Hlavní obsah

škoda

Podstatné jméno, rod ženský

  • ztrátadanno m(újma) detrimento mzpůsobit/napáchat velké škodycausare grandi danniNebude na škodu ...Non sarà male ...ke škodě kohoa danno di q

Příslovce

  • peccato(o plýtvání) sprecoTo je ale škoda!Che peccato!(Je to) škoda peněz/času.È uno spreco di denaro/tempo.

Vyskytuje se v

milionový: milionové škodydanni per milioni

nenapravitelný: nenapravitelné škodydanni irreparabili

působit: působit škodycausare i danni

rozsah: rozsah škodentità dei danni

věcný: věcná odpovědnost/škodaresponsabilità /danno reale

vyčíslit: vyčíslit škodyvalutare i danni

vzniklý: vzniklé škody na čemdanni causati a qc

nahradit: Naše firma Vám nahradí vzniklé škody.La nostra ditta Le risarcirà i danni subiti.

napáchat: Bouře napáchala velké škody.La tempesta ha causato molti danni.

předejít: Škodám lze předejít.I danni possono essere prevenuti.

způsobit: Způsobil značné škody ...Ha causato grandi danni ...

žalovat: Žaloval ho o náhradu škody.L'ha citato per il risarcimento dei danni.

mluvit: Škoda mluvit!È fiato sprecato!

užitek: nadělat víc škody než užitkufar più male che bene

accertamento: accertamento dei dannizjištění škod

danno: far danni(na)páchat/nadělat škody

danno: danni ambientaliekologické škody, škody na životním prostředí

discapito: a discapito di q/qcna úkor, v neprospěch, k újmě, ke škodě koho/čeho

entità: danni di lieve entitàškody menšího rozsahu, drobné škody

nuocere: ... non nuoce... nezaškodí, ... není na škodu

portare: portare dannozpůsobit škodu

quantificabile: danni non quantificabilinevyčíslitelné škody

stima: stima dei danniodhad škod

subire: subire un danno/una sconfittautrpět škodu/porážku

valutazione: valutazione dei dannivyčíslení škod

causare: Il vento ha causato gravi danni.Vítr napáchal velké škody.

danno: Tuo danno.Tvoje škoda.

guastare: Un po' di allegria non guasta.Trocha radosti není na škodu.

peccato: Che peccato!To je (ale) škoda!

prodotto: danni prodotti dalla siccitàškody způsobené suchem

produrre: L'incendio ha prodotto molti danni.Požár napáchal velké škody.

sprecato: È denaro sprecato.Jsou to vyhozené peníze., Škoda peněz.