Hlavní obsah

parte

Vyskytuje se v

leso: parte lesapoškozená strana, poškozený subjekt

ritorno: (partita di) ritornoodveta, odvetný zápas

travaglio: travaglio (di parto)porodní bolesti, děložní stahy první fáze porodu

trigemino: parto trigeminonarození/porod trojčat

articolato: parti articolatepohyblivě spojené části

avere: aver parte a qc(z)účastnit se čeho

calarsi: calarsi nella parte di qvžít se do role/úlohy koho

centro: partiti di centrostředové strany

conclusivo: parte conclusivazávěrečná část

da: mettere qc da partedát (si) co stranou

discorso: parte del discorsoslovní druh

elemento: elemento di un partitočlen strany politické ap.

entrare: entrare a far partestávat se součástí

estromettere: estromesso dal partitovyloučený ze strany

freccia: partire come una frecciavystřelit jak namydlený blesk, rychle vyběhnout

gemellare: parto gemellareporod dvojčat/vícerčat, vícečetný porod

indotto: parto indottouměle vyvolaný porod

integrante: essere parte integrante di qcbýt nedílnou součástí čeho

intenzionato: Erano intenzionati a partire.Měli v úmyslu odjet.

intimo: parti intimeintimní partie

invertire: přen. invertire le partivyměnit si role

inviolato: sport partita a reti inviolatebezbrankové utkání

liberale: partito liberaleliberální strana

maggiore: la maggior partevětšina

minore: minor parte di q/qcmenšina koho/čeho

moderato: partiti moderatiumírněné strany

modestia: hovor. Modestia a parte.Skromnost stranou.

opposizione: partito d'opposizioneopoziční strana

partire: a partire da qc(počínaje) od kdy začít ap.

partita: vincere/perdere una partitavyhrát/prohrát zápas

partita: přen. abbandonare la partitaodejít z boje, vzdát se

partita: partita contabileúčetní položka

partita: (contabilità in) partita semplice/doppiajednoduché/podvojné účetnictví

partita: partita Ivadaňové identifikační číslo, zkr. DIČ

partita: partita catastaleevidenční číslo katastru

partita: porta a due partitedvoukřídlové dveře

partito: partito di destra/sinistra/governo/opposizionepravicová/levicová/vládní/opoziční strana

partito: interessi di partitostranické zájmy

partito: partito presopředsudek, přen. umíněnost, zatvrzelost

partito: per partito presoze zásady, z umíněnosti

partito: un ottimo/cattivo partitovýborná/špatná partie

partito: trovarsi a mal partitobýt na tom špatně o situaci či stavu

parto: parto in acquaporod do vody

parto: parto cesareocísařský řez

per: partire per Parigiodjet do Paříže

perdere: perdere la guerra/la scommessa/la partitaprohrát válku/sázku/zápas

più: la più parte di qcvětší část čeho

politico: partito politicopolitická strana

precipitoso: med. parto precipitosopřekotný porod

prematuro: med. parto prematuropředčasný porod před termínem

punto: Sono sul punto di partire.Jsou na odchodu.

qualche: in/da qualche luogo/parte/postoněkde

quarto: la quarta partečtvrtina

scacco: partita a scacchišachová partie

schierarsi: schierarsi dalla parte di qpostavit se na stranu koho

segretario: segretario del partitopředseda strany

alikvotní: alikvotní částquota parte

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemmettere qualche soldo da parte

často: nejčastějiil più spesso, většinou la maggior parte delle volte

druh: slovní druhparte del discorso, categoria grammaticale

hrát: hrát roli kohorecitare la parte di q

integrální: být integrální součástí čehoessere una parte integrante di qc

jednoduchý: jednoduché účetnictví(contabilità in) partita singola

konče: počínaje dneškem a pátkem končepartendo da oggi fino a venerdi

ligový: ligový zápaspartita di campionato

naproti: naproti tomuna druhé straně d'altra parte

někde: někde tadyqui vicino, da queste parti

někudy: někudy jinudyda qualche altra parte

odhodit: odhodit zábrany/předsudkymettere da parte le inibizioni/i pregiudizi

: Ať jde/mluví!Che parta/parli!

běžet: běžet závodprendere parte alla corsa

co: Je to rok, co odešel.Fa un anno che è partito.

dát: dát (si) peníze stranoumettere da parte dei soldi

dodělat: Dodělala mi baterka.La mia batteria è partita.

dojem: Mám dojem, že (už) odešel.Credo che è già partito.

dosluhovat: Dosluhuje mi baterka.La mia batteria sta partendo.

hezký: To je od vás moc hezké.È molto gentile da parte sua.

hodný: To jste moc hodný.È molto gentile da parte sua.

chtít: Auto nechce nastartovat.La macchina non (ne) vuole (sapere di) partire.

jednat: Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.

jet: Kdy jede nejbližší vlak do ...,Quando parte il prossimo treno per ...?

jet: Jedeme z Říma v sobotu ráno.Partiamo da Roma sabato mattina.

již: Již odešel.È già partito.

když: Když odešel ...Dopo che è partito ...

kromě: kromě toho bych rád řekl ...a parte ciò vorrei dire ...

kudy: Kudy šel?Da che parte è andato?

kývnout: Až kývne, můžeš vyrazit.Quanto farà il gesto con la mano, potrai partire.

laskavý: To je od vás velmi laskavé.È molto gentile da parte sua.

mezi: Patřil vždy mezi nejlepší...Faceva sempre parte dei migliori...

milý: To je od vás moc milé.È molto gentile da parte sua.