Hlavní obsah

o

Předložka

  1. (obsahově) su, di, a(o záměru ap.) perO čem přemýšlíš?A che stai pensando?O co jde?Di che cosa si tratta?O co se vsadíš, že...?Cosa scometti che...?Volala o pomoc.Chiamava aiuto.Mám o tebe starost.Mi preoccupo per te.Musí podat hlášení o ...Deve fare rapporto su ...
  2. (časový údaj) a(během) durante, pero půlnocia mezzanotteo půl třetíalle due e mezzoOdpočívat můžeš o dovolené.Puoi riposare durante le vacanze.Navštívím tě o víkendu.Vengo a trovarti nel fine settimana.Budeš o Vánocích doma?Sarai a casa per Natale?
  3. (mající) avente(s) con, dikniha o sto stranáchlibro di cento paginebalík o váze 5 kgun pacchetto del peso di 5 chilityč o délce 3 metryun'asta di tre metri di lunghezza
  4. (rozdíl míry) diJe o hlavu větší.È di una testa più alto.Jsem o dva roky starší.Sono di due anni più grande.O pár dní později...Dopo qualche giorno...
  5. (nástroj) čem con, usando qcchodit o holicamminare con un bastonesport. skok o tyčisalto con l'asta
  6. (opřít ap.) contro, a(zakopnout) su(o nástroji ap.) conspálit se o žehličkuscottarsi con il ferro da stiroKočka se mi třela o nohu.Il gatto mi si strofinava contro il piede.

Vyskytuje se v

a: o Vánocích, na Vánocea Natale

addetto: technik starající se o údržbutecnico addetto alla manutenzione

andare: nechat se unést čím, oddat se čemu, odvázat se, přen. přestat o sebe dbát, nedbat na sebe, zanedbávat selasciarsi andare a qc

asilo: azylant, žadatel o azylrichiedente asilo

assassinio: pokus o vraždutentato assassinio

asta: skok o tyčisalto con l'asta

atto: komedie o třech aktech tříaktovácommedia in tre atti

autografo: (po)žádat koho o autogramchiedere l'autografo a q

avanti: o rok dříveun anno avanti

battaglia: bitva o Monte Cassinobattaglia di Montecassino

bis: žádat o přídavek, chtít přidat i o jídle ap.chiedere il bis

bollettino: zprávy o počasíbollettino meteorologico

bollino: osvědčení o emisích auta, známka kvality na potravináchbollino blu

cavallo: motor o výkonu sta konímotore da cento cavalli

cercare: koledovat si o problémycercare rogne/guai

certificazione: doklad o ukončení povinné školní docházkycertificazione delle competenze

chiedere: (po)žádat o čí rukuchiedere la mano di q

codice: pravidla silničního provozu, vyhláška o silničním provozucodice stradale/della strada

collaudo: osvědčení o zkoušce, kolaudační protokolcertificato di collaudo

concorso: soutěž o ceny slosovací ap.concorso a premi

consenso: požádat o/získat svoleníchiedere/ottenere il consenso

constatazione: záznam o dopravní nehodě účastníky nehodyconstatazione amichevole

da: motor o výkonu 100 konímotore da 100 cavalli

densità: o vysoké hustotěad alta densità

difendere: umět se bránit, umět se o sebe postarat v těžké situaci ap.sapersi difendere

dimensione: o velikosti, o rozměrech čeho, přen. na míru komu/čemu, odpovídající velikosti koho/čehoa dimensione di qc

diminuire: snížit cenu o 10%diminuire il prezzo del 10%

diritto: o to spíše/vícea maggior diritto

dirotto: ostošest žvanit ap., moc, vydatně, jako o života dirotto

domandare: požádat o prominutídomandare scusa

elemosina: žebrat, prosit o almužnuchiedere l'elemosina

fatto: starat se o své věci záležitosti, dělat si svojefarsi i fatti propri

favola: Mluví o něm celá země.È la favola del paese.

filo: Zachránil se o chlup.Si è salvato per un filo.

frequenza: potvrzení o studiudichiarazione di frequenza

giocare: hrát o penízegiocare a soldi

mai: ora o mai piùteď anebo nikdy

meno: più o menovíceméně

modo: in un modo o nell'altro, in ogni modotak jako tak

nolente: volente o nolentechtě nechtě, volky nevolky, ať se to líbí nebo ne

o: O...oBuď...(a)nebo

più: più o menovíceméně

poi: prima o poidříve nebo později

presto: presto o tardidřív nebo později

uno: uno o duepár málo

abbassare: Snížili cenu o 10 procent.Hanno abbassato il prezzo del 10%.

accrescersi: Výroba vzrostla o 2%.La produzione si è accresciuta del 2%.

altro: Mluvme o něčem jiném., Obraťme list.Parliamo d'altro!

anticipare: Vlak přijel o osm minut dříve.Il treno ha anticipato di otto minuti.

appoggio: Chodí o holi.Cammina con l'appoggio del bastone.

badare: Starej se o sebe., Hleď si svého.Bada ai fatti tuoi.

cazzo: Starej se o sebe!, Neser se do cizích věcí.Fatti i cazzi tuoi!

che: O čem to mluvíš?Di che cosa parli?

composto: byt o třech místnostech s příslušenstvímun appartamento composto da tre camere e servizi

contro: Opřel se o zeď.Si appoggiò contro il muro.

crescere: Přibral jsem (o) tři kila.Sono cresciuto di tre chili.

croce: Testa o croce?Panna nebo orel? hození mincí ap.

cui: Knížka, o které jsem ti říkal.Il libro di cui ti ho parlato.

curare: Pečuje o svůj zevnějšek.Cura il suo aspetto.

desiderare: Přeju si být o samotě.Desidero di star solo.

di: O čem to mluvíš?Di che cosa parli?

dimagrire: Zhubla (o) tři kila.È dimagrita di tre chili.

discussione: To je bez debaty., To nepřipadá v úvahu., O tom není sporu.È fuori discussione

divorzio: požádat o rozvodchiedere il divorzio

girare: Kolují o něm strašné zvěsti.Girano brutte voci su di lui.

insomma: Insomma, vieni sì o no?Takže, půjdeš, nebo ne?

lasciare: Prendere o lasciare.Ber nebo nech být.

mollica: Preferisci la crosta o la mollica?Máš radši kůrku nebo střídku?

no: Vieni sì o no?Přijdeš nebo ne?

pro: Sei pro o contro?Jsi pro nebo proti?

semplice: Rispondi con un semplice sì o no.Odpověz prostě ano nebo ne.

sorella: Hai fratelli o sorelle?Máš (nějaké) sourozence?

sparare: Fermo o sparo!Stůj nebo střelím!

affare: Hleď si svého., Starej se o sebe.Fatti gli affari tuoi!

andare: naplno, jako o život, co to dá dělat ap.a tutto andare, a tutt'andare

beneficenza: nikoho se o nic neprositnon volere/non aspettarsi la beneficenza di nessuno

borsa: O la borsa o la vita!Peníze nebo život!

camicia: přijít (i) o košili přijít o všechnoperdere (anche) la camicia

caprino: hádat se o kozí chlupfare questioni di lana caprina

cognizione: ztratit pojem o časeperdere la cognizione del tempo

cuffia: uniknout o vlásek čemuuscirne per il rotto della cuffia

desto: Sogno o son desto?Sním či bdím?

anebo: o ... o ...buď ... anebo ...

: che sia ... o ...ať je (to) ... nebo

buď: o ... o ..., jak, tak sia ... sia, vuoi ... vuoi ...buď ... anebo ...

chtít: volente o nolentechtě nechtě

méně: più o menovíce či méně

nebo: o ... o ...buď ... nebo ...

nechtě, nechtíc: volente o nolentechtě nechtě

onak: in un modo o nell'altrotak či/nebo onak

orel: testa o crocepanna nebo orel při hodu mincí

otázka: questione di vita o di morteotázka života a smrti

panna: Testa o croce?Panna nebo orel? na minci

plus: più o menoplus minus přibližně

tak: in un modo o nell'altro, in ogni modotak jako tak

víc: più o menovíce či méně

být: Siete favorevoli o contrari?Jste pro nebo proti?

jaksi: Non la voleva bene per un motivo o per l'altro.Jaksi ji neměl rád.

-li: Non sapeva se ridere o ...Nevěděl, má-li se smát či ...

sourozenec: Hai fratelli o sorelle?Máš sourozence?

střelit: Fermo o sparo.Stůj, nebo střelím.

dobré: con le buone (o con le cattive)po dobrém (nebo po zlém) vyřešit ap.

po: con le buone o con le cattivepo dobrém či po zlém

trop: o la va o la spaccahop nebo trop

zlé: con le buone o con le cattivepo dobrém, nebo po zlém

život: È una questione di vita o di morte.Je to otázka života a smrti.

či: Essere o non essere?Být, či nebýt?