Hlavní obsah

rimanere

Intranzitivní slovesoaus. essere

  1. zůstatRimani a cena?Zůstaneš na večeři?È rimasto vedovo.Ovdověl.È rimasto ferito.Utrpěl zranění., Byl zraněn.A che punto eravamo rimasti?Kde jsme to přestali? v rozhovorurimanere/rimanerci male per qcbýt zklamaný z čeho, mrzet co koho, být dotčený čímrimanere vedov|o/-aovdovětrimanere d'accordodohodnout se
  2. rimanerci (secco) být úplně paf/hotový vyjevený ap.rimanerci (secco) přen. zůstat tuhej, zaklepat bačkorama
  3. trvat, mít trvalou hodnotu
  4. zbý(va)t, zůst(áv)atNon ci rimane altro che...Nezbývá nám nic jiného než...
  5. přežít, zůstat (při životě)
  6. a q náležet, příslušet komu

Vyskytuje se v

arretrato: rimanere arretratozůstat vzadu/pozadu

carico: rimanere a carico dei genitorizůstat na krku rodičům

incinta: rimanere incintaotěhotnět, přijít do jiného stavu

incosciente: rimanere incoscientezůstat v bezvědomí

lungo: rimanere dove a lungozdržet se kde na delší dobu

occupazione: rimanere senza un'occupazionezůstat bez zaměstnání

orfano: essere/rimanere orfanoosiřet, zůstat sirotek

respiro: rimanere senza respiro, bloccarsi il respiro in golavyrazit si dech

rimanente: i rimanenti(ti) ostatní

sbalordito: rimanere sbalorditozůstat paf, být úplně vedle ze zprávy ap.

seduto: restare/rimanere sedutozůstat sedět

senza: rimanere senza parolenebýt schopen slova

vedovo: restare/rimanere vedovoovdovět

fondo: Sono rimasto senza fondi.Zůstal jsem bez prostředků.

gelato: rimanere gelatoztuhnout údivem ap.

insonne: rimanere insonne fino all'albanespat/být vzhůru až do rána

mezzo: È rimasto senza mezzi.Zůstal bez prostředků.

paralizzato: Era rimasto (come) paralizzato.Zůstal (jako) opařený.

perciò: Era malato, perciò era rimasto a casa.Byl nemocný, tudíž zůstal doma.

persuadere: Mi ha persuaso a rimanere con lei.Přemluvila mě, abych s ní zůstal.

proporre: Mi ha proposto di rimanere a cena.Nabídla mi, abych zůstal na večeři.

quindi: Ero stanco, quindi sono rimasto a casa.Byl jsem unavený, tak jsem zůstal doma.

senza: Siamo rimasti senza benzina.Došel nám benzín.

soldo: Sono rimasto senza un soldo.Jsem švorc., Nemám ani korunu.

spiacevolmente: Sono rimasto spiacevolmente sorpreso.Byl jsem nemile překvapen.

suggestionato: Rimase molto suggestionato da quello spettacolo.To představení na něj hodně zapůsobilo.

sveglio: È rimasto sveglio tutta la notte.Zůstal celou noc vzhůru.

trappola: essere rimasto in trappolachytit se do pasti

stucco: rimanere di stuccoužasnout, zůstat paf, být ohromený

past: být v/chytit se do pasti uvězněný, chycený ap.essere/rimanere intrappolato

pozorování: med. zůstat v nemocnici na pozorovánírimanere in ospedale per osservazione

přes, přese: zůstat přes nocrimanere per la notte

teplo: zůstat v teplerimanere al caldo

trčet: zůstat trčetrimanere bloccato, v zácpě též imbottigliarsi, zaseknout se incastrarsi

trvat: trvat (si) na svémnepovolit ap. tener(e) duro, názorově rimanere della propria opinione, v požadavcích tornare alla carica, nedat si poradit non intender ragione

vězet: zůstat vězetrimanere bloccato/-a, v zácpě imbottigliarsi

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůruessere/rimanere sveglio/-a a lungo

zůstat: zůstat vězet/trčet kdebloccarsi, rimanere bloccato dove

celkem: Byl jsem celkem zklamán.Sono rimasto abbastanza deluso.

dojít: Došel nám benzín.Siamo rimasti senza benzina.

chtít: Chci, abys zůstal tady.Voglio che tu rimanga qui.

chytit se: Myš se chytila do pasti.Il topo è rimasto impigliato nella trappola.

koukat: To budeš koukat!Rimarrai a bocca aperta!, Non crederai ai tuoi occhi!

mezi: Zůstal stát mezi dveřmi.È rimasto in mezzo alla porta.

mezi: Musí to zůstat mezi námi.Deve rimanere tra di noi.

na: zůstat na nocrimanere per la notte

následkem: Následkem úrazu zůstal ochrnutý.A causa dell'infortunio è rimasto paralizzato.

nezbývat: Nezbývá nám moc času.Non ci rimane molto tempo.

ochrnout: Ochrnul po nehodě.È rimasto paralizzato dopo un incidente.

oslepnout: Oslepl po vážné nehodě.È rimasto cieco a causa di un grave incidente.

poležet si: Ráno si rád poleží.La mattina gli piace rimanere nel letto più a lungo.

poležet si: Poležel si tři týdny v nemocnici.È rimasto nell'ospedale per tre settimane.

sedět: Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRimanete seduti.

uváznout: Uvázl v bahně.È rimasto impantanato nel fango.

zavěšovat: Nezavěšuj(te)!Non metta giù!, Rimanga in linea!

zbýt: Nic nezbylo.Non è rimasto niente.

zbýt: Kolik ti zbylo peněz?Quanti soldi ti sono rimasti?

zklamaný: Byl jsem zklamaný.Sono rimasto male., Sono stato deluso.

zůstat: Musí to zůstat mezi námi.Deve rimanere tra di noi.

zůstat: Po nehodě zůstal ochrnutý.A causa dell'incidente è rimasto paralizzato.

zůstat: Zůstalo pro mě něco?È rimasto qualcosa per me?

kámen: z čeho nezůstal kámen na kameninon è rimasta pietra su pietra di qc

ocet: zůstat na ocet dívkarimanere zitella

přibitý: zůstat stát jako přibitýrimanere inchiodato/-a sul posto

přikovaný: (zůstat) stát jako přikovanýrimanere inchiodato sul posto, přen. též restare di marmo

řeč: ztratit řečoněmět ammutolirsi, rimanere ammutolito, z překvapení ap. rimanere senza parole

táhnout: Musíme táhnout za jeden provaz.Dobbiamo rimanere uniti.