Hlavní obsah

parola

Podstatné jméno ženské

  1. slovo, výrazNon trovo le parole.Nemám slov.parola per paroladoslovaparola d'ordineheslo smluvené ap.parola d'onorečestné slovoparola semplice/composta/derivatajednoduché/složené/odvozené slovoparola chiaveklíčové slovoordine di paroleslovosledpesare le parolevážit slovaparole (in)crociatekřížovkaultima parolaposlední slovo
  2. řeč schopnost mluvit, mluvaHa il dono della parola.Má řečnický talent.perdere la parolaztratit řeč, oněmět úžasem ap.libertà di parolasvoboda slovadare la propria parola a qdát své slovo komumantenere la parola datadodržet slovo
  3. parole kecy, (pouhá) slovaCi vogliono fatti, non parole.Chce to činy, ne slova.È una parola!To se snadno řekne!

Vyskytuje se v

assalire: assalire a parole qslovně napadnout koho

buono: buone parolelaskavá slova

cedere: cedere la parola a qpředat slovo komu

chiave: parole chiaviklíčová slova

crociato: parole crociatekřížovka

difesa: dare la parola alla difesa di qpromluvit na čí obhajobu, zastat se koho

dono: dono della parolavýřečnost

fedele: restare fedele alla parola datadržet slovo

flusso: flusso di parolevodopád slov

forte: parole fortiostrá slova urážlivá ap.

grosso: parole grossesilná slova

incoraggiamento: parole d'incoraggiamentopovzbuzující slova

insincero: parole insincereneupřímná slova

iracondo: parole iracondezlostná slova

libertà: dir. libertà di parolasvoboda projevu

liturgia: relig. liturgia della parolabohoslužba slova

magico: parola/formula magicakouzelné/magické slovo

miele: parole di mielesladká/něžná slova

odio: parole di odionenávistná slova

offensivo: parole offensiveurážlivá/hanlivá slova

passare: passare dalle parole ai fattipřejít od slov k činům

pesare: pesare le parolevážit slova

peso: il peso delle parolezávažnost slov

piano: parlare con parole pianemluvit jednoduše

prendere: prendere q in parolavzít koho za slovo

ricercare: ricercare le parolevážit slova pečlivě vybírat

ritrarre: ritrarre con la parola qcpřen. vylíčit co

rivolgere: rivolgere la parola a qobrátit se na koho slovem, promluvit na koho, ke komu

senza: rimanere senza parolenebýt schopen slova, nemít slov, přen. oněmět

spiccare: spiccare le parolezřetelně vyslovovat slova

spiccicare: spiccicare le parolejasně vyslovovat oddělovat od sebe slova

strascicare: strascicare le parolepřevalovat slova (v ústech)

tre: dire qc in tre paroleříci co dvěma slovy

calibrare: calibrare le parolevážit slova

corrispondenza: Non c'è corrispondenza tra le sue parole e i fatti.Jeho slova neodpovídají jeho činům.

mancare: mancare alla parola data, mancare di parolanedodržet slovo, nedostát slovu

meravigliarsi: Tutti si meravigliarono delle/per le sue parole.Všichni byli ohromeni tím, co řekl.

misurare: Misura le parole!Važ (svá) slova!

onore: Parola d'onore!Čestné slovo!

ponderare: Pondera le parole!Važ slova!

volere: Che cosa vuol dire questa parola?Co znamená toto slovo?

accozzare: non sapere accozzare due parolenebýt schopen říct souvislou větu

avaro: essere avaro di parolebýt skoupý na slovo

mezzo: Non ha detto mezza parola.Neřekl(a) ani půl slova.

ristretto: ristretto in poche paroleshrnuto pár slovy

rubare: Mi hai rubato le parole di bocca.Vzal jsi mi to z úst.

scambiare: scambiare due paroleprohodit pár slov

spendere: spendere una parola per qztratit slovo, přimluvit se za koho

stare: stare alla paroladržet slovo

tirare: Una parola tira l'altra ...Slovo dá slovo ...

čestný: parola d'onore di qčí čestné slovo

džentlmenský: impegno sulla paroladžentlmenská dohoda

jednoduše: in parole povere/semplicijednoduše řečeno

jinak: in altre parolejinak řečeno

jiný: in altre parole, in altri terminijinými slovy

klíčový: parola chiaveklíčové slovo

konečný: avere l'ultima parolamít konečné slovo

kouzelný: parola magicai přen. kouzelné slovíčko

luštit: fare le parole (in)crociateluštit křížovky

pořádek: ordine delle paroleling. pořádek slov

prázdný: parole vuote, hovor. aria frittaprázdná slova

projev: libertà di parolasvoboda projevu

prostě: esprimersi con parole semplicivyjadřovat se prostě a jasně

přejatý: prestito (linguistico), parola in prestitopřejaté slovo

přízvuk: accento di parolaling. slovní přízvuk

řeč: perdita della parolaztráta řeči

slovo: parola per parolaslovo od slova opakovat ap.

složený: parola compostaslovo složené složenina

splnit: mantenere la parolasplnit slovo

svoboda: libertà di parolasvoboda slova/projevu

tvorba: formazione delle paroleling. tvorba slov

ujmout se: prendere la parolaujmout se slova

úvodem: alcune parole per l'iniziopár slov úvodem

úvodní: jediné parola introduttiva, předmluva prologo , úvod introduzione úvodní slovo

vstupní: password , parola d'ordinevýp. vstupní heslo

vyjádření: per conto proprio di q, con parole propriepodle vlastního vyjádření koho

výpůjčka: parola in prestitoling. lexikální výpůjčka přejaté slovo

zkratka: in breve, in poche paroleve zkratce stručně

zkrátka: in poche parole, in una parolazkrátka a dobře

daný: Ha mantenuto la parola data.Dodržel dané slovo.

dovtípit se: Ho dedotto dalle sue parole che...Z jeho slov jsem se dovtípil, že...

držet: Non sa mantenere la parola data.Neumí držet slovo.

chytat: Non prendermi in parola.Nechytej mě za slovo.

podle: secondo le sue parolepodle jeho vlastních slov

pouhý: Sono mere parole.Jsou to pouhá slova.

promluvit: Non poteva dire nemmeno una parola.Nemohl ani promluvit.

přehodit: cambiare l'ordine delle parolepřehodit slova ve větě

převzít: Questa parola è presa in prestito dal tedesco.Toto slovo je převzato z němčiny.

rýmovaný: parole in rimarýmovaná slova

říct: In parole povere ...Jednoduše řečeno ...

parola: parolekecy, (pouhá) slova

správný: trovare la parola giustanajít to správné slovo

vyhledat: trovare una parola nel dizionariovyhledat slovíčko ve slovníku

vzmoct se: Non è riuscito a dire una sola parola.Nevzmohl se ani na slovo.

znamenat: Che cosa significa/vuol dire questa parola?Co to slovo znamená?

brát: prendere q in parolabrát koho za slovo

kostka: in breve, in sintesi, per sommi capi, in poche parolev kostce stručně

lopata: spiegare qc in parole poverevysvětlit co po lopatě velmi jasně

napovědět: A buon intenditor poche parole.Chytrému napověz(, hloupého trkni).

skoupý: essere uomo di poche parolebýt (poměrně) skoupý na slovo