Hlavní obsah

než, kniž. nežli

Spojka

  1. (při srovnání) che(před zájmeny a podst. jmény) diJe mnohem větší než já.È molto più grande di me.Dnes je chladněji než včera.Fa più freddo oggi che ieri.
  2. (vyj. omezení) cheNezbývá nám než ...Non abbiamo altra scelta che ...
  3. (dříve) prima diNež odejdeš, zhasni.Spegni la luce prima di partire.
  4. (dokud ne) finché non, fino a quandoPočkejte, než se vrátím.Aspetti finché non torno.Počkej, než vyjde ven.Aspetta finché non sia uscito.
  5. než aby (účinek) perJe příliš nesmělý, než aby křičel.È troppo timido per gridare.
  6. (raději) piuttosto che(místo) invece di (fare) qcNež tam hodinu čekat ...Piuttosto che aspettare lì un'ora ...

Vyskytuje se v

dřív: dřív než coprima di qc

dvakrát: dvakrát větší neždue volte più grande di q/qc

jindy: více/hůře než kdy jindypiù/peggio che mai

kdykoli: víc než kdykoli jindypiù che mai

obvykle: později než obvyklepiù tardi del solito

víc: víc než dostpiù che sufficiente

žádný: lepší nějaký než vůbec žádnýmeglio qualcosa che nulla

daleko: Je daleko lepší než...È molto migliore di...

hůř: Je mi hůř než včera.Mi sento peggio di ieri.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.La nostra casa è molto più piccola della vostra.

mladší: Je o tři roky mladší než já.È (di) tre anni più giovane di me.

nadít se, nadát se: Než se naděješ... rázem ap.Prima che tu te ne accorga...

nezbývat: Nezbývá nám než...Non abbiamo altra scelta che...

pětkrát: pětkrát větší nežcinque volte più grande di

předtím: Předtím, než přijde...Prima che venga...

rád: Mám raději hokej než fotbal.Preferisco l'hockey al calcio.

velký: ... je dvakrát větší než ...... è due volte più grande di ...

větší: Je větší než já.È più alto di me.

vyšší: Je vyšší než já.È più alto di me.

zbývat: Nezbývá nám než ...Non abbiamo altra scelta che ...

hrst: Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.Meglio un uovo oggi che una gallina domani.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Meglio un uovo oggi che una gallina domani.

švec: než bys řekl švecprima che tu possa dire A

užitek: nadělat víc škody než užitkufar più male che bene

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Meglio un uovo oggi che una gallina domani.

altrimenti: jinak než jsem předpokládal ap.altrimenti da

altro: především, víc než cokoli jinéhopiù che altro

anteriormente: (již) před čím, dříve než coanteriormente a qc

avanti: dřív nežavanti che

avanzo: více než dost, nadbytek, nazbyt, ažaž, hojnost, hojněd'avanzo

forte: Je (to) silnější než já.È più forte di me.

magro: = osoba, vypadající štíhlejší, než jefalso magro

meno: než bys řekl švec, co by dup rychle, vmžikuin men che non si dica

passa: přes, víc(e) neže passa

previsto: více než se čekalooltre il previsto

prima: dříve než ...prima di ...

qualcosa: o něco méně (než)qualcosa meno (di)

sapere: víš dobře..., víš lépe než já..., je známo...sai bene..., sai meglio di me..., si sa...

solito: více než obvyklepiù del solito

sufficiente: víc než dostatečný na copiù che sufficiente per fare qc

superiore: teplota vyšší než 30 stupňůuna temperatura superiore a 30 gradi

te: víc než typiù di te

alto: Je vyšší než já.È più alto di me.

che: Jsem si víc než jistý.Sono più che certo.

di: Řím je větší než Florencie.Roma è più grande di Firenze.

dimostrare: Vypadá starší než je.Dimostra più anni di quelli che ha.

maturare: Dívky dospívají dříve než chlapci.Le ragazze maturano prima dei ragazzi.

meglio: Je připravený lépe než ty.È meglio preparato di te.

mettere: Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.Ci mette tre ore per arrivare.

minore: Částka je menší, než se předpokládalo.La cifra è minore del previsto.

mio: Tento dům je menší než (ten) můj.Questa casa è più piccola della mia.

oltre: Potrvá to (i) déle než týden.Durerà una settimana e oltre.

peggio: Je mi hůř než včera.Mi sento peggio di ieri.

peggiore: Je to horší než včera.È peggiore di ieri.

per: Je to příliš pěkné, než aby to byla pravda.È troppo bello per essere vero.

più: Vydělává víc než ty.Guadagna più di te.

piuttosto: spíš naštvaný než smutnýpiuttosto arrabbiato che triste

restare: Nezbývá (nic jiného) než...Non resta che...

rimanere: Nezbývá nám nic jiného než...Non ci rimane altro che...

semplice: To není nic jiného než holá pravda.Questa è la pura e semplice verità.

stare: Jsou na tom hůř než my.Stanno peggio di noi.

superare: Nemělo by to být delší než hodinu.Non dovrebbe superare un'ora.

gallina: Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.Meglio un uovo oggi che una gallina domani.

mai: Raději pozdě než vůbec.Meglio tardi che mai.

tardi: Pozdě, ale přece., Lépe pozdě, než vůbec.Meglio tardi che mai.

uovo: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Meglio un uovo oggi che una gallina domani.

než: Je mnohem větší než já.È molto più grande di me.