Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (měřítko hodnocení ap.) čeho secondo qc(na základě) čeho in base a qcpodle jeho vlastních slovsecondo le sue parolepodle abecedyin ordine alfabeticopodle libostia vogliapodle očekávánícome previsto
  2. (o shodě) čeho secondo qc, a seconda di qc(v souladu s) in conformità a qcVšechno jde podle plánu.Tutto va secondo i piani.Podle mých výpočtů ...Secondo i miei calcoli...podle mne/mého názorusecondo me/la mia opinionepodle dohodyin conformità al contrattopodle zákonaa norma di legge

Vyskytuje se v

abeceda: podle abecedyin ordine alfabetico

gusto: být podle čího gustaessere di gusto/gradimento di qc

mínění: podle mého mínění ...a mio avviso/parere ..., secondo me ...

možnost: (po)dle možnostísecondo le possibilità

názor: podle mého názorusecondo la mia opinione, a mio giudizio/avviso

plán: podle plánusecondo il piano

potřeba: (po)dle potřebysecondo la necessità

pověst: podle pověstisecondo la leggenda

pravidlo: podle pravidelsecondo le regole

předloha: film podle předlohy ...film basato sul (libro) ...

soud: podle mého soudusecondo la mia opinione, dal mio punto di vista, secondo me

volba: podle vlastní volbysecondo la propria scelta

výběr: (po)dle vlastního výběrua propria scelta

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoper conto proprio di q, con parole proprie

zákon: podle zákonasecondo/in seguito a la legge

hodinky: podle mých hodineksecondo il mio orologio

legenda: Podle legendy prý ...La leggenda vuole che ...

nakládat: Nakládal s těmi informacemi podle vlastního uvážení.Trattava le informazioni secondo la propria convinzione.

namíchat: Namíchejte všechny přísady podle receptu.Aggiungere tutti gli ingredienti secondo la ricetta.

soudit: Soudě podle ...Giudicando secondo...

šipka: jít podle šipekseguire le frecce

zařídit se: Zařiď se podle toho!Regolati tu!

alfabetico: podle abecedy, v abecedním pořadíin ordine alfabetico

apparenza: podle všeho jak se zdá, jeví ap.in apparenza, all'apparenza

avviso: podle mého názoru/míněnía/secondo il mio avviso

canto: podle mě, z mého pohledudal mio canto

caso: rozhodnout podle situacedecidere secondo il caso

circostanza: podle okolnostísecondo le circostanze

comodo: podle libostia suo comodo

compatibilmente: v souladu s čím, podle čehocompatibilmente a/con qc

dire: podle jeho slov, podle toho, co říkala suo dire

discrezione: podle vlastního uváženía (propria) discrezione

esempio: podle příkladu kohodietro l'esempio, sull'esempio di q

evento: podle situace to záležísecondo gli eventi

funzione: podle čeho, v závislosti na čem, vzhledem k čemuin funzione di qc

genio: zamlouvat se, líbit se komu, být podle čího gustaandare a genio a q

giudizio: podle mého názorua mio giudizio

indicazione: řídit se podle instrukcíattenersi alle indicazioni

legge: podle zákonaa norma di legge

logica: podle striktních logických pravidela rigor/fil di logica

me: podle mě, podle mého názorusecondo me

merito: odměnit koho podle zásluhpremiare q secondo il merito

moda: podle módyalla moda

modo: podle svého, svým způsobema mio/tuo/suo modo, a modo mio/tuo/suo

norma: podle zákonaa norma di legge

parere: podle mého názorua mio parere

piacimento: (po)dle libostia piacimento

quanto: podle toho co/jaka quanto

regola: podle pravidela regola

schema: podle tradičních schématsecondo gli schemi tradizionali

secondo: podle mě, podle mého názorusecondo me

tempo: časový mzda ap., podle času, od hodiny placenýa tempo

usanza: podle zvyku kohoall'usanza di q

vero: malovat podle skutečnostidipingere dal vero

vista: na pohled, vizuálně, (jen) podle zraku, pohledem řídit se ap., na viděnou o splatnostia vista

volontà: podle libosti, jak je libo, jak se zachcea volontà

a: podle mého názorua mio parere

credere: Podle mě ..., Podle mého názoru ...A mio credere ...

detta: Podle toho, co všichni říkají ...A detta di tutti ...

di: Znám ho podle jména.Lo conosco di nome.

genere: Není (to) můj typ., Není (to.) podle mého gusta.Non è il mio genere.

leggenda: Podle pověsti se traduje, že ...Secondo la leggenda, si dice che ...

opinione: Podle mého názoru ...Secondo la mia opinione ...

orecchio: hrát co podle sluchumus. suonare qc a orecchio

procedere: Všechno běží podle předpokladu.Tutto procede come previsto.

stampo: na jedno brdo, jako podle šablony stále stejný(fatto) con lo stampo

vivo: reálně, podle skutečnosti/reality vyobrazit ap.(d)al vivo

podle: podle abecedyin ordine alfabetico