Hlavní obsah

tak

Příslovce

  1. (způsob) cosìJen tak dále.Continua così.tak jako takin un modo o nell'altro, in ogni modotak abyin modo chejen tak tak těsněper un pelo, per pocoa tak dálee così via, eccetera
  2. tak - jak (o způsobu) così - come
  3. (o míře) così, tantoBuď tak hodný a...Fammi il favore di...Tak moc?Così tanto?
  4. (asi, skoro) circa, più o meno
  5. jak - tak (přirovnání ap.) come - così
  6. jak - tak (oba, obojí) sia ... che ...jak muži, tak ženysia gli uomini che le donne

Částice

  • allora, dunqueTak mi tedy řekni ...Dimmi allora ...Tak co? rozhodl jsi se?Allora?, Dunque?No tak! vybídnutí ap.Dai!

Vyskytuje se v

hned: hned tak, tak hnedtak brzo tanto presto

hned: hned tak někdotéměř nikdo non tutti

jak: jak - takslučovací così ... come ..., tanto ... quanto ..., ať již sia ... sia/che ...

no: no (tak)vybídnutí dai, suvvia, honem ap. avanti

a: a tak dálee così via, eccetera

a: a (tak) podobněe simili

a: a tak ...e così ...

ale: ale i taktuttavia

dál: a tak dálee così via, e via dicendo, eccetera

dalece: tak dalecetanto come, in quanto

jako: tak jako takin ogni caso

nějak: za týden nebo tak nějakcirca in una settimana

onak: tak či/nebo onakin un modo o nell'altro

podobně: a (tak) podobněe simili, a tak dál eccetera, e così via, a podobné věci e cose del genere

proto: tak protoecco perché

rozmar: jen tak z rozmarusolo per capriccio

tobě: tobě taky odpověď na přáníaltrettanto a te

zajímavost: jen tak pro zajímavostper curiosità

zatím: hovor. Tak zatím. na shledanouCi vediamo., A più tardi., Per adesso ciao.

akorát: Já mám tak akorát čas!Come se io avessi tempo!

ale: Ale i tak to není tak snadné.Tuttavia non è così facile.

ale: Ale jdi!, Ale (no tak)! nevěřícněMa dai!

ano: Ano, tak to uděláme.Sì, facciamo così.

brát si: Neber si to tak.Non prendertela tanto.

courat se: Necourej se tak!Non ti trascinare così!

člověk: Jsem (taky) jenom člověk.Sono solo umano/-a.

čumět: Nečum na mě tak.Non fissarmi così.

hodný: Byl byste tak hodný a...Vuole/Vorrebbe essere così gentile da...

hodný: Buď tak hodný a přines mi...Fammi un favore e portami..., Fammi la gentilezza di portarmi...

jasno: Tak aby bylo jasno...Che sia ben chiaro...

ještěže: Ještěže tak.Meno male., Meglio così.

jo: Tak jo. souhlas ap.Va bene!

kdyby: Kdyby tak byl tady!Se lui fosse qui!

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Vuol essere così gentile da aprire la finestra?

laskavý: Buďte tak laskavý a...Sia così gentile da ...

letět: Ten čas tak letí.Come vola il tempo!

mazat se: Nemusíš se s tím tak mazat.Non ci devi stare troppo dietro.

mluvit: Tak se nemluví!Non si dice!

moct: Může mu být tak patnáct.Potrà avere quindici anni.

ne: Tak jdeme, ne?Andiamo, vero?

osobně: Neber si to tak osobně.Non prenderla tanto sul personale.

potom: Je-li tomu tak, potom musíš.Se è vero, poi devi farlo.

projít: To ti (jen tak) neprojde.Non la passerai liscia.

prolézt: U zkoušek prolezl jen tak tak.Agli esami si era salvato per poco.

přece: Přece jen to není tak špatné.Dopotutto non è così male.

přece: Tak to přece nemůžeš dělat.Ma non puoi farlo così.

předělat: Jeho jen tak nepředěláš.Lui sarà difficile cambiarlo.