Hlavní obsah

strana

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (plocha předmětu) lato m
  2. (část celku) parte f, lato mMalá Strana v Prazela Città piccolana druhé straněd'altra parte, d'altro cantona jedné straně..., ale na straně druhé...da una parte ..., dall'altra ...
  3. (knihy) pagina fOtočte na stranu ...Andate alla pagina ...
  4. (směr) direzione fjít na opačnou stranuandare nella direzione oppostasvětové stranypunti m pl cardinaliz otcovy/matčiny strany příbuznýdalla parte di padre/madre
  5. (účastník jednání) parte f(ve sporu) práv. litigante msmluvní strana(parte) contraente m
  6. (politická) partito mpravicová/levicová stranapartito m di destra/di sinistra

Vyskytuje se v

druhý: da un lato ... e dall'altro latona jedné straně ... a na druhé straně

odtlačit: spingere qc da parteodtlačit co stranou

odvrácený: parte inversa della Lunaodvrácená strana měsíce

otec: paterno/-az otcovy strany příbuzný

politický: partiti politicipolitické strany

povinný: persona /parte obbligatapráv. povinná osoba/strana k plnění ap.

protilehlý: lato oppostoprotilehlá strana

smluvní: parte contrattualesmluvní strana

stranou: prendere q in dispartevzít (si) koho stranou

světový: punti cardinaligeogr. světové strany

titulní: knihy frontespizio , časopisu ap. prima pagina, obálka časopisu copertina titulní strana

vítězný: parte vittoriosa/vincente, ve volbách partito vincitore/vincentevítězná strana

vrchní: parte superiorevrchní strana

zadní: didietro , rub ap. parte dietro, mince ap. rovescio di qc, listu verso zadní strana čeho

zúčastněný: parti coinvoltezúčastněné strany

žalovaný: la parte accusatapráv. žalovaná strana

žert: scherzi a partežerty stranou

být: Je mi to divné.Mi sembra strano.

dát: mettere da parte dei soldidát (si) peníze stranou

divně: Vypadá to hodně divně.Sembra molto strano.

divný: Co je na tom divného?Che c'è di strano?

jednat: Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.

nalistovat: Andate a pagina 7.Nalistujte stranu 7.

o: libro di cento paginekniha o sto stranách

odložit: Ha messo la roba da parte.Odložila věci stranou.

odstrčit: Ha spinto il piatto da parte.Odstrčila talíř stranou.

opravdu: Je to opravdu velmi zvláštní.Infatti è molto strano.

pocit: Mám divný pocit, že...Ho uno strano senso che...

protější: sulla parte oppostana protější straně

příhoda: Stala se mi zvláštní příhoda.Mi è capitato un fatto strano.

přijít: Přijde mi to divné.Lo trovo strano., Mi sembra strano.

rozdělit se: Il partito si è diviso in...Strana se rozdělila na...

ten, ta, to: To je zvláštní.È strano.

věc: Děly se divné věci.Succedevano cose strane.

vířit: Hlavou mu vířily divné myšlenky.Per la testa gli frullavano strani pensieri.

zvláštně: zvláštně vyhlížejícídall'aspetto strano

acquisito: parente acquisitopříbuzný z manželovy/manželčiny strany, vyženěný/vyvdaný příbuzný

altronde: (ma) d'altrondenicméně (však), na druhé straně (ale)

antipode: essere agli antipodi di qcbýt na protilehlé straně (zeměkoule) k čemu

basso: basso della paginaspodní/dolní část strany

canto: da un cantoz jedné strany, na jedné straně

cardinale: punti cardinalisvětové strany

centro: partiti di centrostředové strany

compenso: in/per compensozato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.

da: mettere qc da partedát (si) co stranou

disparte: in dispartestranou, bokem, opodál, do/v ústraní

distanza: přen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanzedržet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstup

elemento: elemento di un partitočlen strany politické ap.

estromettere: estromesso dal partitovyloučený ze strany

faccia: le due facce di una monetadvě strany mince

fianco: di fiancoz boku, ze strany

fuori: di fuorizvenku, na vnější straně lakovaný ap.

inversione: sport inversione di campovýměna stran

: di là da qcna druhé straně čeho řeky ap.

lato: a latona stranu, na straně

liberale: partito liberaleliberální strana

materno: nonno/zio maternodědeček/strýc z matčiny strany

moderato: partiti moderatiumírněné strany

modestia: hovor. Modestia a parte.Skromnost stranou.

ne: starsene in dispartedržet se stranou

nonno: nonno paterno/maternodědeček z otcovy/matčiny strany

numerazione: numerazione delle pagine(o)číslování stran

opposizione: partito d'opposizioneopoziční strana

ovest: lato ovest dell'edificiozápadní strana budovy

parte: a partezvlášť, kromě, až na, stranou

partito: partito di destra/sinistra/governo/opposizionepravicová/levicová/vládní/opoziční strana

paterno: nonno paternodědeček z otcovy strany

politico: partito politicopolitická strana

punto: punto cardinalesvětová strana

resto: ma del restoale (na druhé straně) zase

retro: vedi retroviz druhá strana, obrať(te) list

schierarsi: schierarsi dalla parte di qpostavit se na stranu koho

segretario: segretario del partitopředseda strany

socialista: partito socialistasocialistická strana

strano: zvláštně, (po)divněin modo strano

tergo: a tergona druhé straně, z druhé strany, vzadu

vicesegretario: vicesegretario del partitomístopředseda strany politické

zia: zia paterna/maternateta z otcovy/matčiny strany

zio: zio paterno/maternostrýc z otcovy/matčiny strany

entrare: Io non c'entro.Já zůstanu stranou. nebudu se do toho plést

espellere: È stato espulso dal partito.Byl vyloučen ze strany.

lungo: discutere qc in lungo e in largoprodiskutovat co ze všech stran podrobně

nostro: State dalla nostra (parte)?Jste na naší straně?

però: Je to divné, ale (už) je to tak.È strano, però è così.

pure: Je to zvláštní, ale je to tak.È strano, ma pure è così.

sensazione: Mám divný pocit.Ho un sensazione strana.

attivo: all'attivona straně aktiv, mezi aktivy, přen. mezi pozitivy

bando: Bando agli scherzi!Žerty stranou!, Dost žertů!

barricata: essere dall'altra parte della barricatastát na druhé straně barikády

fare: La barca fa acqua da tutte le parti.i přen. Do lodi teče ze všech stran.

rovescio: rovescio della medagliadruhá strana mince, stinná/odvrácená strana negativní

scherzo: scherzi a partebez legrace, žerty stranou

uterino: fratelli uterinisourozenci z matčiny strany, polobratři

vento: ai quattro venti, a tutti i ventina všechny strany, do všech stran, všude možně

strana: la Città piccolaMalá Strana v Praze