Hlavní obsah

fatto

Přídavné jméno

  1. (u)dělaný, zhotovený, vyrobenýSe ci penso, mi viene fatto di ridere.Když na to pomyslím, chce se mi smát.Mi viene fatto di pensare a q/qc.Připomíná mi to koho/co.fatto a manoručně vyrobenýfatto in casadoma dělaný, domácí výrobeklavoro ben fattodobře odvedená práce
  2. a qc tvořený čímfatto a righeproužkovaný, pruhovaný
  3. hotový, dokončený, dodělanýBen fatto.Dobře!, Dobrá práce.
  4. zralý o člověku i ovoci, hotový mající všechny atributy
  5. per q vhodný pro kohoQuel film non è fatto per me.Ten film není (nic) pro mě.
  6. hotový, vyřízený únavou, utahaný
  7. zdrogovanýhovor. sjetý

Podstatné jméno mužské

  1. fakt, skutečnost, událostin fatto di qcco se týče, co do čehodi fattove skutečnosti, práv. účinný, v účinnosti, platnýper il fatto chejelikož, poněvadžcoppia di fattonesezdaný pár žijící ve společné domácnosti, nesezdané soužitífamiglia di fattofaktická rodina nesezdaný pár s dětmi
  2. věc, záležitostBada ai fatti tuoi!Starej se o sebe!farsi i fatti propristarat se o své věci záležitosti, dělat si svoje
  3. čincogliere q sul fattochytit koho při činu

Vyskytuje se v

capolino: fare capolinovykouknout, přen. ukázat se pravda ap.

cilecca: fare cileccaselhat zbraň ap., přen. nezvládnout to výkon ap.

facente: facente funzionezástupce nepřítomného ve funkci ap.

fare: far(si) (fare)qc nechat/dát si udělat co

a: fatto a manoručně dělaný

a: (fatto) alla grigliana grilu, grilovaný

abbuffata: fare un'abbuffata di qcnacpat se čím, přejíst se čeho

abitudine: fare l'abitudine a qczvyknout si na co

accenno: fare accenno a qc(mimochodem) zmínit, naznačit co

acquisto: andare a fare acquistijít nakupovat

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

affidamento: fare affidamento su qspoléhat (se) na koho

affronto: fare un affronto a qurazit koho

allusione: fare allusione a qcnarážet na co, udělat narážku na co

altrui: fatti altruicizí záležitosti

amare: farsi amarezískat si lásku

amicizia: fare amicizia con qspřátelit se s kým

ammenda: fare ammenda di/per qcodčinit, napravit co chyby ap., provést nápravu čeho

amore: fare l'amore con qmilovat se s kým mít sexuální styk

andatura: fare l'andaturaudávat tempo závodu ap.

animo: farsi animododat si odvahy, osmělit se

animo: dar/fare animo a qpovzbudit koho, dodat odvahy komu

anno: tre anni fapřed třemi roky/lety

anticamera: fare anticameračekat na přijetí

anticipare: farsi anticipare qcnechat si předem vyplatit co

anticipo: pagare/dare/fare anticipo per qcsložit zálohu na co

apoteosi: fare l'apoteosi di qvychvalovat, oslavovat, vynášet koho

appello: fare l'appelloudělat prezenci

appello: fare appello a q/qcapelovat na koho/co

appello: ricorrere in appello, fare appelloodvolat se, podat odvolání

apprendistato: fare l'apprendistato presso qbýt v učení, (vy)učit se u koho

appunto: fare un appunto a qvyčíst něco, vyčítat komu

assegnamento: fare assegnamento su q/qcspoléhat se, spolehnout se na koho/co

assegno: fare/intestare un assegnovystavit/vypsat šek

astinenza: fare astinenzaabstinovat

attenzione: fare attenzionedávat pozor, být pozorný

atto: fare degli atti inconsultijednat unáhleně

atto: fare atto di qcnaznačit co, předstírat co činnost

atto: fare atto di presenzaobjevit se krátce na schůzi ap.

audizione: fare un'audizione per qcdělat konkurz na co

augurio: fare l'augurio, fare gli auguri di qc a qpopřát co komu

augurio: fare gli auguri di Natalepopřát veselé Vánoce

autostop: fare l'autostopjet (auto)stopem, stopovat auta

avance: fare delle avances a qdělat komu návrhy

avanti: farsi avantipostupovat (vpřed)

avanti: farsi avantipředstoupit

avvertimento: fare qc per avvertimentoudělat co pro výstrahu/jako varování

baccano: fare baccanodělat rámus

bagaglio: fare i bagaglisbalit se, sbalit si věci před odjezdem

bagno: fare il bagnovykoupat se

baldoria: far(e) baldoriabavit se, veselit se, hýřit užívat si

bambino: fare il bambinochovat se jako dítě

baratto: fare baratto di qcsměnit, směňovat co

barba: farsi/lasciarsi crescere la barbadát/nechat si narůst vousy

barba: farsi la barba(o)holit se

baruffa: fare baruffarvát se, (po)prat se, (po)hádat se, vjet si do vlasů

beffa: farsi beffa/beffe di qdělat si legraci z koho, utahovat si, střílet si z koho

bello: farsi bellozkrášlit se

benvolere: farsi benevolere da qzískat si přízeň koho

benzina: fare benzinanatankovat (benzín), nabrat benzín

benzina: fare il pieno di benzinanatankovat plnou (nádrž)

bevuta: fare una (bella) bevutařádně se napít i vody při plavání, hovor. zachlastat, zapařit

bip: fare un bippípnout

bis: fare il bispřidat si, dát si ještě/nášup i jídla ap.

bizza: fare le bizzezlobit dítě i stroj

blocco: fare bloccosjednotit se, spojit se, dát se dohromady

boccaccia: fare le boccaccešklebit se, dělat grimasy/ksichty

botta: fare a bottemlátit se, prát se

brandello: fare a brandellirozcupovat, roztrhat na kusy

brano: fare a branirozcupovat (na hadry)

brindisi: fare un brindisi a qc/qpřipít si na co/koho

bucato: fare il bucatovyprat, prát (prádlo)

buio: farsi buiosetmět se

cacca: fare la caccakakat

caduta: fare una caduta da qcspadnout z čeho

calca: fare calca(na)tlačit se, mačkat se dav

cambio: fare il cambio della biancheriapřevlékat povlečení ložní prádlo

camera: fare le camereuklízet pokoje

camminata: fare una camminatajít na procházku

campeggio: fare del campeggiokempovat

canestro: fare canestrodát koš

cantata: farsi una cantatazazpívat si

capatina: fare una capatina dovestavit se kde, (za)skočit kam

capitombolo: fare un capitombolonabít si hubu

capriccio: fare i capriccizlobit, blbnout i o stroji ap.

carico: farsi carico di qpostarat se o koho, ujmout se koho

carriera: fare carriera(u)dělat kariéru

cascata: fare una cascataseknout sebou, švihnout sebou

caso: far(e) caso a q/qcvšímat si koho/čeho, dbát na co, věnovat pozornost komu, hovor. zapůsobit, udělat dojem

caso: fare al casohodit se, přijít vhod