Hlavní obsah

altrui

Přídavné jméno

  • cizí, druhých, ostatních jiných lidíNon immischiarti nelle cose altrui.Nepleť se do cizích věcí.fatti altruicizí záležitostiper il bene altruipro dobro druhých

Zájmeno rod mužský/ženský neměnné

Vyskytuje se v

altro: (gli) altriostatní, druzí

altro: gli altriostatní, druzí lidé

qualcuno: qualcun altroněkdo jiný

altro: qualcun altroněkdo jiný

altro: parere un altrobýt jako vyměněný, vypadat docela jinak

altro: più che altropředevším, víc než cokoli jiného

altro: ben altroúplně/naprosto jiný

altro: se non altrokdyž nic jiného, aspoň

coperto: mettere un altro copertoprostřít ještě pro jednoho

cosa: tra le altre cosemimo jiné

giocare: giocare con i sentimenti altruipohrávat si s city druhých

indugio: senza altri indugibez dalších průtahů

modo: Non c'è altro modo.Není jiná možnost.

qualche: in qualche altro luogoněkde jinde

se: se non altrokdyž nic jiného, alespoň, přinejmenším

sottrarre: sottrarre qc alla vista/agli sguardi altruiskrýt co před zraky ostatních

termine: in altri termini ...jinými slovy ...

uno: gli uni ... e gli altri ...jedni... a druzí...

altri: Chi altri potrebbe farlo?Kdo jiný by to mohl udělat?

altro: Non c'è altro modo.Jinak to nejde.

altro: Ci sono altre cose...Jsou (tu) další věci...

altro: Altro che vacanze! Ho lavorato tutto il tempo.Kdepak prázdniny! Celou dobu jsem pracoval.

altro: Ci vuol altro per spaventarmi!Mě jen tak něco nevyděsí.

altro: Stupido che non sei altro!Ty jsi ale hloupý.

altro: Per te farò questo e altro!Pro tebe udělám (toto a) cokoliv (jiného).

altro: Non fa altro che piangere.Nedělá nic jiného, než že brečí., Pořád jen brečí.

bello: Si fa bello dei successi altrui.Přivlastňuje si cizí úspěchy.

buttare: Butta giù il lavoro degli altri.Shazuje práci druhých.

cacciare: Non cacciare il naso nei fatti altrui!Nestrkej nos do cizích věcí!

certo: Certi sono arrivati, altri no.Někdo přišel, někdo ne.

che: Non posso altro che ...Nemůžu jinak než ...

essere: Non c'è altra alternativa.Není jiné alternativy.

interferire: Non interferire negli affari altrui.Nepleť se do cizích záležitostí.

mancare: Ci mancherebbe altro!To by tak scházelo!

oltre: Oltre questo non ho altro da dire.Nemám, co bych víc řekl.

poco: tu, io e pochi altrity, já a několik dalších

rimanere: Non ci rimane altro che...Nezbývá nám nic jiného než...

stronzo: Stronzo che non sei altro.Ty jsi ale debil.

altro: Altro è dire, altro è fare.Něco jiného je říci a něco jiného je (u)dělat.

discorso: Questo è un altro discorso!To (už) je něco jiného!

ficcare: přen. ficcare il naso negli affari altruistrkat nos do cizích věcí

naso: přen. ficcare il naso nelle faccende altruiplést se do cizích záležitostí

další: a další ve výčtued altri

jinak: jinak řečenoin altre parole

jiný: něco jiného(qualcos')altro

jiný: někdo jinýqualcun altro

jiný: jinými slovyin altre parole, in altri termini

možnost: nemít jinou možnostnon avere scelta, non potere far altro (che)

něco: Ještě něco?(Nient')altro?

nějak: nějak jinakin qualche altro modo

někdo: někdo jinýun altro

někudy: někudy jinudyda qualche altra parte

odněkud: odněkud jinudda qualche altra parte

onen: onen světaltro mondo, aldilà

slovo: jinými slovy ...in altre parole ...

vybraná: nemít na vybranounon avere (altra) scelta

vyvyšovat se: vyvyšovat se (nad ostatní) nadutěgrandeggiare, credersi superiore agli altri

další: Potřebuji další dva.Ne ho bisogno di altri due.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Posso avere un altro caffè?

druhý: Jako každý druhý ...Come ogni altro ...

izolovat: Nemocného izolovali od ostatních.Hanno isolato il malato dagli altri.

jinak: Jinak to nejde.Non c'è (un) altro modo.

jiný: To už je něco jiného!Questo è un altro paio di maniche!

minout: Minul další rok...È passato un altro anno...

myslet: Myslela vždycky na druhé.Pensava sempre agli altri.

nezbývat: Nezbývá nám než...Non abbiamo altra scelta che...

než: Nezbývá nám než ...Non abbiamo altra scelta che ...

ostatní: ostatní věcialtre cose

ostatní: A ostatní žáci?E gli altri alunni?

ostatní: A ti ostatní?E gli altri?

přenést se: Nadšení se přeneslo i na ostatní.L'entusiasmo ha contagiato anche gli altri.

přiživit se: Přiživil se na úspěchu jiných.Si era approfittato del successo degli altri.

smířit se: Smiř se s tím. je to tak ap.Fattene una ragione!, Non puoi fare altro che accettarlo.

věc: Nepleť se do cizích věcí.Non immischiarti nelle cose altrui.

vedle: Vedle ... existují další problémy.A parte di ... esistono altri problemi.

vyřídit: Je třeba vyřídit jiné záležitosti.Bisogna sbrigare altre cose.

zapustit: Islám zapustil kořeny i v jiných zemích.L'islam ha messo radici anche in altri paesi.

zbývat: Nezbývá nám než ...Non abbiamo altra scelta che ...

cizí: žít na cizí účetvivere a spese degli altri

chybět: To by nám tak ještě chybělo.Ci mancherebbe altro.

záležitost: plést se do cizích záležitostíficcare il naso nelle faccende/negli affari altrui