Hlavní obsah

jednat

Nedokonavé sloveso

  1. (konat) agire, operare, trattarePřestaň mluvit a začni jednat!Finisci di parlare e inizia ad agire!
  2. (počínat si, vést si) agire(chovat se) comportarsiJednali jste správně.Avete fatto bene.
  3. (zacházet) s kým jak trattare q come, q da qcNejednej se mnou jako s blbcem!Non mi trattare da stupido!
  4. (vyjednávat) o čem negoziare qc, trattare (su) qc(projednat) discutere qcStrany budou jednat o podmínkách spolupráce.Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.

Vyskytuje se v

impulzivně: jednat impulzivněagire d'impulso

jméno: jednat jménem kohoagire in/nel nome di q, agire per conto di q

nátlak: jednat pod nátlakemagire sotto pressione

sebeobrana: (jednat) v sebeobraně(agire) in autodifesa

zastoupení: jednat v zastoupení kohoagire per conto/in nome/a nome di q

jednat se: O co se jedná?Di che (cosa) si tratta?

jednat se: Jedná se o to, že..Il fatto è che...

jednat se: Pokud se jedná o mě, nemám s tím problém.Per quanto mi riguarda non è un problema.

rychle: Musíme jednat rychle.Dobbiamo agire rapidamente.

atto: fare degli atti inconsultijednat unáhleně

calcolo: agire per calcolojednat vypočítavě

cautela: agire con cautelajednat/postupovat opatrně/obezřetně

consenso: agire di consensojednat na základě konsenzu

considerazione: agire con/senza considerazionejednat uvážlivě/neuváženě

diplomazia: agire con diplomaziapostupovat/jednat diplomaticky

distacco: trattare q con distaccojednat s kým odměřeně

durezza: trattare q con durezzajednat s kým tvrdě

entrare: entrare in azionezačít jednat

negli: agire negli interessi di q/qcjednat v zájmu koho/čeho

ombra: agire in ombrajednat skrytě

prendere: prendere q con le buonejednat s kým po dobrém

questione: in questionedaný, dotyčný, o který se jedná, di qc ve věci čeho

riflessione: agire senza riflessionejednat bez rozmyslu/neuváženě

riguardo: trattare q con riguardojednat s kým uctivě

scoperto: uscire allo scopertovyjít s pravdou ven, jednat (zcela) otevřeně

trattativa: essere in trattative con qjednat, vést jednání s kým

agire: Occorre agire!Je třeba jednat!

discernimento: Agice senza discernimento.Jedná nerozumně.

intesa: agire d'intesajednat dle úmluvy

mandato: Opera su/per mandato del presidente.Jedná z pověření prezidenta.

trattare: Con lui non si può trattare.S ním se nedá jednat/mluvit.

trattarsi: Di che cosa si tratta?O co se jedná?, O co jde?

molla: přen. prendere q con le mollejednat s kým v rukavičkách