Hlavní obsah

intendere

Tranzitivní slovesoconj tendere

  1. qc slyšet, poslouchat co, naslouchat čemuIntendetemi bene!Poslouchejte mě dobře!
  2. rozumět, chápat rozhovor ap.intendere qc al volookamžitě co pochopit
  3. fare intendere qc dát najevo co, naznačit, naznačovat cociò fa intendere che ...to naznačuje, že ...dare a intendere qc a qnamluvit, namlouvat komu cofarsi intendereumět se ozvat aby ostatní slyšeli ap., jasně se vyjádřit aby všichni rozuměli
  4. qc come vykládat, objasňovat co jak pojem
  5. qc come myslet, mínit, chtít říct co jak
  6. qc znamenat, představovat co
  7. qc mít co v úmyslu, zamýšlet, chtít coCosa intendi con questo?Co tím chceš říct?
  8. qc slyšet co

Vyskytuje se v

inteso: dělat, že nechápe kdo conon darsi per inteso di qc

srozuměná: dát na srozuměnou komudare a intendere qc a q

určit: být určen pro/na koho/coessere destinato/inteso a q/qc

dát: Nedá si říct.Non vuole intendere ragione.

hodlat: Co hodláš dělat?Che cosa intendi fare?

chtít: Co tím chcete říct? míníteChe cosa intende dire?

konkrétně: Co konkrétně máš na mysli?Cosa intendi precisamente?

mínit: Co míníš dělat?Cosa intendi fare?

mysl: Co máte na mysli?Che cosa intende?

myslet: Co tím myslíš?(Che) cosa intendi?

myšlený: dobře myšlená radaconsiglio inteso bene

nerad: Promiňte, já nerad.Scusi, non intendevo.

vyznat se: V politice se vůbec nevyznám.Non mi intendo per niente di politica.

intendere: namluvit, namlouvat komu codare a intendere qc a q