Hlavní obsah

parola

Podstatné jméno ženské

  1. slovo, výrazNon trovo le parole.Nemám slov.parola per paroladoslovaparola d'ordineheslo smluvené ap.parola d'onorečestné slovoparola semplice/composta/derivatajednoduché/složené/odvozené slovoparola chiaveklíčové slovoordine di paroleslovosledpesare le parolevážit slovaparole (in)crociatekřížovkaultima parolaposlední slovo
  2. řeč schopnost mluvit, mluvaHa il dono della parola.Má řečnický talent.perdere la parolaztratit řeč, oněmět úžasem ap.libertà di parolasvoboda slovadare la propria parola a qdát své slovo komumantenere la parola datadodržet slovo
  3. parole kecy, (pouhá) slovaCi vogliono fatti, non parole.Chce to činy, ne slova.È una parola!To se snadno řekne!

Vyskytuje se v

assalire: assalire a parole qslovně napadnout koho

buono: buone parolelaskavá slova

cedere: cedere la parola a qpředat slovo komu

chiave: parole chiaviklíčová slova

crociato: parole crociatekřížovka

difesa: dare la parola alla difesa di qpromluvit na čí obhajobu, zastat se koho

dono: dono della parolavýřečnost

fedele: restare fedele alla parola datadržet slovo

flusso: flusso di parolevodopád slov

forte: parole fortiostrá slova urážlivá ap.

grosso: parole grossesilná slova

incoraggiamento: parole d'incoraggiamentopovzbuzující slova

insincero: parole insincereneupřímná slova

iracondo: parole iracondezlostná slova

libertà: dir. libertà di parolasvoboda projevu

liturgia: relig. liturgia della parolabohoslužba slova

magico: parola/formula magicakouzelné/magické slovo

mancare: mancare alla parola data, mancare di parolanedodržet slovo, nedostát slovu

miele: parole di mielesladká/něžná slova

odio: parole di odionenávistná slova

offensivo: parole offensiveurážlivá/hanlivá slova

passare: passare dalle parole ai fattipřejít od slov k činům

passare: passare la parola/vocepředat/dát slovo

pesare: pesare le parolevážit slova

peso: il peso delle parolezávažnost slov

piano: parlare con parole pianemluvit jednoduše

prendere: prendere q in parolavzít koho za slovo

prendere: prendere la parolaujmout se slova

ricercare: ricercare le parolevážit slova pečlivě vybírat

ritrarre: ritrarre con la parola qcpřen. vylíčit co

rivolgere: rivolgere la parola a qobrátit se na koho slovem, promluvit na koho, ke komu

senza: rimanere senza parolenebýt schopen slova

spiccare: spiccare le parolezřetelně vyslovovat slova

spiccicare: spiccicare le parolejasně vyslovovat oddělovat od sebe slova

strascicare: strascicare le parolepřevalovat slova (v ústech)

tre: dire qc in tre paroleříci co dvěma slovy

calibrare: calibrare le parolevážit slova

corrispondenza: Non c'è corrispondenza tra le sue parole e i fatti.Jeho slova neodpovídají jeho činům.

meravigliarsi: Tutti si meravigliarono delle/per le sue parole.Všichni byli ohromeni tím, co řekl.

misurare: Misura le parole!Važ (svá) slova!

onore: Parola d'onore!Čestné slovo!

ponderare: Pondera le parole!Važ slova!

volere: Che cosa vuol dire questa parola?Co znamená toto slovo?

accozzare: non sapere accozzare due parolenebýt schopen říct souvislou větu

avaro: essere avaro di parolebýt skoupý na slovo

mezzo: Non ha detto mezza parola.Neřekl(a) ani půl slova.

ristretto: ristretto in poche paroleshrnuto pár slovy

rubare: Mi hai rubato le parole di bocca.Vzal jsi mi to z úst.

scambiare: scambiare due paroleprohodit pár slov

spendere: spendere una parola per qztratit slovo, přimluvit se za koho

stare: stare alla paroladržet slovo

tirare: Una parola tira l'altra ...Slovo dá slovo ...

čestný: čí čestné slovoparola d'onore di q

džentlmenský: džentlmenská dohodaimpegno sulla parola

jednoduše: jednoduše řečenoin parole povere/semplici

jinak: jinak řečenoin altre parole

jiný: jinými slovyin altre parole, in altri termini

klíčový: klíčové slovoparola chiave

konečný: mít konečné slovoavere l'ultima parola

kouzelný: i přen. kouzelné slovíčkoparola magica

luštit: luštit křížovkyfare le parole (in)crociate

pořádek: ling. pořádek slovordine delle parole

prázdný: prázdná slovaparole vuote, hovor. aria fritta

projev: svoboda projevulibertà di parola

prostě: vyjadřovat se prostě a jasněesprimersi con parole semplici

přejatý: přejaté slovoprestito (linguistico), parola in prestito

přízvuk: ling. slovní přízvukaccento di parola

řeč: ztráta řečiperdita della parola

slovo: slovo od slova opakovat ap.parola per parola

slovo: jinými slovy ...in altre parole ...

slovo: předat/udělit slovo komucedere/concedere la parola a q

slovo: náb. slovo božíparola di Dio

složený: slovo složené složeninaparola composta

splnit: splnit slovomantenere la parola

svoboda: svoboda slova/projevulibertà di parola

tvorba: ling. tvorba slovformazione delle parole

ujmout se: ujmout se slovaprendere la parola

úvodem: pár slov úvodemalcune parole per l'inizio

úvodní: úvodní slovojediné parola introduttiva, předmluva prologo , úvod introduzione

vstupní: výp. vstupní heslopassword , parola d'ordine

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoper conto proprio di q, con parole proprie

výpůjčka: ling. lexikální výpůjčka přejaté slovoparola in prestito

zkratka: ve zkratce stručněin breve, in poche parole

zkrátka: zkrátka a dobřein poche parole, in una parola

daný: Dodržel dané slovo.Ha mantenuto la parola data.

dovtípit se: Z jeho slov jsem se dovtípil, že...Ho dedotto dalle sue parole che...

držet: Neumí držet slovo.Non sa mantenere la parola data.

chytat: Nechytej mě za slovo.Non prendermi in parola.

podle: podle jeho vlastních slovsecondo le sue parole

pouhý: Jsou to pouhá slova.Sono mere parole.