Hlavní obsah

slovo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (výraz) parola fříci co vlastními slovydire qc con parole proprieNepamatuji si ani slovo.Non mi ricordo nemmeno una parola.Nikomu ani slovo!Acqua in bocca!, Non parlarne con nessuno!Máte slovo.A lei la parola.heslové slovo ve slovníkulemmaslovo od slova opakovat ap.parola per parolajinými slovy ...in altre parole ...sprosté slovoparolaccia fpředat/udělit slovo komucedere/concedere la parola a qnáb. slovo božíparola di Dio
  2. (pokyn, vliv) parola f(možnost rozhodovat ap.) voce f

Vyskytuje se v

čestný: čí čestné slovoparola d'onore di q

jiný: jinými slovyin altre parole, in altri termini

klíčový: klíčové slovoparola chiave

konečný: mít konečné slovoavere l'ultima parola

pořádek: ling. pořádek slovordine delle parole

prázdný: prázdná slovaparole vuote, hovor. aria fritta

přejatý: přejaté slovoprestito (linguistico), parola in prestito

složený: slovo složené složeninaparola composta

splnit: splnit slovomantenere la parola

sprostý: sprosté slovoparolaccia

svoboda: svoboda slova/projevulibertà di parola

tvorba: ling. tvorba slovformazione delle parole

ujmout se: ujmout se slovaprendere la parola

úvodem: pár slov úvodemalcune parole per l'inizio

úvodní: úvodní slovojediné parola introduttiva, předmluva prologo , úvod introduzione

užší: v užším (slova) smyslunel senso più stretto

vzatý: odborník na slovo vzatývero esperto

daný: Dodržel dané slovo.Ha mantenuto la parola data.

dovtípit se: Z jeho slov jsem se dovtípil, že...Ho dedotto dalle sue parole che...

držet: Neumí držet slovo.Non sa mantenere la parola data.

chytat: Nechytej mě za slovo.Non prendermi in parola.

podle: podle jeho vlastních slovsecondo le sue parole

pouhý: Jsou to pouhá slova.Sono mere parole.

přehodit: přehodit slova ve větěcambiare l'ordine delle parole

převzít: Toto slovo je převzato z němčiny.Questa parola è presa in prestito dal tedesco.

rýmovaný: rýmovaná slovaparole in rima

správný: najít to správné slovotrovare la parola giusta

vzmoct se: Nevzmohl se ani na slovo.Non è riuscito a dire una sola parola.

znamenat: Co to slovo znamená?Che cosa significa/vuol dire questa parola?

brát: brát koho za slovoprendere q in parola

skoupý: být (poměrně) skoupý na slovoessere uomo di poche parole

amico: ling. falso amico= podobné slovo v cizím jazyce s odlišným významem

ampio: nel significato ampio del terminev širším slova smyslu

avvertenza: avvertenza ai lettoripředmluva, slovo čtenářům

buono: buone parolelaskavá slova

cedere: cedere la parola a qpředat slovo komu

chiave: parole chiaviklíčová slova

dire: a suo direpodle jeho slov, podle toho, co říkal

estensione: per estensionev širším pojetí/slova smyslu

fede: giurare fedepřísahat věrnost, dát (své čestné) slovo

fedele: restare fedele alla parola datadržet slovo

filo: per filo e per segnopodrobně, slovo od slova, od A do Z

flusso: flusso di parolevodopád slov

forte: parole fortiostrá slova urážlivá ap.

grosso: parole grossesilná slova

incoraggiamento: parole d'incoraggiamentopovzbuzující slova

insincero: parole insincereneupřímná slova

iracondo: parole iracondezlostná slova

largo: in senso largov širším (slova) smyslu

lato: in senso latov širším (slova) smyslu

lectio: relig. lectio divinačtení Božího slova

liturgia: relig. liturgia della parolabohoslužba slova

magico: parola/formula magicakouzelné/magické slovo

mancare: mancare alla parola data, mancare di parolanedodržet slovo, nedostát slovu

mantenere: mantenere le promessedodržet slovo

miele: parole di mielesladká/něžná slova

odio: parole di odionenávistná slova

offensivo: parole offensiveurážlivá/hanlivá slova

pantalone: přen. hovor. portare i pantalonirozkazovat, mít hlavní slovo v domácnosti

parola: parola d'onorečestné slovo

parola: parola semplice/composta/derivatajednoduché/složené/odvozené slovo

parola: parola chiaveklíčové slovo

parola: pesare le parolevážit slova

parola: ultima parolaposlední slovo

parola: libertà di parolasvoboda slova

parola: dare la propria parola a qdát své slovo komu

parola: mantenere la parola datadodržet slovo

passare: passare dalle parole ai fattipřejít od slov k činům

passare: passare la parola/vocepředat/dát slovo

pesare: pesare le parolevážit slova

peso: il peso delle parolezávažnost slov

premessa: fare una premessaříci pár slov úvodem

prendere: prendere q in parolavzít koho za slovo

prendere: prendere la parolaujmout se slova

ricercare: ricercare le parolevážit slova pečlivě vybírat

rigore: a rigor di terminiv přísném slova smyslu

senza: rimanere senza parolenebýt schopen slova

spiccare: spiccare le parolezřetelně vyslovovat slova

strascicare: strascicare le parolepřevalovat slova (v ústech)

termine: in altri termini ...jinými slovy ...

traslato: per traslatopřeneseně, v přeneseném smyslu slova

tre: dire qc in tre paroleříci co dvěma slovy

voce: perdere la voceztratit hlas, přen. nebýt schopen slova

voga: termine di vogamódní slovo

calibrare: calibrare le parolevážit slova

corrispondenza: Non c'è corrispondenza tra le sue parole e i fatti.Jeho slova neodpovídají jeho činům.

fiatare: senza fiatarebeze slova

misurare: Misura le parole!Važ (svá) slova!

onore: Parola d'onore!Čestné slovo!

parola: Non trovo le parole.Nemám slov.