Hlavní obsah

chtít

Nedokonavé sloveso

  1. (žádat) volere(domáhat se, požadovat) chiedereChtěl bych ...Vorrei ...Co (ode mne) chcete?Che cosa vuole (da me)?Chci, abys zůstal tady.Voglio che tu rimanga qui.chtě nechtěvolente o nolente
  2. (zamýšlet) intendere(mít v úmyslu) aver intenzione diCo tím chcete říct? míníteChe cosa intende dire?
  3. (být třeba) volerciTo chce klid!Ci vuole pazienza!, Calma!
  4. nechtít (fungovat, pracovat ap.) non volere fare qc, non volerne sapere di fare qcnechtít (odmítat) rifiutare di fare qcAuto nechce nastartovat.La macchina non (ne) vuole (sapere di) partire.

Vyskytuje se v

aniž: aniž bych chtěl být ...senza voler essere ...

který: ať je to, který chcechiunque sia

nechtě, nechtíc: chtě nechtěvolente o nolente

by: Chtěl(a) bych...Vorrei ...

čůrat: Chce se mi čůrat.Devo fare la pipì.

dodat: Chcete něco dodat?Volete aggiungere qualcosa?

domyslet: Nechci ani domyslet, co se mohlo stát.Non voglio nemmeno immaginare (che) cosa poteva succedere.

dotáhnout: Vždycky to chtěl dotáhnout daleko.Voleva sempre arrivare lontano.

dotknout se: Nechci se tě nějak dotknout, ale...Non voglio farti del male, ma...

dotýkat se: Toho tématu se nechci dotýkat.Non voglio toccare quell'argomento.

držet: Chtějí to držet v tajnosti.Vogliono tenerlo in segreto.

hovořit: Chtěl bych hovořit s panem XY.Vorrei parlare con il signor XY.

chtít se: Chce se mi spát.Ho voglia di dormire., Ho sonno.

jak: Jak chceš.Come vuoi.

jaký: Jakou barvu chceš?Che colore vuoi?

kam: Chodím si, kam chci.Vado dove voglio.

kazit: Nechci ti kazit radost, ale...Non ti voglio rovinare la gioia, ma...

kdykoli: Můžeš mi zavolat kdykoli chceš.Puoi chiamarmi tutte le volte che vuoi.

klid: To chce klid., Jenom klid!, (Buď) v klidu!Calma!, Non prendertela!

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.Puoi provare quanto vuoi.

nastartovat: Motor nechce nastartovat.Il motore non vuole avviarsi., Il motore non parte.

odpočinout si: Chcete si odpočinout?Volete riposarvi?

pít: Co chcete pít?(Che) cosa volete (da) bere?

platit: Chtěli bychom platit na číšníkaVorremmo pagare.

poznamenat: Chci poznamenat, že...Vorrei dire che...

poznat: Chtěl bych tě lépe poznat.Vorrei conoscerti meglio.

promluvit: Chceš si o tom promluvit?Vuoi parlarne?

předběhnout: Chtěl jsem odpovědět, ale předběhl mě.Stavo per rispondere ma mi ha prevenuto.

při: Chci při tom být.Voglio essere presente.

přihlásit se: Přihlaste se, pokud chcete něco říct.Alzate la mano, se volete dire qualcosa.

riskovat: Nechci riskovat, že o všechno přijdu.Non voglio rischiare di perdere tutto.

skončit: Chtěl to skončit.Voleva farla finita.

společný: Nechci s tím mít nic společného.Non voglio averci niente a che fare.

tahat: Chceš mě tahat za nos?Vuoi prendermi in giro?

tahat se: Nechce se mi s tím tahat.Non ho voglia di trascinarmelo.

tebou: Chci s tebou mluvit.Ti voglio parlare., Voglio parlare con te.

tedy: Když to chceš tedy vědět.Se vuoi proprio saperlo.

upozornit: Chtěl bych vás upozornit na...Vorrei richiamare la sua attenzione su...

úvodem: Úvodem bych chtěl říct ...Per introdurre/Come introduzione vorrei dire ...

vláčet: Nechci vláčet ty kufry.Non ho voglia di trascinare quei bagagli.

vybrat: Chtěl bych vybrat.Vorrei fare un prelievo.

vzkaz: Chtěl bych mu nechat vzkaz.Vorrei lasciargli un messaggio.

zakřiknout: Nechci to zakřiknout, ale...Non voglio parlare troppo presto, però ...

zaskočit: Nechceš ke mně zítra zaskočit? na návštěvuNon vuoi passare da me domani?

zvracet: Chce se mi zvracet.Mi viene da vomitare.

když: Když se chce, všechno jde.Volere è potere.

slyšet: Nechci o tom ani slyšet.Non ne voglio nemmeno sapere.

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.Paese che vai usanze che trovi.

aggradare: pokud je libo, pokud chcetese vi aggrada

avere: mít chuť udělat co, chtít se komu coavere voglia di fare qc

bis: žádat o přídavek, chtít přidat i o jídle ap.chiedere il bis

ci: chce to co vyžadujeci vuole qc

costare: ať to stojí, kolik chcecosti quel che costi

dire: nechci se chlubit, ale ...non faccio (tanto) per dire ma ...

duro: zdráhat se, odmítat, nechtít udělat coessere duro a fare qc

mercante: dělat hluchého/hloupého, nechtít slyšetfare orecchie da mercante

nolente: chtě nechtě, volky nevolky, ať se to líbí nebo nevolente o nolente

voglia: mít chuť udělat co, chtít se komu coavere voglia di fare qc

altro: Mimochodem, chtěl jsem ti říct...Tra l'altro, volevo dirti che...

anche: I když chci, nemůžu.Anche volendo, non potrei.

brutto: Nechci udělat špatný dojem.Non voglio fare una brutta figura.

come: Udělala jsem to, jak jsi chtěl.Ho fatto come tu hai voluto.

competere: Chci to, co mi náleží.Voglio ciò che mi compete.

cosa: Co chceš?(Che) cosa vuoi?

costei: Co ta tady chce?Che viene a fare qui costei?

fatto: Když na to pomyslím, chce se mi smát.Se ci penso, mi viene fatto di ridere.

fortuna: Osud tomu chtěl ...Come fortuna volle ...

gli: Chci mu/jim napsat.Voglio scrivergli.

informare: Chtěli bychom Vás informovat, že ...Vorremmo informarvi che ...

informarsi: Chtěl bych se informovat, jestli ...Vorrei informarmi, se ...

intendere: Co tím chceš říct?Cosa intendi con questo?

niente: Chceš ještě něco?Vuoi nient'altro?

o: Chtěl(a) bych čaj nebo kávu.Vorrei un tè o un caffè.

olio: To chce trošku máknout.Ci vuole olio di gomiti.

oppure: Chceš knížku nebo časopis?Vuoi un libro oppure una rivista?

parola: Chce to činy, ne slova.Ci vogliono fatti, non parole.

partire: Motor nechce nastartovat.Il motore non parte.

partita: Chceš se připojit?Vuoi essere della partita?

passeggiata: Nechceš se projet na kole?Vuoi fare una passeggiata in bici?

pazienza: To chce hodně trpělivosti.Ci vuole molta pazienza.

più: Co chceš víc?Che cosa vuoi di più?

poco: Nechce se mu učit.Ha poca voglia di studiare.

potere: Můžu si dělat co chci.Posso fare quello che voglio.

prelievo: Chtěl bych si vybrat peníze.Vorrei fare un prelievo.

prendere: Kolik po tobě chce?Quanto ti prende?

prevenire: Chtěl jsem odpovědět, ale předběhl mě.Stavo per rispondere ma mi ha prevenuto.

proprio: Vůbec se mi nechce spát.Non ho proprio sonno.

quanto: Kolik (za to) chce?Quanto chiede?

rigettare: Chce se mi zvracet.Mi viene da rigettare.

riluttante: Nechce se mu ..., Zdráhá se ...È riluttante a ...

ti: Chci ti něco říct.Voglio dirti qualcosa.

uno: Jestli někdo chce, může přijít.Se uno vuole, può venire.

chtít: nechtítfungovat, pracovat ap. non volere* fare qc, non volerne sapere* di fare qc, odmítat rifiutare di fare qc

volere: Co chceš?Cosa vuoi?

vomitare: Z toho se člověku chce zvracet.Questo (mi) fa vomitare.

vuoi: Co chceš?Che cosa vuoi?

maturare: Všechno chce svůj čas.Col tempo e con la paglia maturano le nespole.