Hlavní obsah

causare

Tranzitivní sloveso

  • qc (z)působit, zapříčinit, vyvolat coL'incidente fu causato da ...Nehoda byla způsobena ...Il vento ha causato gravi danni.Vítr napáchal velké škody.

Vyskytuje se v

a: a causa di qckvůli čemu, z důvodu čeho

causa: a causa di qcz důvodu čeho, kvůli, díky čemu

causa: dir. giusta causaoprávněný důvod

causa: licenziamento senza giusta causaneoprávněné propuštění ze zaměstnání

causa: fare causa comune con qbýt zajedno/solidární, spojit síly s kým

causa: discutere una causaprojednávat kauzu

causa: vincere/perdere una causavyhrát/prohrát případ

chiamare: chiamare in causa qc/qpráv. předvolat koho před soud, přen. dotýkat se čeho, obnášet co obsahově

effetto: causa ed effettopříčina a následek

efficiente: filos. causa efficienteúčinná příčina u Aristotela

intentare: intentare (causa) a/contro qpodat žalobu proti komu, zažalovat koho

maltempo: a causa del maltempokvůli špatnému počasí

muovere: muovere causa a qvznést obžalobu proti komu

perdere: perdere la causa contro q/qcprohrát spor proti komu/čemu

perorare: perorare la causa di qobhajovat koho (u soudu)

probabile: causa probabile di qcpravděpodobná příčina čeho

macello: L'esplosione causò un macello.Výbuch způsobil masakr.

causa: essere fuori causabýt mimo téma ap.

cognizione: senza cognizione di causabez hlubší znalosti věci

pugnalata: È morto a causa di una pugnalata.Zemřel na následky bodnutí dýkou.

důvod: z důvodu čehoa causa di qc

nemoc: pro nemoc, z důvodu nemocia causa di malattia

němu: kvůli němuper causa sua

nepřízeň: pro nepřízeň počasía causa del maltempo

obhajovat: obhajovat koho/čí případ u soududifendere/perorare la causa di q

podat: podat žalobu na koho za coquerelare q per qc, intentare causa contro q per qc

pře: práv. občanskoprávní přecausa civile

příčina: určit příčinu smrtistabilire la causa della morte

působit: působit škodycausare i danni

spoušť: nadělat spoušť kdecausare una devastazione dove, devastare qc

špatný: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

vlivem: vlivem špatného počasí ...a causa del maltempo ...

vzniklý: vzniklé škody na čemdanni causati a qc

žaloba: podat žalobu na koho pro cointentare causa a/contro q per qc, querelare q, sporgere una querela contro q, fare causa a q

kvůli: kvůli špatnému počasía causa del maltempo

nafouknout: Noviny ten případ pěkně nafoukly.Il giornale ha gonfiato la causa.

napáchat: Bouře napáchala velké škody.La tempesta ha causato molti danni.

následkem: Následkem úrazu zůstal ochrnutý.A causa dell'infortunio è rimasto paralizzato.

oslepnout: Oslepl po vážné nehodě.È rimasto cieco a causa di un grave incidente.

pro: pro špatné počasía causa del maltempo

soud: prohrát/vyhrát soudperdere/vincere la causa

spatřovat: Příčinu spatřujeme v ...Vediamo la causa in...

škoda: způsobit/napáchat velké škodycausare grandi danni

vzhledem k: Vzhledem ke špatnému počasí...A causa del maltempo...

zavinit: Kdo to zavinil?Chi lo ha causato?, Di chi è la colpa?

zavinit: Bylo to zaviněno nedostatkem...È stato causato dalla mancanza di ...

způsobit: Bylo to způsobeno chybou ...Fu causato da un errore ...

způsobit: Způsobil značné škody ...Ha causato grandi danni ...

zůstat: Po nehodě zůstal ochrnutý.A causa dell'incidente è rimasto paralizzato.