Hlavní obsah

o

Předložka

  1. (obsahově) su, di, a(obava, snaha ap.) perO co jde?Di che cosa si tratta?O čem přemýšlíš?A che stai pensando?O co se vsadíš, že...?Cosa scommetti che...?Volala o pomoc.Chiamava aiuto.Mám o tebe starost.Mi preoccupo per te.Musí podat hlášení o ...Deve fare rapporto su ...
  2. (časový údaj) a(během) durante, pero půlnocia mezzanotteo půl třetíalle due e mezzoOdpočívat můžeš o dovolené.Puoi riposare durante le vacanze.Navštívím tě o víkendu.Vengo a trovarti nel fine settimana.Budeš o Vánocích doma?Sarai a casa per Natale?
  3. (mající) avente(s) con, dikniha o sto stranáchlibro di cento paginebalík o váze 5 kgun pacchetto del peso di 5 chilityč o délce 3 metryun'asta di tre metri di lunghezza
  4. (rozdíl míry) diJe o hlavu větší.È di una testa più alto.Jsem o dva roky starší.Sono di due anni più grande.O pár dní později...Dopo qualche giorno...
  5. (nástroj) čem con, usando qcchodit o holicamminare con un bastonesport. skok o tyčisalto con l'asta
  6. (opřít ap.) contro, a(zakopnout) su(o nástroji ap.) conspálit se o žehličkuscottarsi con il ferro da stiroKočka se mi třela o nohu.Il gatto mi si strofinava contro il piede.

Vyskytuje se v

a: a Nataleo Vánocích, na Vánoce

a: casa a due pianidvoupatrový dům, dům o dvou patrech

addetto: tecnico addetto alla manutenzionetechnik starající se o údržbu

andare: lasciarsi andare a qcnechat se unést čím, oddat se čemu, odvázat se, přen. přestat o sebe dbát, nedbat na sebe, zanedbávat se

asilo: richiedente asiloazylant, žadatel o azyl

asilo: chiedere asilo(po)žádat o azyl

assassinio: tentato assassiniopokus o vraždu

asta: salto con l'astaskok o tyči

atto: commedia in tre attikomedie o třech aktech tříaktová

autografo: chiedere l'autografo a q(po)žádat koho o autogram

avanti: un anno avantio rok dříve

battaglia: battaglia di Montecassinobitva o Monte Cassino

bis: chiedere il bisžádat o přídavek, chtít přidat i o jídle ap.

bollettino: bollettino meteorologicozprávy o počasí

bollino: bollino bluosvědčení o emisích auta, známka kvality na potravinách

cavallo: motore da cento cavallimotor o výkonu sta koní

cercare: cercare rogne/guaikoledovat si o problémy

certificazione: certificazione delle competenzedoklad o ukončení povinné školní docházky

chiedere: chiedere la mano di q(po)žádat o čí ruku

codice: codice stradale/della stradapravidla silničního provozu, vyhláška o silničním provozu

collaudo: certificato di collaudoosvědčení o zkoušce, kolaudační protokol

concorso: concorso a premisoutěž o ceny slosovací ap.

consenso: chiedere/ottenere il consensopožádat o/získat svolení

constatazione: constatazione amichevolezáznam o dopravní nehodě účastníky nehody

da: motore da 100 cavallimotor o výkonu 100 koní

densità: ad alta densitào vysoké hustotě

difendere: sapersi difendereumět se bránit, umět se o sebe postarat v těžké situaci ap.

dimensione: a dimensione di qco velikosti, o rozměrech čeho, přen. na míru komu/čemu, odpovídající velikosti koho/čeho

diminuire: diminuire il prezzo del 10%snížit cenu o 10%

diritto: a maggior dirittoo to spíše/více

dirotto: a dirottoostošest žvanit ap., moc, vydatně, jako o život

domandare: domandare scusapožádat o prominutí

elemosina: chiedere l'elemosinažebrat, prosit o almužnu

fatto: farsi i fatti propristarat se o své věci záležitosti, dělat si svoje

favola: È la favola del paese.Mluví o něm celá země.

filo: Si è salvato per un filo.Zachránil se o chlup.

frequenza: dichiarazione di frequenzapotvrzení o studiu

giocare: giocare a soldihrát o peníze

gridare: gridare aiutovolat o pomoc

in: commedia in tre attihra o třech dějstvích

incognita: mat. equazione in due incogniterovnice o dvou neznámých

indennizzo: chiedere un indennizzopožádat o odškodné

abbassare: Hanno abbassato il prezzo del 10%.Snížili cenu o 10 procent.

accrescersi: La produzione si è accresciuta del 2%.Výroba vzrostla o 2%.

altro: Parliamo d'altro!Mluvme o něčem jiném., Obraťme list.

anticipare: Il treno ha anticipato di otto minuti.Vlak přijel o osm minut dříve.

appoggio: Cammina con l'appoggio del bastone.Chodí o holi.

badare: Bada ai fatti tuoi.Starej se o sebe., Hleď si svého.

cazzo: Fatti i cazzi tuoi!Starej se o sebe!

che: Di che cosa parli?O čem to mluvíš?

chiedere: Mi ha chiesto consiglio.Požádal mě o radu.

composto: un appartamento composto da tre camere e servizibyt o třech místnostech s příslušenstvím

contro: Si appoggiò contro il muro.Opřel se o zeď.

crescere: Sono cresciuto di tre chili.Přibral jsem (o) tři kila.

cui: Il libro di cui ti ho parlato.Knížka, o které jsem ti říkal.

curare: Cura il suo aspetto.Pečuje o svůj zevnějšek.

desiderare: Desidero di star solo.Přeju si být o samotě.

di: Di che cosa parli?O čem to mluvíš?

dimagrire: È dimagrita di tre chili.Zhubla (o) tři kila.

discussione: È fuori discussioneTo je bez debaty., To nepřipadá v úvahu., O tom není sporu.

divorzio: chiedere il divorziopožádat o rozvod

fatto: Bada ai fatti tuoi!Starej se o sebe!

giocare: Qui gioca la fortuna.Tady jde hodně o štěstí.

girare: Girano brutte voci su di lui.Kolují o něm strašné zvěsti.

gnorri: Non fare lo gnorri!Nedělej blbýho!, Nedělej, že nevíš (o co jde)!

grazia: chiedere una grazia a Dioprosit o boží smilování

incaricarsi: Me ne incarico io.Já se o to postarám.

infrangersi: Le onde s'infrangevano sugli scogli.Vlny se tříštily o skály.

affare: Fatti gli affari tuoi!Hleď si svého., Starej se o sebe.

andare: a tutto andare, a tutt'andarenaplno, jako o život, co to dá dělat ap.

beneficenza: non volere/non aspettarsi la beneficenza di nessunonikoho se o nic neprosit

camicia: perdere (anche) la camiciapřijít (i) o košili přijít o všechno

caprino: fare questioni di lana caprinahádat se o kozí chlup

cognizione: perdere la cognizione del tempoztratit pojem o čase

cuffia: uscirne per il rotto della cuffiauniknout o vlásek čemu

domandare: Non è da domandare!O tom není pochyb., Samo sebou.

fatto: Badate ai fatti vostri!Starejte se o sebe!

gamba: correre a gambe levateběžet o sto šest

giocare: giocare il tutto per tuttohrát o všechno/vabank

gola: a gola asciuttao žízni, nasucho bez pití