Hlavní obsah

strana

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (plocha předmětu) lato m
  2. (část celku) parte f, lato mMalá Strana v Prazela Città piccolana druhé straněd'altra parte, d'altro cantona jedné straně..., ale na straně druhé...da una parte ..., dall'altra ...
  3. (knihy) pagina fOtočte na stranu ...Andate alla pagina ...
  4. (směr) direzione fjít na opačnou stranuandare nella direzione oppostasvětové stranypunti m pl cardinaliz otcovy/matčiny strany příbuznýdalla parte di padre/madre
  5. (účastník jednání) parte f(ve sporu) práv. litigante msmluvní strana(parte) contraente m
  6. (politická) partito mpravicová/levicová stranapartito m di destra/di sinistra

Vyskytuje se v

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněda un lato ... e dall'altro lato

odtlačit: odtlačit co stranouspingere qc da parte

odvrácený: odvrácená strana měsíceparte inversa della Luna

otec: z otcovy strany příbuznýpaterno/-a

politický: politické stranypartiti politici

povinný: práv. povinná osoba/strana k plnění ap.persona /parte obbligata

protilehlý: protilehlá stranalato opposto

smluvní: smluvní stranaparte contrattuale

stranou: vzít (si) koho stranouprendere q in disparte

stranou: dá(va)t (si) co stranou peníze ap.mettere qc da parte

stranou: držet se/zůstat stranou čehotenersi/restare in disparte da qc

světový: geogr. světové stranypunti cardinali

titulní: titulní stranaknihy frontespizio , časopisu ap. prima pagina, obálka časopisu copertina

titulní: dívka z titulní strany časopisu(ragazza di) copertina

vítězný: vítězná stranaparte vittoriosa/vincente, ve volbách partito vincitore/vincente

vrchní: vrchní stranaparte superiore

zadní: zadní strana čehodidietro , rub ap. parte dietro, mince ap. rovescio di qc, listu verso

zúčastněný: zúčastněné stranyparti coinvolte

žalovaný: práv. žalovaná stranala parte accusata

žert: žerty stranouscherzi a parte

dát: dát (si) peníze stranoumettere da parte dei soldi

jednat: Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.

nalistovat: Nalistujte stranu 7.Andate a pagina 7.

o: kniha o sto stranáchlibro di cento pagine

odložit: Odložila věci stranou.Ha messo la roba da parte.

odstrčit: Odstrčila talíř stranou.Ha spinto il piatto da parte.

protější: na protější straněsulla parte opposta

rozdělit se: Strana se rozdělila na...Il partito si è diviso in...