Hlavní obsah

forza

Podstatné jméno ženské

  1. síla tělesná ap.perdere le forzeztratit síluForza!Do toho!, Vzhůru!, No (tak)! povzbuzenía forza di qcpomocí, prostřednictvím čeho, díky čemu, čímunire le forzespojit sílyforza maggiorevyšší moc, zásah vyšší moci
  2. síla morální ap.forza di caratteresíla charakteruforza contrattualevyjednávací síladare forza a qdodat sílu komu, morálně povzbudit kohofarsi forzavzmužit se
  3. forze síly možnosti, snahy ap.con le proprie forzevlastními silami schopnostmi ap.in forzepři síle, přen. ve velkém počtu, v hojném počtu
  4. síla hrubá, násilíper forzaz donucení, silouforza brutahrubá sílaottenere qc con la forzazískat co silou/násilím
  5. síla, moc, vliv tradice ap.
  6. síla působící ap.forza di gravitàgravitační sílaforza centrifugaodstředivá sílaforza elettromagneticaelektromagnetická sílaforza adesivapřilnavost
  7. účinnost, platnost zákona ap.essere in forzabýt v účinnosti

Vyskytuje se v

rimozione: rimozione (forzata)odtah, odtažení vozidla

animo: forza d'animosíla vůle, odhodlání

ascensionale: forza ascensionalevztlaková síla

bruto: forza brutahrubá síla

camicia: camicia di forzasvěrací kazajka

centrifugo: fis. forza centrifugaodstředivá síla

centripeto: fis. forza centripetadostředivá síla

elettromotore: forza elettromotriceelektromotorická síla

estremo: essere all'estremo delle forzebýt na pokraji sil

forzare: forzare la vistanamáhat zrak

forzato: atterraggio forzatonouzové přistání

gravità: forza di gravitàpřitažlivá síla, gravitační síla

inerzia: per forza d'inerziai přen. ze setrvačnosti

interposizione: mil. forze di interposizionezásahové síly

lavoro: lavori pubblici/forzativeřejné/nucené práce

linea: fis. linea di forzasiločára

maggiore: per cause di forza maggiorezásahem vyšší moci

magnetico: forza magneticamagnetická síla

momento: fis. momento di forzamoment síly

occulto: forze occulte della naturatajemné síly přírody

ordine: forze dell'ordinepořádkové síly

oscillazione: oscillazione forzata(vy)nucené kmitání

pensiero: forza del pensierosíla myšlenky

perdere: perdere le forze/la voceztrácet síly/hlas

pieno: nel pieno delle forzena vrcholu sil

propulsivo: forza propulsivahnací síla

prova: prova di forzastřetnutí, měření sil

recupero: recupero delle forzenačerpání nových sil

riacquistare: riacquistare le forzeznovu nabrat síly

ristorare: ristorare le forzenabrat sil, (znovu) načerpat síly

seduzione: forza di seduzionesvůdnost osoby ap.

tenore: tenore di forza/drammaticohrdinný tenor

trascinare: trascinare q con forzapřivléct koho násilím

trazione: forza di trazionetažná síla

uguaglianza: uguaglianza di forzerovnováha sil

unire: unire le forzespojit síly, spojit se skupina ap.

assaggio: Ha dato un assaggio della sua forza.Předvedl svou sílu.

collaborare: collaborare con le forze dell'ordinespolupracovat s pořádkovými silami

mancare: Mi mancano le forze.Chybějí mi síly.

pareggiarsi: Le loro forze si pareggiano.Jejich síly jsou vyrovnané.

scemare: Le forze scemano.Síly ubývají.

sopravvalutare: Ha sopravvalutato le sue forze.Přecenil své síly.

risparmio: fare qc senza risparmio di forzedělat co ze všech sil, nelitovat námahy při čem

unione: L'unione fa la forza.V jednotě je síla.

branný: forze armatebranné síly

donucení: essere costretto/forzato a fare qcudělat co z donucení

elitní: forze d'élitevoj. elitní jednotky

gravitační: forza gravitazionalegravitační síla

hrotit: forzare le cosehrotit to

hybný: forza motricehybná síla

kazajka: camicia di forzasvěrací kazajka

mírový: colloqui/forze di pacemírové rozhovory/jednotky

nabývat: aumentare di forzanabývat na síle

načerpat: ricuperare le forzenačerpat (znovu) síly

námaha: fare qc senza risparmio di forzenelitovat námahy při čem velice se snažit

nasazení: con tutte le (sue) forzes nasazením všech (svých) sil, s plným nasazením

násilí: impadronirsi di qc con la forzazmocnit se čeho násilím

nouzový: atterraggio di emergenza/fortuna, kvůli poruše ap. atterraggio forzatonouzové přistání

nucený: lavoro forzatonucené práce

odtahový: servizio di rimozione (forzata)odtahová služba

ozbrojený: forze armate/servizi armatiozbrojené síly/složky

počet: in gran numero, in forzeve velkém počtu přijít ap.

pokraj: essere allo stremo delle (proprie) forzebýt na pokraji (svých) sil

pozemní: forze di terrapozemní síly/vojsko

přičinění: con il proprio impegno, vlastními silami con le proprie forzevlastním přičiněním

přitažlivý: forza attrattivafyz. přitažlivá síla

forza: forzesíly možnosti, snahy ap.

setrvačný: forza inerziale/di inerziafyz. setrvačná síla

síla: forza attrattiva/gravitazionalefyz. přitažlivá/gravitační síla

silácký: prova /atto di forzasilácký kousek

silný: punti di forza e di debolezzasilné a slabé stránky

silový: campo di forzafyz. silové pole

spojit: unire le forze con qspojit síly s kým

stisk: forza del morsosíla stisku (čelistí)

svěrací: camicia di forzasvěrací kazajka

tempo: Vai, vai!, do toho Forza!, pohni Sbrigati!hovor. Tempo!

třecí: resistenza/forza d'attritotřecí odpor/síla

vojsko: forze terrestripozemní vojsko

všechen, všechna, všechno: a tutta forza, con tutte le proprie forzeze všech sil, vší silou

vypětí: con tutte le forzes vypětím všech sil

vyšší: forza maggiore, přen. též potere superiorepráv. vyšší moc

zvyk: forza dell'abitudinesíla zvyku

nabrat: riprendere le forzenabrat znovu sil

nutit: Non mi forzare ad andarci.Nenuť mě tam jít.

nutit se: Non ti forzare (a farlo).Nenuť se do toho.

přecenit: sopravvalutare le proprie forzepřecenit své síly

užít: usare la forzaužít násilí

zabrat: Forza!, Ancora uno sforzo!Zaber! silou ap.

zakročit: La polizia è intervenuta con forza contro i manifestanti.Policie násilně zakročila proti demonstrantům.

do: Forza!Do toho!

přitažený: tirato per i capelli, forzatopřitažený za vlasy

změřit: misurare le forze con qzměřit síly s kým