Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat) komu co dare qc a qKdo ti to dal?Chi te l'ha dato?Dal jsem mu peníze na jídlo.Gli ho dato i soldi per comprarsi da mangiare.
 2. (ránu ap.) daredát komu fackudare uno schiaffo a qDal jasně najevo, že ...Ha fatto chiaramente capire che ...Dali jsme si schůzku/sraz.Abbiamo fissato un appuntamento.Nedá si říct.Non vuole intendere ragione.dát vědět komufar sapere a qdát přednost čemu před čímpreferire qc a qcdát výpověď komu(pracovníkovi) licenziare q, (pracovník) licenziarsi, (rezignovat) dare le dimissioni
 3. (umístit) mettereDej talíře na stůl.Metti i piatti sul tavolo.dát (si) peníze stranoumettere da parte dei soldidát gól/brankusegnare una rete, fare gol
 4. (poskytnout) co komu dare, concedere, accordare qc a qDali mu čas na rozmyšlenou.Gli hanno concesso del tempo per ripensarci.dát komu přednost v jízdědare la precedenza a q
 5. dát si (objednat si ap.) co prenderedát si (dopřát si též) farsi qcdát si (vypít si) bersidát si (sníst si) mangiarsiprendere se užívá hl. při objednávání ap.Co si dáš k pití?Che cosa prendi da bere?Dám si pivo.Mi bevo una birra, (v restauraci) Prendo una birra.Dám si sprchu.Faccio la doccia.Ráno si dám housku...Di mattina mi mangio un panino...
 6. (zaplatit) pagare
 7. (předem stanovit) dare
 8. (nechat udělat) udělat co far fare qcDám si to opravit.Me lo faccio riparare.
 9. (dovolit, připustit) mettereDejme tomu, že máš pravdu.Mettiamo che tu abbia ragione.nedat spát komutogliere il sonno a q, non fare dormire a q
 10. ob.(mít pohlavní styk) komu darla a q
 11. (k telefonu) passareDejte mi pana Nováka.Mi passi il signor Novák.
 12. (do pořádku ap.) metteredát do pořádkumettere in ordine, ordinaredát kolovat cofare girare qc
 13. (dbát) na koho dare retta a qDej na mě!Dammi retta!

Vyskytuje se v

dát se: nedat senon cedere

dopustit: nedat dopustithájit ap. na koho/co non permettere* di far torto a q/qc, přen. být spokojený s non poter che dire* bene di qc

líbit: dát si líbitco tollerare q

odležet: nechat odležet, dát odležetco těsto ap. lasciare riposare, uzrát ap. (far) stagionare qc

průchod: dát průchod čemuemocím ap. dare sfogo a qc

zabrat: dát zabratkomu potrápit ap. far penare, vyčerpat ap. esaurire, estenuare q

záležet: dát si záležetsnažit se fare* del (suo) meglio, na čem darsi d'attorno per fare qc

znát: dát znátprojevit co mostrare qc, jevit známky far notare qc

avízo: dát avízo komudare un avviso a q, varovat ap. hovor. fare una soffiata a q

balonek: dát komu/nechat koho fouknout do balonkusottoporre q alla prova del palloncino

blinkr: dát/hodit blinkr řidičmettere la freccia

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemmettere qualche soldo da parte

bomba: dát/nastražit bombu kammettere una bomba dove

cesta: dát se na cestumettersi in viaggio

cigareta: zapálit/dát/ubalit si cigaretuaccendersi/fumarsi/arrotolarsi una sigaretta

dolů: dát si dolů kabáttogliersi il cappotto

dražba: dát co do dražbymettere qc all'asta/all'incanto

dýchání: (dát) umělé dýchání(fare) la respirazione artificiale

facka: dát komu fackudare uno schiaffo a q

gól: dát gólsegnare un gol/una rete

hlt: dát si hlt čehoprendere un sorso di qc

chladit: dát chladit co nápoje ap.mettere in fresco qc

injekce: dát komu injekci čehofare un'iniezione di qc a q

jednička: dát tam/zařadit jedničkumettere la prima (marcia)

ježíšek: dát komu co k Ježíškumettere qc a q sotto l'albero di Natale

jídlo: (dát si) něco k jídlu(prendere) qualcosa da mangiare

karanténa: dát/umístit koho do karanténymettere q in quarantena

klatba: círk. dát koho/co do klatbylanciare un anatema a q

koš: sport. dát košfare un canestro

košík: dát/nasadit psovi košíkmettere la muserola al cane

koupel: dát si koupelfare/farsi il bagno

lázeň: dát si lázeňfare un bagno

mat: dát mat komudare scacco matto a q

míra: dá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità

náhubek: dát psovi náhubekmettere la museruola al cane

nájem: dát co komu do nájmudare in affitto qc a q

najevo: dát najevo co(di)mostrare qc, manifestare qc

najevo: dát komu jasně najevo cofar capire a q qc

najíst se: dát komu najístdare da mangiare a q

námaha: dát si tu námahu udělat coprendersi la briga/la pena/l'incomodo/il disturbo/la fatica di fare qc

namočit: (dát) namočit prádlo ap.mettere in ammollo

napít se: dát napít komudare da bere a q

náramek: dát/nasadit náramky komuammanettare qc

náskok: dát komu náskokdare vantaggio a q

nazpět: dát komu nazpět při placenídare il resto a q

noha: dát si nohu přes nohuincrociare le gambe

oběh: dát co do oběhumettere qc in circolazione

obměkčit: dát se obměkčit dát se přemluvitlasciarsi convincere

očkovat: dát se očkovatfarsi vaccinare

oprava: dát co do opravyfare qc riparare

padák: dát padáka komumandare a spasso q, far/buttare fuori q, iron. dare il benservito a q

pauza: dát si pauzufare una pausa

pěst: dát komu pěstídare un pugno a q

podnět: dát podnět k čemuiniziare qc, dát vzniknout, vyvolat ap. dare lo spunto a qc

podnikání: dát se na podnikánídarsi agli affari, mettersi in affari

podoba: dát čemu konečnou podobudare la forma finale a qc

pohlavek: dát komu pohlavekdare uno scapaccione a q

pohov: dát si pohov odpočinout siriposarsi, fare un riposino

pohyb: dát se do pohybumettersi in moto

pochod: dát se na pochodmettersi in marcia

pokuta: dát komu pokutufare una multa a q

polibek: dát komu polibekdare un bacio a q

pořádek: dát co do pořádkumettere qc in ordine

pouto: dát komu poutamettere le manette a q

pozor: dá(va)t si pozor na koho/co možné nebezpečístare attento/-a a q/qc, fare l'avvertenza di qc, guardarsi da q/qc

pozor: dát pozor na koho/co hlídat ap.guardare, vigilare, controllare, tenere d'occhio q/qc

prásk: dát si práskafarsi un tiro

prohlédnout: dát se prohlédnout lékařemfarsi visitare dal medico

předem: Dejte mi vědět předem.Fatemi sapere in anticipo.

přednost: dá(va)t přednost komu/čemu před kým/čímpreferire q/qc a q/qc

přednost: dát přednost (v jízdě) komu jinému vozidludare precedenza a q

předsevzetí: dát si předsevzetífare un proposito

přes, přese: dát (si) nohu přes nohuaccavallare le gambe

příležitost: dát komu příležitost k čemudare a q un'occasione di fare qc

pusa: dát komu pusudare un bacio a q, baciare q

razítko: dát razítko na comettere il timbro su qc, timbrare qc

roubík: dát roubík komuimbavagliare q

rozhřešení: dát rozhřešení komuassolvere q

rozkaz: vydat/dát rozkazimpartire/dare un comando

schnout: dát schnout prádlofar asciugare il bucato

signál: dát komu signáldare un segnale, odstartovat ap. dare il via a q

slib: dát komu slibfare la promessa a q

smích: dát se do smíchumettersi a ridere

snídaně: (dát si co) k snídani(mangiare qc) per colazione

soud: dát koho k souducitare q in tribunale

soud: dát co k souduportare qc davanti al magistrato

spojitost: dát do spojitosti co s čímmettere in relazione qc con qc

sprcha: dát si sprchufare una doccia

spropitné: dát komu spropitnédare una mancia a q

sraz: dát si sraz s kýmdarsi appuntamento con q