Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (o větší vzdálenosti) più lontano
  2. (pokračování ap.) più (avanti)(místně, i časově) oltre(ještě více) ancora di piùČti dál.Continua a leggere.Jeď dál!Prosegui!Je to čím dál obtížnější.Diventa sempre più difficile.Pošli to dál.Passaparola!A co dál?E che facciamo adesso?Jak je to dál?Come continua?Dále! vstupteAvanti!, Entri (pure)!čím dál vícesempre di piùa tak dálee così via, e via dicendo, ecceteradál(e) dělat cocontinuare a fare qc, proseguire a fare qc, andare avanti a fare qc, procedere in qc

Vyskytuje se v

a: a tak dálee così via, eccetera

co: čím dál vícesempre di più

dalece: Jak dalece? do jaké míryFino a che punto?

dalece: tak dalecetanto come, in quanto

daleko: být jak daleko od čehodistare da qc

daleký: na dalekém severunell'estremo nord

daleký: sport. skok dalekýsalto in lungo

dělo: vodní dělocannone ad acqua, idrante

dělo: sněhové dělocannone sparaneve

dítě: Máme dvě děti.Abbiamo due bambini.

držet se: držet se (opo)dál od čehotenersi alla larga da qc

horší: být čím dál (tím) horšíandare di male in peggio

hůř: čím dál hůřsempre peggio, di male in peggio

méně: čím dál méněsempre meno

nad, nade: děti nad deset letbambini oltre dieci anni

nedaleko: nedaleko odtudqui vicino, non lontano da qui

neděle: v nedělidomenica

pohlídat: pohlídat komu dětiguardare i/badare ai bambini, fare il baby-sitter per q

pozvat: pozvat koho dál/dovnitřchiedere a q di entrare

předškolní: děti v předškolním věkubambini in età prescolare

být: Není to daleko.Non è lontano.

čvachtat se: Děti se čvachtaly ve vaně.Bambini sguazzavano nella vasca.

daleko: Jak je to daleko?Quanto dista?

daleko: Není to (odsud) daleko.Non dista molto., Non è lontano da qui.

daleko: To je ještě daleko.È ancora lontano.

daleko: Je daleko lepší než...È molto migliore di...

daleko: daleko mladší než...assai più giovane di...

dít se: Co se děje?Cosa succede?, Cosa sta succedendo?

dít se: Co se s tebou děje?Cosa ti succede?

dít se: Jako by se nic nedělo.Come se niente fosse.

dohlédnout: Dohlédneš na děti?Terrai d'occhio i bambini?

dorůstat: Děti nás už dorůstají.I bimbi ci stanno già raggiungendo (di altezza).

dotáhnout: Vždycky to chtěl dotáhnout daleko.Voleva sempre arrivare lontano.

formou: Učila děti formou hry.Insegnava i bambini sotto forma di gioco.

hlídat: Dnes hlídá děti.Oggi guarda i bimbi.

jen: Ten vlak jede jen v neděli.Questo treno va solamente la domenica.

jít: Pojďte dál(e). do bytuEntri., Avanti.

jít: Takhle to dál nejde.Così non si può continuare.

koupat: Budeme koupat děti.Faremo il bagno ai bambini.

krást: Děti kradly sousedovy jahody.I bambini rubavano fragole del vicino.

křičet: Křičela na dětiGridava ai bambini.

kus: Je to kousek dál.È un po' più in là.

mazlit se: Děti se mazlily s kotětem.I bambini coccolavano un gattino.

nasytit: Potřeboval nasytit 3 děti.Doveva dare da mangiare a 3 bambini.

nedaleko: Je to nedaleko.Non è lontano.

nedaleko: Stál nedaleko mne.Stava vicino a me.

nedaleko: Letiště se nachází nedaleko města.L'aeroporto si trova nei pressi della città.

nedaleký: v nedaleké budoucnostiin un prossimo futuro

od, ode: Drž se ode mne dál.Tieniti lontano da me.

odtud: Jak daleko je to odtud?Quanto c'è da qui?

odvést: Odvedli děti do bezpečí.Hanno portato i bambini in un posto sicuro.