utrhne ti ruku.Gli dai una mano e si prende il braccio.

appello: ricorrere in appello, fare appelloodvolat se, podat odvolání

botta: prendere a botte qzřezat koho, podat si koho, nařezat komu

conciare: conciare per le feste/male qzřídit, zřezat, podat si koho

dare: dare una mano a qpomoci komu, podat pomocnou ruku, přiložit ruku k dílu

dare: dare la mano a qpodat ruku komu

denuncia: sporgere denuncia (alla polizia)podat trestní oznámení (na policii)

dimissione: presentare le dimissionipodat demisi

domanda: fare domanda a q/qcpodat žádost o co, vznést požadavek ke komu, na co

intentare: intentare (causa) a/contro qpodat žalobu proti komu, zažalovat koho

porgere: porgere la mano a qpodat (pomocnou) ruku komu

presentare: presentare una domandapodat žádost

presentare: presentare le dimissionipodat demisi

querela: dir. sporgere una querela contro q per qcpodat žalobu na koho pro co

rassegnare: rassegnare le dimissionipodat rezignaci

reclamo: fare/presentare un reclamopodat reklamaci

relazione: fare una relazionepodat zprávu, přednést referát

rendere: rendere una testimonianzapodat svědectví, svědčit

sfuriata: fare una sfuriata a qdát co proto/kartáč komu, podat si koho

sodo: darle sode a qczřezat, zmlátit, podat si koho

spettacolo: iron. dare spettacolodělat scény, sport. podat excelentní výkon

tendere: tendere la manopodat ruku

dare: Dammi il bicchiere.Podej mi tu skleničku.

dimettersi: Il governo si è dimesso.Vláda podala demisi., Vláda odstoupila.

mano: dare la mano a qpodat komu ruku

passare: Passami il sale, per favore.Podej mi prosím sůl.

porgere: Porgimi il burro, per favore.Podej mi máslo, prosím.

aggiustare: Ora lo aggiusto io!Já si ho podám!, Já mu to vytmavím!

mano: Si possono dare la mano.Můžou si podat ruku.

vivo: mangiare vivo q/qcsežrat zaživa koho/co, přen. podat si koho