Hlavní obsah

chtít

Nedokonavé sloveso

  1. (žádat) volere(domáhat se, požadovat) chiedereChtěl bych ...Vorrei ...Co (ode mne) chcete?Che cosa vuole (da me)?Chci, abys zůstal tady.Voglio che tu rimanga qui.chtě nechtěvolente o nolente
  2. (zamýšlet) intendere(mít v úmyslu) aver intenzione diCo tím chcete říct? míníteChe cosa intende dire?
  3. (být třeba) volerciTo chce klid!Ci vuole pazienza!, Calma!
  4. nechtít (fungovat, pracovat ap.) non volere fare qc, non volerne sapere di fare qcnechtít (odmítat) rifiutare di fare qcAuto nechce nastartovat.La macchina non (ne) vuole (sapere di) partire.

Vyskytuje se v

aniž: aniž bych chtěl být ...senza voler essere ...

který: ať je to, který chcechiunque sia

nechtě, nechtíc: chtě nechtěvolente o nolente

by: Chtěl(a) bych...Vorrei ...

čůrat: Chce se mi čůrat.Devo fare la pipì.

dodat: Chcete něco dodat?Volete aggiungere qualcosa?

domyslet: Nechci ani domyslet, co se mohlo stát.Non voglio nemmeno immaginare (che) cosa poteva succedere.

dotáhnout: Vždycky to chtěl dotáhnout daleko.Voleva sempre arrivare lontano.

dotknout se: Nechci se tě nějak dotknout, ale...Non voglio farti del male, ma...

dotýkat se: Toho tématu se nechci dotýkat.Non voglio toccare quell'argomento.

držet: Chtějí to držet v tajnosti.Vogliono tenerlo in segreto.

hovořit: Chtěl bych hovořit s panem XY.Vorrei parlare con il signor XY.

chtít se: Chce se mi spát.Ho voglia di dormire., Ho sonno.

chtít se: Chce se mi na záchod.Ho bisogno di andare al bagno.

jak: Jak chceš.Come vuoi.

jaký: Jakou barvu chceš?Che colore vuoi?

jaký: Jaký chceš?Quale vuoi?

kam: Chodím si, kam chci.Vado dove voglio.

kazit: Nechci ti kazit radost, ale...Non ti voglio rovinare la gioia, ma...

kdykoli: Můžeš mi zavolat kdykoli chceš.Puoi chiamarmi tutte le volte che vuoi.

klid: To chce klid., Jenom klid!, (Buď) v klidu!Calma!, Non prendertela!

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.Puoi provare quanto vuoi.

nastartovat: Motor nechce nastartovat.Il motore non vuole avviarsi., Il motore non parte.

odpočinout si: Chcete si odpočinout?Volete riposarvi?

pít: Co chcete pít?(Che) cosa volete (da) bere?

platit: Chtěli bychom platit na číšníkaVorremmo pagare.

poznamenat: Chci poznamenat, že...Vorrei dire che...

poznat: Chtěl bych tě lépe poznat.Vorrei conoscerti meglio.

promluvit: Chceš si o tom promluvit?Vuoi parlarne?

předběhnout: Chtěl jsem odpovědět, ale předběhl mě.Stavo per rispondere ma mi ha prevenuto.

při: Chci při tom být.Voglio essere presente.

přihlásit se: Přihlaste se, pokud chcete něco říct.Alzate la mano, se volete dire qualcosa.

riskovat: Nechci riskovat, že o všechno přijdu.Non voglio rischiare di perdere tutto.

skončit: Chtěl to skončit.Voleva farla finita.

společný: Nechci s tím mít nic společného.Non voglio averci niente a che fare.

tahat: Chceš mě tahat za nos?Vuoi prendermi in giro?

tahat se: Nechce se mi s tím tahat.Non ho voglia di trascinarmelo.

tebou: Chci s tebou mluvit.Ti voglio parlare., Voglio parlare con te.

tedy: Když to chceš tedy vědět.Se vuoi proprio saperlo.

upozornit: Chtěl bych vás upozornit na...Vorrei richiamare la sua attenzione su...

úvodem: Úvodem bych chtěl říct ...Per introdurre/Come introduzione vorrei dire ...

vláčet: Nechci vláčet ty kufry.Non ho voglia di trascinare quei bagagli.

vybrat: Chtěl bych vybrat.Vorrei fare un prelievo.

vzkaz: Chtěl bych mu nechat vzkaz.Vorrei lasciargli un messaggio.

zakřiknout: Nechci to zakřiknout, ale...Non voglio parlare troppo presto, però ...

zaskočit: Nechceš ke mně zítra zaskočit? na návštěvuNon vuoi passare da me domani?

zvracet: Chce se mi zvracet.Mi viene da vomitare.

když: Když se chce, všechno jde.Volere è potere.

slyšet: Nechci o tom ani slyšet.Non ne voglio nemmeno sapere.

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.Paese che vai usanze che trovi.

aggradare: se vi aggradapokud je libo, pokud chcete

avere: avere voglia di fare qcmít chuť udělat co, chtít se komu co

bis: chiedere il bisžádat o přídavek, chtít přidat i o jídle ap.

ci: ci vuole qcchce to co vyžaduje

costare: costi quel che costiať to stojí, kolik chce

dire: non faccio (tanto) per dire ma ...nechci se chlubit, ale ...

duro: essere duro a fare qczdráhat se, odmítat, nechtít udělat co

mercante: fare orecchie da mercantedělat hluchého/hloupého, nechtít slyšet

nolente: volente o nolentechtě nechtě, volky nevolky, ať se to líbí nebo ne

voglia: avere voglia di fare qcmít chuť udělat co, chtít se komu co

altro: Tra l'altro, volevo dirti che...Mimochodem, chtěl jsem ti říct...

anche: Anche volendo, non potrei.I když chci, nemůžu.

avere: Ho voglia di dormire.Chce se mi spát.

brutto: Non voglio fare una brutta figura.Nechci udělat špatný dojem.

come: Ho fatto come tu hai voluto.Udělala jsem to, jak jsi chtěl.

competere: Voglio ciò che mi compete.Chci to, co mi náleží.

cosa: (Che) cosa vuoi?Co chceš?

costei: Che viene a fare qui costei?Co ta tady chce?

fatto: Se ci penso, mi viene fatto di ridere.Když na to pomyslím, chce se mi smát.

fortuna: Come fortuna volle ...Osud tomu chtěl ...

gli: Voglio scrivergli.Chci mu/jim napsat.

informare: Vorremmo informarvi che ...Chtěli bychom Vás informovat, že ...

informarsi: Vorrei informarmi, se ...Chtěl bych se informovat, jestli ...

intendere: Cosa intendi con questo?Co tím chceš říct?

niente: Vuoi nient'altro?Chceš ještě něco?

o: Vorrei un tè o un caffè.Chtěl(a) bych čaj nebo kávu.

olio: Ci vuole olio di gomiti.To chce trošku máknout.

oppure: Vuoi un libro oppure una rivista?Chceš knížku nebo časopis?

parola: Ci vogliono fatti, non parole.Chce to činy, ne slova.

partire: Il motore non parte.Motor nechce nastartovat.

partita: Vuoi essere della partita?Chceš se připojit?

passeggiata: Vuoi fare una passeggiata in bici?Nechceš se projet na kole?

pazienza: Ci vuole molta pazienza.To chce hodně trpělivosti.

più: Che cosa vuoi di più?Co chceš víc?

più: Non voglio più vederloUž ho nechci vidět.

poco: Ha poca voglia di studiare.Nechce se mu učit.

potere: Posso fare quello che voglio.Můžu si dělat co chci.

prelievo: Vorrei fare un prelievo.Chtěl bych si vybrat peníze.

prendere: Quanto ti prende?Kolik po tobě chce?

prevenire: Stavo per rispondere ma mi ha prevenuto.Chtěl jsem odpovědět, ale předběhl mě.