Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (měřítko hodnocení ap.) čeho secondo qc(na základě) čeho in base a qcpodle jeho vlastních slovsecondo le sue parolepodle abecedyin ordine alfabeticopodle libostia vogliapodle očekávánícome previsto
  2. (o shodě) čeho secondo qc, a seconda di qc(v souladu s) in conformità a qcVšechno jde podle plánu.Tutto va secondo i piani.Podle mých výpočtů ...Secondo i miei calcoli...podle mne/mého názorusecondo me/la mia opinionepodle dohodyin conformità al contrattopodle zákonaa norma di legge

Vyskytuje se v

abeceda: podle abecedyin ordine alfabetico

gusto: být podle čího gustaessere di gusto/gradimento di qc

mínění: podle mého mínění ...a mio avviso/parere ..., secondo me ...

možnost: (po)dle možnostísecondo le possibilità

názor: podle mého názorusecondo la mia opinione, a mio giudizio/avviso

plán: podle plánusecondo il piano

potřeba: (po)dle potřebysecondo la necessità

pověst: podle pověstisecondo la leggenda

pravidlo: podle pravidelsecondo le regole

předloha: film podle předlohy ...film basato sul (libro) ...

soud: podle mého soudusecondo la mia opinione, dal mio punto di vista, secondo me

volba: podle vlastní volbysecondo la propria scelta

výběr: (po)dle vlastního výběrua propria scelta

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoper conto proprio di q, con parole proprie

zákon: podle zákonasecondo/in seguito a la legge

gusto: To není podle mého gusta.Non è di mio gusto.

hodinky: podle mých hodineksecondo il mio orologio

legenda: Podle legendy prý ...La leggenda vuole che ...

nakládat: Nakládal s těmi informacemi podle vlastního uvážení.Trattava le informazioni secondo la propria convinzione.

namíchat: Namíchejte všechny přísady podle receptu.Aggiungere tutti gli ingredienti secondo la ricetta.

soudit: Soudě podle ...Giudicando secondo...

šipka: jít podle šipekseguire le frecce

zařídit se: Zařiď se podle toho!Regolati tu!

alfabetico: in ordine alfabeticopodle abecedy, v abecedním pořadí

apparenza: in apparenza, all'apparenzapodle všeho jak se zdá, jeví ap.

avviso: a/secondo il mio avvisopodle mého názoru/mínění

canto: dal mio cantopodle mě, z mého pohledu

caso: decidere secondo il casorozhodnout podle situace

circostanza: secondo le circostanzepodle okolností

comodo: a suo comodopodle libosti

compatibilmente: compatibilmente a/con qcv souladu s čím, podle čeho

dire: a suo direpodle jeho slov, podle toho, co říkal

discrezione: a (propria) discrezionepodle vlastního uvážení

discrezione: a discrezione(po)dle libosti, podle chuti, přen. bezpodmínečně vzdát se ap.

esempio: dietro l'esempio, sull'esempio di qpodle příkladu koho

evento: secondo gli eventipodle situace to záleží

funzione: in funzione di qcpodle čeho, v závislosti na čem, vzhledem k čemu

genio: andare a genio a qzamlouvat se, líbit se komu, být podle čího gusta

giudizio: a mio giudiziopodle mého názoru

gusto: È di mio gusto.Líbí se mi., Je podle mého gusta.

indicazione: attenersi alle indicazioniřídit se podle instrukcí

legge: a norma di leggepodle zákona

logica: a rigor/fil di logicapodle striktních logických pravidel

me: secondo mepodle mě, podle mého názoru

merito: premiare q secondo il meritoodměnit koho podle zásluh

moda: alla modapodle módy

moda: all'ultima modapodle poslední módy

modo: a mio/tuo/suo modo, a modo mio/tuo/suopodle svého, svým způsobem

norma: a norma di leggepodle zákona

parere: a mio parerepodle mého názoru

piacimento: a piacimento(po)dle libosti

quanto: a quantopodle toho co/jak

regola: a regolapodle pravidel

schema: secondo gli schemi tradizionalipodle tradičních schémat

secondo: secondo mepodle mě, podle mého názoru

secondo: secondo le circostanzepodle okolností

tempo: a tempočasový mzda ap., podle času, od hodiny placený

tempo: a tempovčas, podle plánu/harmonogramu, časovaný, s časovačem zařízení ap.

usanza: all'usanza di qpodle zvyku koho

vero: dipingere dal veromalovat podle skutečnosti

vista: a vistana pohled, vizuálně, (jen) podle zraku, pohledem řídit se ap., na viděnou o splatnosti

volontà: a volontàpodle libosti, jak je libo, jak se zachce

a: a mio parerepodle mého názoru

credere: A mio credere ...Podle mě ..., Podle mého názoru ...

detta: A detta di tutti ...Podle toho, co všichni říkají ...

di: Lo conosco di nome.Znám ho podle jména.

genere: Non è il mio genere.Není (to) můj typ., Není (to.) podle mého gusta.

leggenda: Secondo la leggenda, si dice che ...Podle pověsti se traduje, že ...

opinione: Secondo la mia opinione ...Podle mého názoru ...

orecchio: mus. suonare qc a orecchiohrát co podle sluchu

parere: Mi pare giusto.Podle mě je to spravedlivé.

procedere: Tutto procede come previsto.Všechno běží podle předpokladu.

secondo: Mi vesto secondo la moda.Oblékám se podle módy.

stampo: (fatto) con lo stampona jedno brdo, jako podle šablony stále stejný

vivo: (d)al vivoreálně, podle skutečnosti/reality vyobrazit ap.