Hlavní obsah

jednička

Vyskytuje se v

týž: jeden a týžzesílení lo/-a stesso/-a

ani: ani jednounemmeno una volta

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněda un lato ... e dall'altro lato

dvacet: dvacet jedna/dva/třiventuno/ventidue/ventitré

jediný: jeden jedinýun solo

jednička: jedničky poprsíla prima di seno

jednou: ještě jednouancora una volta

kliknutí: jedním kliknutím dostupnýa portata di (un) clic(k)

lok: jedním lokemin un sorso

málo: Jeden z mála.Uno di pochi.

nabití: na jedno nabití výdrž baterie ap.con una sola carica

napálit: jednu napálit komu pěstídare un pungo a q

po: jeden po druhémuno dopo l'altro

podobat se: podobat se (jeden druhému)(r)assomigliarsi

použití: na jedno použití výrobek ap.usa e getta, monouso

provždy: jednou provždyuna volta per tutte/sempre

přes, přese: přes sebe, jeden přes druhýuno sopra l'altro

punčocha: (jedny) punčochypaio di calze

rána: jednou ranou skolit ap.in un colpo solo

ráz: jedním rázemd'un solo colpo

ročně: jednou ročněuna volta all'anno

rovina: v jedné rovině s čímallo stesso livello di qc

slepý: slepý na jedno okocieco da un occhio

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...da una parte ..., dall'altra ...

střihnout: jednu střihnout komu dát pohlavek ap.mollare/appioppare uno scapaccione/scappellotto a q

tolik: ještě jednou tolikaltrettanto/-a

třicet: třicet jednatrentuno

ucho: hluchý na jedno uchosordo da un orecchio

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohotutti senza eccezione

z, ze: jeden z mnohauno dei tanti

za: jednou za časdi tanto in tanto, ogni tanto

život: jednou za životuna volta per la vita

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Posso avere un altro caffè?

fouknutí: jedním fouknutímcon un soffio

háček: Má to ale (jeden) háček.C'è però un intoppo., Ma c'è un ma., o podmínce Ma a una sola condizione.

jedno: Je mi to jedno.Non mi importa., při výběru ap. Per me è lo stesso.

ještě: Ještě jeden/jednu!Ancora uno/una!

: Je jí to jedno.Non gliene importa.

nasekat: Nasekal jednu chybu za druhou.Ha infilato un errore dopo l'altro.

následovat: Následoval jeden problém za druhým.C'era un problema dopo l'altro.

ovládat: Soustruh ovládá jeden pracovník.Il tornio viene comandato da un operaio.

počítat: Kolik si počítal jeden den práce?Quanto ha chiesto per una giornata di lavoro?

poutat se: K tomu místu se poutá jedna pověst.A quel posto si lega una leggenda.

skolit: Skolil protivníka jednou ranou.Ha mandato l'avversario a terra con un colpo.

stát: Jen jeden dům zůstal stát.Solo una casa sta ancora in piedi.

tito, tyto, tato: jedna z těchto ženuna di queste donne

ubalit: Jednu mu ubalil.Gli ha tirato un cazzotto.

vědět: Jeden nikdy neví.Non si sa mai.

báseň: co je (jedna) báseňqc è una favola

brdo: na jedno brdoallo stesso modo, con lo stampino

být: To je jedno.Non importa., Fa lo stesso.

hrob: být jednou nohou v hroběavere un piede nella tomba

kopyto: být na jedno kopyto stejnéessere tutto uguale, jako obvykle ap. essere la solita zuppa/minestra

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Uno ne perdi, cento ne trovi.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouprendere due piccioni con una fava

osmnáct: jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacetse non è zuppa è pan bagnato

provaz: táhnout za jeden provazagire uniti, spojit se mettersi insieme

rok: jednou za uherský roka ogni morte di Papa

táhnout: Musíme táhnout za jeden provaz.Dobbiamo rimanere uniti.

tam: jedním uchem tam a druhým venentra da un orecchio ed esce dall'altro

uherský: přen. jednou za uherský rokassai di rado, a ogni morte di papa

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Una rondine non fa primavera.

vlepit: jednu vlepit komu, vlepit pohlavek komudare uno schiaffo, dare un ceffone a q, schiaffeggiare q

zátah: na jeden zátahin una tirata, in un solo colpo

a: jeden po druhém, postupněuno a uno

addosso: jeden na druhém namačkaný ap.uno addosso all'altro

allungare: jednu vlepit komuallungare uno schiaffo a q

altezza: na úrovni čeho, v jedné rovině s čím, přen. u čeho místněall'altezza di qc

ancora: ještě jednouancora una volta

apnea: bez dýchání/dechu, na jeden nádech o potápění ap.in apnea

boccone: naráz, jedním vrzem sníst ap.in un boccone

canto: z jedné strany, na jedné straněda un canto

che: jakmile (jednou), když užuna volta che

colpo: naráz, jedním rázem(tutto) in un colpo

coperto: prostřít ještě pro jednohomettere un altro coperto

da: hluchý na jedno uchosordo da un orecchio

dietro: jeden za druhým, jedno po druhémuno dietro l'altro

dopo: jeden/jedno po druhémuno dopo l'altro

fiato: jedním dechem rychle, dychtivě ap., přen. naráz, jedním vrzemin un fiato, d'un fiato

forbice: (jedny) nůžkyun paio di forbici

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvounessuno dei due

getto: okamžitě, jedním dechem, (prakticky) ihneddi getto

interruzione: v jednom kuse, bez přerušenísenza interruzione

lato: na jednu stranu ..., na druhou (stranu) ...da un lato ..., dall'altro ...

lode: plný počet bodů, přen. jednička s hvězdičkou, bingo souhlasné zvolání10 con/e lode

mazzo: házet všechny do jednoho pytlepřen. mettere tutti nello stesso mazzo

monoporzione: vaničky na jednu porcivaschette monoporzione

ora: někdy...jindy, jednou tak...jednou onakora...ora

paio: jedny nůžkyun paio di forbici

parte: na jednu/druhou stranuda una/d'altra parte

pezzo: jedno euro za kusun euro al pezzo

piede: být jednou nohou v hroběavere un piede nella fossa

pistola: jednou ranou výstřelema un tiro di pistola

prima: zařadit jedničkuinnestare/mettere la prima

qualche: někdy, jednou v budoucnuqualche volta

sbalzo: jedním rázem, náhle, prudcedi sbalzo

sci: jedny lyžeun paio di sci

scommettere: vsadit sto ku jednéscommettere cento contro uno

sequenza: popořadě, jeden po druhémin sequenza

sferrare: ohnat se po kom, jednu natáhnout komusferrare un colpo a q

soffio: jedním fouknutímcon un soffio

solo: jen jednou/jedinkrátuna volta sola

sordo: hluchý na jedno uchosordo da un orecchio

sorso: jedním hltem, přen. naráz, najednouin un sorso

sotto: akceptovat pod jednou podmínkouaccettare sotto condizione

spazio: v rozmezí/během jednoho měsícenello spazio di un mese

su: na sebe naskládat ap., jeden na druhýuno sull'altro

tanto: občas, sem tam, jednou za časogni tanto, di tanto in tanto

tratto: jedním tahemin un tratto

trenta: jednička (s hvězdičkou)trenta e lode

turno: na střídačku, (po)pořadě, jeden po druhéma turno

tutto: (jedno a) to samétutt'uno

un: jeden jedinýun solo

unanimità: jednomyslně, jednohlasně, jako jeden mužall'unanimità

uno: po jednoma uno a uno

usare: jednorázový, na jedno použití fotoaparát ap.usa e getta

vibrare: jednu vrazit/vypálit komuvibrare un pugno a q

vicenda: na střídačku, střídavě, vzájemně, navzájem, jeden druhémua vicenda

volta: jednou, kdysi v minulostiuna volta

altro: Zopakuj to ještě jednou!Ripetilo un'altra volta!

assommare: Dluh činí celkem jeden milion.Il debito assomma a un milione.

bianco: Jednou říká to, jednou ono. neustále si protiřečíUn giorno dice bianco, un giorno nero.