Hlavní obsah

uno

Číslovka

  1. jedenzkracováno na unun litro di latte(jeden) litr mlékaC'era una volta un ...Byl jednou jeden ... v pohádce ap.È l'una.Je jedna (hodina).uno o duepár máloa uno a unopo jednomzast. in unospolečně, zaráz, narázl'un l'altronavzájem, vzájemně, jeden druhého, jeden druhémuaiutarsi l'un l'altrovzájemně si pomáhatl'uno e l'altrooba dva, jeden i druhýuna voltajednou, jedenkrát
  2. un solo (jeden) jediný
  3. nějaký, jakýsi
  4. uni jednotní, sjednocenígli uni ... e gli altri ...jedni... a druzí...
  5. první

Člen

  1. neurčitý členun clic, uno scattocvaknutíSei uno sciocco.Jsi hlupák.un po'/poco di qctrochu čeho
  2. takový zesíleníÈ un bugiardo!Je to takový lhář!
  3. asi tak, přibližně, kolemun venti chilometrinějakých dvacet kilometrů

Zájmeno

  • někdo, jeden neurčitá osobaSe uno vuole, può venire.Jestli někdo chce, může přijít.uno di voijeden/někdo z vásuna delle sue sorellejedna/některá z jejích sesterl'uno o l'altroten nebo ten/onen

Vyskytuje se v

accidente: non un accidente(vůbec) nic, ani ň, ani šajna

accomandita: (società in) accomandita (semplice)komanditní společnost

cane: non un caneani noha, vůbec nikdo

casino: un casinodi qc fůra, hromada, hafo čeho velké množství, šíleně, děsně hodně

cavolo: non un cavoloani trošku/ň/za mák/zbla/prd, houby, vůbec nic pouze se záporem

cazzo: (non) un cazzo(ani) hovno, kurva ne... vůbec nic

colazione: (prima) colazionesnídaně

a: una lettera a un amicodopis příteli

a: venire a un accordodospět k dohodě

a: uno a unojeden po druhém, postupně

a: ridere a una battuta(za)smát se vtipu

abbraccio: Un abbraccio!Objímám tě! na konci dopisu

abbronzatura: prendere una abbronzaturaopálit se

abbuffata: fare un'abbuffata di qcnacpat se čím, přejíst se čeho

abdicare: abdicare a un'eredità/una caricavzdát se dědictví/funkce

abitudine: avere un'abitudine di faremít ve zvyku co

abolire: abolire una leggezrušit zákon

aborto: avere un aborto (spontaneo)potratit

aborto: avere un aborto (indotto)jít na potrat

accendere: accendere un'ipotecazřídit hypotéku

accettare: accettare una proposta da qpřijmout návrh od koho

acciuga: magro come un'acciugahubený jako lunt, jako za groš kudla

acconto: dare un accontoposkytnout zálohu

acconto: versare un accontosložit/zaplatit/uhradit zálohu

accordare: accordare un permessoudělit/poskytnout povolení

accordo: venire a un accordodospět k dohodě, domluvit se

addebito: muovere un addebito a qobvinit, obviňovat koho, připisovat vinu komu

addosso: uno addosso all'altrojeden na druhém namačkaný ap.

aderire: aderire a una richiestavyhovět žádosti

adottare: adottare un atteggiamentozaujmout stanovisko

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

affilare: affilare una matitaořezat tužku

affronto: fare un affronto a qurazit koho

ai: ai primipočátkem, zpočátku

aiuto: dare un aiuto a qpomoct komu

allestimento: allestimento di un'automobilevýbava auta

allocco: come un alloccojako zařezaný beze slov, ohromený

allungare: allungare un vestitoprodloužit šaty

allungare: allungare uno schiaffo a qjednu vlepit komu

altezza: altezza di un montevýška hory

altro: un'altra volta(někdy) jindy

altro: da un momento all'altrokaždou chvíli, za chvíli, zanedlouho

altro: parere un altrobýt jako vyměněný, vypadat docela jinak

alzata: un'alzata di spallepokrčení ramen(y)

ancora: ancora una voltaještě jednou

animale: allevare un animalechovat zvíře

anno: di qui a un annoode dneška za rok

anno: un uomo di trent'annitřicetiletý muž

annullare: annullare un appuntamentoodřeknout/zrušit schůzku

annusata: dare un'annusata a qcpřičichnout (si) k čemu

appello: in primo appellov řádném termínu

appeso: přen. essere appeso a un filoviset na vlásku

appioppare: appioppare un ceffone a qvlepit facku komu

appuntamento: fissare un appuntamento con qdomluvit si schůzku s kým, objednat se ke komu lékaři ap.

appuntare: appuntare una matitanaostřit/ořezat tužku

appuntare: appuntare l'indirizzo su un'agendapoznamenat si adresu do diáře

appunto: prendere un appuntoudělat si poznámku

appunto: fare un appunto a qvyčíst něco, vyčítat komu

aprire: aprire una porta/bottigliaotevřít dveře/láhev

aprire: aprire una stradai přen. prorazit cestu

argine: mettere un argine a qcučinit přítrž čemu, zarazit co

argomento: sollevare un argomentonadnést téma

aria: avere un'aria stancavypadat unaveně

arrabbiatura: prendersi un'arrabbiaturarozčílit se, rozzuřit se

arrangiamento: venire a un arrangiamentodohodnout se, shodnout se

arrestare: arrestare un'epidemiazastavit epidemii

arrivo: una chiamata in arrivopříchozí hovor

arrotolare: arrotolare una sigarettaubalit cigaretu

ascoltare: ascoltare un testimonevyslechnout svědka

aspetto: avere un aspetto comevypadat, vyhlížet jak

assegnazione: assegnazione di un premioudělení ceny

assegno: fare/intestare un assegnovystavit/vypsat šek

assegno: riscuotere/incassare un assegnonechat si proplatit šek

assumere: assumere un obbligo/la responsabilitàpřijmout povinnost/zodpovědnost

assumere: assumere un incaricoujmout se úkolu/funkce

astuto: astuto come una volpemazaný jako liška

attaccare: attaccare con uno spillopřišpendlit, sešpendlit

attaccare: attaccare un bottonepřišít knoflík

attacco: avere un attacco, soffrire di un attacco di qcdostat záchvat čeho

attestazione: rilasciare un'attestazione di qcvystavit potvrzení o čem

attimo: in un attimovmžiku

attimo: fra un attimoza okamžik

attimo: un attimotrošku, maličko, kousíček

atto: un giovane atto alle armimladík schopný vojenské služby

audizione: fare un'audizione per qcdělat konkurz na co

avanti: un anno avantio rok dříve

avanzare: avanzare una richiestavznést požadavek, předložit žádost

avviare: avviare un negoziorozjet obchod

bacio: dare un bacio a qpolíbit koho

bacio: un bacio (e abbraccio), baci (e abbracci)líbám tě (a objímám) v dopise ap.