Hlavní obsah

rimanere

Intranzitivní slovesoaus. essere

  1. zůstatRimani a cena?Zůstaneš na večeři?È rimasto vedovo.Ovdověl.È rimasto ferito.Utrpěl zranění., Byl zraněn.A che punto eravamo rimasti?Kde jsme to přestali? v rozhovorurimanere/rimanerci male per qcbýt zklamaný z čeho, mrzet co koho, být dotčený čímrimanere vedov|o/-aovdovětrimanere d'accordodohodnout se
  2. rimanerci (secco) být úplně paf/hotový vyjevený ap.rimanerci (secco) přen. zůstat tuhej, zaklepat bačkorama
  3. trvat, mít trvalou hodnotu
  4. zbý(va)t, zůst(áv)atNon ci rimane altro che...Nezbývá nám nic jiného než...
  5. přežít, zůstat (při životě)
  6. a q náležet, příslušet komu

Vyskytuje se v

arretrato: zůstat vzadu/pozadurimanere arretrato

carico: zůstat na krku rodičůmrimanere a carico dei genitori

incinta: otěhotnět, přijít do jiného stavurimanere incinta

incosciente: zůstat v bezvědomírimanere incosciente

lungo: zdržet se kde na delší doburimanere dove a lungo

occupazione: zůstat bez zaměstnánírimanere senza un'occupazione

orfano: osiřet, zůstat sirotekessere/rimanere orfano

respiro: vyrazit si dechrimanere senza respiro, bloccarsi il respiro in gola

rimanente: (ti) ostatníi rimanenti

sbalordito: zůstat paf, být úplně vedle ze zprávy ap.rimanere sbalordito

seduto: zůstat sedětrestare/rimanere seduto

senza: nebýt schopen slova, nemít slov, přen. oněmětrimanere senza parole

vedovo: ovdovětrestare/rimanere vedovo

fondo: Zůstal jsem bez prostředků.Sono rimasto senza fondi.

gelato: ztuhnout údivem ap.rimanere gelato

insonne: nespat/být vzhůru až do ránarimanere insonne fino all'alba

mezzo: Zůstal bez prostředků.È rimasto senza mezzi.

paralizzato: Zůstal (jako) opařený.Era rimasto (come) paralizzato.

perciò: Byl nemocný, tudíž zůstal doma.Era malato, perciò era rimasto a casa.

persuadere: Přemluvila mě, abych s ní zůstal.Mi ha persuaso a rimanere con lei.

proporre: Nabídla mi, abych zůstal na večeři.Mi ha proposto di rimanere a cena.

quindi: Byl jsem unavený, tak jsem zůstal doma.Ero stanco, quindi sono rimasto a casa.

soldo: Jsem švorc., Nemám ani korunu.Sono rimasto senza un soldo.

spiacevolmente: Byl jsem nemile překvapen.Sono rimasto spiacevolmente sorpreso.

suggestionato: To představení na něj hodně zapůsobilo.Rimase molto suggestionato da quello spettacolo.

sveglio: Zůstal celou noc vzhůru.È rimasto sveglio tutta la notte.

trappola: chytit se do pastiessere rimasto in trappola

stucco: užasnout, zůstat paf, být ohromenýrimanere di stucco

past: být v/chytit se do pasti uvězněný, chycený ap.essere/rimanere intrappolato

pozorování: med. zůstat v nemocnici na pozorovánírimanere in ospedale per osservazione

přes, přese: zůstat přes nocrimanere per la notte

teplo: zůstat v teplerimanere al caldo

trčet: zůstat trčetrimanere bloccato, v zácpě též imbottigliarsi, zaseknout se incastrarsi

trvat: trvat (si) na svémnepovolit ap. tener(e) duro, názorově rimanere della propria opinione, v požadavcích tornare alla carica, nedat si poradit non intender ragione

vězet: zůstat vězetrimanere bloccato/-a, v zácpě imbottigliarsi

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůruessere/rimanere sveglio/-a a lungo

zůstat: zůstat vězet/trčet kdebloccarsi, rimanere bloccato dove

celkem: Byl jsem celkem zklamán.Sono rimasto abbastanza deluso.

dojít: Došel nám benzín.Siamo rimasti senza benzina.

chtít: Chci, abys zůstal tady.Voglio che tu rimanga qui.

chytit se: Myš se chytila do pasti.Il topo è rimasto impigliato nella trappola.

koukat: To budeš koukat!Rimarrai a bocca aperta!, Non crederai ai tuoi occhi!

mezi: Zůstal stát mezi dveřmi.È rimasto in mezzo alla porta.

na: zůstat na nocrimanere per la notte

následkem: Následkem úrazu zůstal ochrnutý.A causa dell'infortunio è rimasto paralizzato.

nezbývat: Nezbývá nám moc času.Non ci rimane molto tempo.

ochrnout: Ochrnul po nehodě.È rimasto paralizzato dopo un incidente.

oslepnout: Oslepl po vážné nehodě.È rimasto cieco a causa di un grave incidente.

poležet si: Ráno si rád poleží.La mattina gli piace rimanere nel letto più a lungo.

sedět: Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRimanete seduti.

uváznout: Uvázl v bahně.È rimasto impantanato nel fango.

zavěšovat: Nezavěšuj(te)!Non metta giù!, Rimanga in linea!

zbýt: Nic nezbylo.Non è rimasto niente.

zklamaný: Byl jsem zklamaný.Sono rimasto male., Sono stato deluso.

kámen: z čeho nezůstal kámen na kameninon è rimasta pietra su pietra di qc

ocet: zůstat na ocet dívkarimanere zitella

přibitý: zůstat stát jako přibitýrimanere inchiodato/-a sul posto

přikovaný: (zůstat) stát jako přikovanýrimanere inchiodato sul posto, přen. též restare di marmo

řeč: ztratit řečoněmět ammutolirsi, rimanere ammutolito, z překvapení ap. rimanere senza parole

táhnout: Musíme táhnout za jeden provaz.Dobbiamo rimanere uniti.

rimanere: být zklamaný z čeho, mrzet co koho, být dotčený čímrimanere/rimanerci male per qc