Hlavní obsah

slovo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (výraz) parola fříci co vlastními slovydire qc con parole proprieNepamatuji si ani slovo.Non mi ricordo nemmeno una parola.Nikomu ani slovo!Acqua in bocca!, Non parlarne con nessuno!Máte slovo.A lei la parola.heslové slovo ve slovníkulemmaslovo od slova opakovat ap.parola per parolajinými slovy ...in altre parole ...sprosté slovoparolaccia fpředat/udělit slovo komucedere/concedere la parola a qnáb. slovo božíparola di Dio
  2. (pokyn, vliv) parola f(možnost rozhodovat ap.) voce f

Vyskytuje se v

čestný: čí čestné slovoparola d'onore di q

jiný: jinými slovyin altre parole, in altri termini

klíčový: klíčové slovoparola chiave

konečný: mít konečné slovoavere l'ultima parola

pořádek: ling. pořádek slovordine delle parole

prázdný: prázdná slovaparole vuote, hovor. aria fritta

přejatý: přejaté slovoprestito (linguistico), parola in prestito

složený: slovo složené složeninaparola composta

splnit: splnit slovomantenere la parola

sprostý: sprosté slovoparolaccia

svoboda: svoboda slova/projevulibertà di parola

tvorba: ling. tvorba slovformazione delle parole

ujmout se: ujmout se slovaprendere la parola

úvodem: pár slov úvodemalcune parole per l'inizio

úvodní: úvodní slovojediné parola introduttiva, předmluva prologo , úvod introduzione

užší: v užším (slova) smyslunel senso più stretto

vzatý: odborník na slovo vzatývero esperto

daný: Dodržel dané slovo.Ha mantenuto la parola data.

dovtípit se: Z jeho slov jsem se dovtípil, že...Ho dedotto dalle sue parole che...

držet: Neumí držet slovo.Non sa mantenere la parola data.

chytat: Nechytej mě za slovo.Non prendermi in parola.

podle: podle jeho vlastních slovsecondo le sue parole

pouhý: Jsou to pouhá slova.Sono mere parole.

přehodit: přehodit slova ve větěcambiare l'ordine delle parole

převzít: Toto slovo je převzato z němčiny.Questa parola è presa in prestito dal tedesco.

rýmovaný: rýmovaná slovaparole in rima

správný: najít to správné slovotrovare la parola giusta

vzmoct se: Nevzmohl se ani na slovo.Non è riuscito a dire una sola parola.

znamenat: Co to slovo znamená?Che cosa significa/vuol dire questa parola?

brát: brát koho za slovoprendere q in parola

skoupý: být (poměrně) skoupý na slovoessere uomo di poche parole

amico: = podobné slovo v cizím jazyce s odlišným významemling. falso amico

ampio: v širším slova smyslunel significato ampio del termine

avvertenza: předmluva, slovo čtenářůmavvertenza ai lettori

buono: laskavá slovabuone parole

cedere: předat slovo komucedere la parola a q

chiave: klíčová slovaparole chiavi

dire: podle jeho slov, podle toho, co říkala suo dire

estensione: v širším pojetí/slova smysluper estensione

fede: přísahat věrnost, dát (své čestné) slovogiurare fede

fedele: držet slovorestare fedele alla parola data

filo: podrobně, slovo od slova, od A do Zper filo e per segno

flusso: vodopád slovflusso di parole

forte: ostrá slova urážlivá ap.parole forti

grosso: silná slovaparole grosse

incoraggiamento: povzbuzující slovaparole d'incoraggiamento

insincero: neupřímná slovaparole insincere

iracondo: zlostná slovaparole iraconde

largo: v širším (slova) smysluin senso largo

lato: v širším (slova) smysluin senso lato

lectio: čtení Božího slovarelig. lectio divina

liturgia: bohoslužba slovarelig. liturgia della parola

magico: kouzelné/magické slovoparola/formula magica

mantenere: dodržet slovomantenere le promesse

miele: sladká/něžná slovaparole di miele

odio: nenávistná slovaparole di odio

offensivo: urážlivá/hanlivá slovaparole offensive

pantalone: rozkazovat, mít hlavní slovo v domácnostipřen. hovor. portare i pantaloni

parola: čestné slovoparola d'onore

passare: přejít od slov k činůmpassare dalle parole ai fatti

pesare: vážit slovapesare le parole

peso: závažnost slovil peso delle parole

premessa: říci pár slov úvodemfare una premessa

prendere: vzít koho za slovoprendere q in parola

ricercare: vážit slova pečlivě vybíratricercare le parole

rigore: v přísném slova smyslua rigor di termini

senza: nebýt schopen slova, nemít slov, přen. oněmětrimanere senza parole

spiccare: zřetelně vyslovovat slovaspiccare le parole

strascicare: převalovat slova (v ústech)strascicare le parole

termine: jinými slovy ...in altri termini ...

traslato: přeneseně, v přeneseném smyslu slovaper traslato

tre: říci co dvěma slovydire qc in tre parole

voce: ztratit hlas, přen. nebýt schopen slovaperdere la voce

voga: módní slovotermine di voga

calibrare: vážit slovacalibrare le parole

corrispondenza: Jeho slova neodpovídají jeho činům.Non c'è corrispondenza tra le sue parole e i fatti.

fiatare: beze slovasenza fiatare

mancare: nedodržet slovo, nedostát slovumancare alla parola data, mancare di parola

misurare: Važ (svá) slova!Misura le parole!

onore: Čestné slovo!Parola d'onore!

ponderare: Važ slova!Pondera le parole!

volere: Co znamená toto slovo?Che cosa vuol dire questa parola?

acqua: Nikomu ani muk/slovo!Acqua in bocca!

avaro: být skoupý na slovoessere avaro di parole

fatto: blbec na slovo vzatý, úplný blbecun imbecille fatto e finito

slovo: heslové slovo ve slovníkulemma

lingua: říkat věci přímo, nebrat si servítky, říct to naplno, nechodit pro slova dalekonon avere peli sulla lingua

mezzo: Neřekl(a) ani půl slova.Non ha detto mezza parola.

ristretto: shrnuto pár slovyristretto in poche parole

scambiare: prohodit pár slovscambiare due parole

spendere: ztratit slovo, přimluvit se za kohospendere una parola per q

stare: držet slovostare alla parola

tirare: Slovo dá slovo ...Una parola tira l'altra ...

verbo: doslova, slovo po slovuverbo a verbo