Hlavní obsah

jednička

Vyskytuje se v

týž: jeden a týžzesílení lo/-a stesso/-a

ani: ani jednounemmeno una volta

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněda un lato ... e dall'altro lato

dvacet: dvacet jedna/dva/třiventuno/ventidue/ventitré

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvounessuno dei due

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)neanche uno

jeden, jedna, jedno: jeden druhému/druhéhol'un l'altro, a vicenda, reciprocamente

jediný: jeden jedinýun solo

jediný: ani (jeden) jedinýnemmeno uno

jednou: ještě jednouancora una volta

jednou: ani jednouneanche una volta

jednou: jednou za ...una volta a ...

kliknutí: jedním kliknutím dostupnýa portata di (un) clic(k)

lok: jedním lokemin un sorso

málo: Jeden z mála.Uno di pochi.

nabití: na jedno nabití výdrž baterie ap.con una sola carica

napálit: jednu napálit komu pěstídare un pungo a q

po: jeden po druhémuno dopo l'altro

podobat se: podobat se (jeden druhému)(r)assomigliarsi

použití: na jedno použití výrobek ap.usa e getta, monouso

provždy: jednou provždyuna volta per tutte/sempre

přes, přese: přes sebe, jeden přes druhýuno sopra l'altro

punčocha: (jedny) punčochypaio di calze

rána: jednou ranou skolit ap.in un colpo solo

ráz: jedním rázemd'un solo colpo

ročně: jednou ročněuna volta all'anno

rovina: v jedné rovině s čímallo stesso livello di qc

slepý: slepý na jedno okocieco da un occhio

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...da una parte ..., dall'altra ...

střihnout: jednu střihnout komu dát pohlavek ap.mollare/appioppare uno scapaccione/scappellotto a q

tolik: ještě jednou tolikaltrettanto/-a

třicet: třicet jednatrentuno

ucho: hluchý na jedno uchosordo da un orecchio

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohotutti senza eccezione

z, ze: jeden z mnohauno dei tanti

za: jednou za časdi tanto in tanto, ogni tanto

život: jednou za životuna volta per la vita

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Posso avere un altro caffè?

fouknutí: jedním fouknutímcon un soffio

háček: Má to ale (jeden) háček.C'è però un intoppo., Ma c'è un ma.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.Non si sa mai.

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomuno alla volta, uno per volta

jedno: Je mi to jedno.Non mi importa., při výběru ap. Per me è lo stesso.

jedno: To je jedno.Non importa., není v tom rozdíl Fa lo stesso.

jednou: Jak už jsem jednou řekl ...Come ho già detto una volta ...

jednou: Byl jednou jeden ...C'era una volta ...

ještě: Ještě jeden/jednu!Ancora uno/una!

: Je jí to jedno.Non gliene importa.

nasekat: Nasekal jednu chybu za druhou.Ha infilato un errore dopo l'altro.

následovat: Následoval jeden problém za druhým.C'era un problema dopo l'altro.

ovládat: Soustruh ovládá jeden pracovník.Il tornio viene comandato da un operaio.

počítat: Kolik si počítal jeden den práce?Quanto ha chiesto per una giornata di lavoro?

poutat se: K tomu místu se poutá jedna pověst.A quel posto si lega una leggenda.

přes, přese: Křičeli jeden přes druhého.Gridavano uno sopra l'altro.

skolit: Skolil protivníka jednou ranou.Ha mandato l'avversario a terra con un colpo.

stát: Jen jeden dům zůstal stát.Solo una casa sta ancora in piedi.

tito, tyto, tato: jedna z těchto ženuna di queste donne

ubalit: Jednu mu ubalil.Gli ha tirato un cazzotto.

vědět: Jeden nikdy neví.Non si sa mai.

z, ze: jeden z přítomnýchuno dei presenti

báseň: co je (jedna) báseňqc è una favola

brdo: na jedno brdoallo stesso modo, con lo stampino

být: To je jedno.Non importa., Fa lo stesso.

hrob: být jednou nohou v hroběavere un piede nella tomba

kopyto: být na jedno kopyto stejnéessere tutto uguale, jako obvykle ap. essere la solita zuppa/minestra

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Uno ne perdi, cento ne trovi.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

osmnáct: jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacetse non è zuppa è pan bagnato

provaz: táhnout za jeden provazagire uniti, spojit se mettersi insieme

rána: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

rok: jednou za uherský roka ogni morte di Papa

táhnout: Musíme táhnout za jeden provaz.Dobbiamo rimanere uniti.

tam: jedním uchem tam a druhým venentra da un orecchio ed esce dall'altro

uherský: přen. jednou za uherský rokassai di rado, a ogni morte di papa

ucho: jít jedním uchem tam a druhým venentrare da un orecchio e uscire dall'altro

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Una rondine non fa primavera.

vlepit: jednu vlepit komu, vlepit pohlavek komudare uno schiaffo, dare un ceffone a q, schiaffeggiare q

všichni, všechny, všechna: Jeden za všechny a všichni za jednoho.Uno per tutti, tutti per uno.

zátah: na jeden zátahin una tirata, in un solo colpo

a: uno a unojeden po druhém, postupně

addosso: uno addosso all'altrojeden na druhém namačkaný ap.

allungare: allungare uno schiaffo a qjednu vlepit komu

altezza: all'altezza di qcna úrovni čeho, v jedné rovině s čím, přen. u čeho místně

ancora: ancora una voltaještě jednou

apnea: in apneabez dýchání/dechu, na jeden nádech o potápění ap.

boccone: in un bocconenaráz, jedním vrzem sníst ap.

canto: da un cantoz jedné strany, na jedné straně

cento: uno su centojeden ze sta, každý stý v průměru ap.

che: una volta chejakmile (jednou), když už

colpo: (tutto) in un colponaráz, jedním rázem