Hlavní obsah

jednat

Nedokonavé sloveso

  1. (konat) agire, operare, trattarePřestaň mluvit a začni jednat!Finisci di parlare e inizia ad agire!
  2. (počínat si, vést si) agire(chovat se) comportarsiJednali jste správně.Avete fatto bene.
  3. (zacházet) s kým jak trattare q come, q da qcNejednej se mnou jako s blbcem!Non mi trattare da stupido!
  4. (vyjednávat) o čem negoziare qc, trattare (su) qc(projednat) discutere qcStrany budou jednat o podmínkách spolupráce.Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.

Vyskytuje se v

impulzivně: agire d'impulsojednat impulzivně

jméno: agire in/nel nome di q, agire per conto di qjednat jménem koho

nátlak: agire sotto pressionejednat pod nátlakem

sebeobrana: (agire) in autodifesa(jednat) v sebeobraně

zastoupení: agire per conto/in nome/a nome di qjednat v zastoupení koho

jednat se: Di che (cosa) si tratta?O co se jedná?

rychle: Dobbiamo agire rapidamente.Musíme jednat rychle.

atto: fare degli atti inconsultijednat unáhleně

calcolo: agire per calcolojednat vypočítavě

cautela: agire con cautelajednat/postupovat opatrně/obezřetně

consenso: agire di consensojednat na základě konsenzu

considerazione: agire con/senza considerazionejednat uvážlivě/neuváženě

diplomazia: agire con diplomaziapostupovat/jednat diplomaticky

distacco: trattare q con distaccojednat s kým odměřeně

durezza: trattare q con durezzajednat s kým tvrdě

entrare: entrare in azionezačít jednat

negli: agire negli interessi di q/qcjednat v zájmu koho/čeho

ombra: agire in ombrajednat skrytě

prendere: prendere q con le buonejednat s kým po dobrém

questione: in questionedaný, dotyčný, o který se jedná, di qc ve věci čeho

riflessione: agire senza riflessionejednat bez rozmyslu/neuváženě

riguardo: trattare q con riguardojednat s kým uctivě

scoperto: uscire allo scopertovyjít s pravdou ven, jednat (zcela) otevřeně

trattativa: essere in trattative con qjednat, vést jednání s kým

agire: Occorre agire!Je třeba jednat!

discernimento: Agice senza discernimento.Jedná nerozumně.

intesa: agire d'intesajednat dle úmluvy

trattare: Con lui non si può trattare.S ním se nedá jednat/mluvit.

trattarsi: Di che cosa si tratta?O co se jedná?, O co jde?

molla: přen. prendere q con le mollejednat s kým v rukavičkách

jednat: Finisci di parlare e inizia ad agire!Přestaň mluvit a začni jednat!