Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (o větší vzdálenosti) più lontano
  2. (pokračování ap.) più (avanti)(místně, i časově) oltre(ještě více) ancora di piùČti dál.Continua a leggere.Jeď dál!Prosegui!Je to čím dál obtížnější.Diventa sempre più difficile.Pošli to dál.Passaparola!A co dál?E che facciamo adesso?Jak je to dál?Come continua?Dále! vstupteAvanti!, Entri (pure)!čím dál vícesempre di piùa tak dálee così via, e via dicendo, ecceteradál(e) dělat cocontinuare a fare qc, proseguire a fare qc, andare avanti a fare qc, procedere in qc

Vyskytuje se v

a: a tak dálee così via, eccetera

co: čím dál vícesempre di più

dál: Dále! vstupteAvanti!, Entri (pure)!

dalece: Jak dalece? do jaké míryFino a che punto?

daleko: být jak daleko od čehodistare da qc

daleký: na dalekém severunell'estremo nord

dělo: vodní dělocannone ad acqua, idrante

dítě: Máme dvě děti.Abbiamo due bambini.

držet se: držet se (opo)dál od čehotenersi alla larga da qc

horší: být čím dál (tím) horšíandare di male in peggio

hůř: čím dál hůřsempre peggio, di male in peggio

méně: čím dál méněsempre meno

nad, nade: děti nad deset letbambini oltre dieci anni

nedaleko: nedaleko odtudqui vicino, non lontano da qui

neděle: v nedělidomenica

pohlídat: pohlídat komu dětiguardare i/badare ai bambini, fare il baby-sitter per q

pozvat: pozvat koho dál/dovnitřchiedere a q di entrare

předškolní: děti v předškolním věkubambini in età prescolare

být: Není to daleko.Non è lontano.

čvachtat se: Děti se čvachtaly ve vaně.Bambini sguazzavano nella vasca.

dít se: Co se děje?Cosa succede?, Cosa sta succedendo?

dohlédnout: Dohlédneš na děti?Terrai d'occhio i bambini?

dorůstat: Děti nás už dorůstají.I bimbi ci stanno già raggiungendo (di altezza).

dotáhnout: Vždycky to chtěl dotáhnout daleko.Voleva sempre arrivare lontano.

formou: Učila děti formou hry.Insegnava i bambini sotto forma di gioco.

hlídat: Dnes hlídá děti.Oggi guarda i bimbi.

jen: Ten vlak jede jen v neděli.Questo treno va solamente la domenica.

jít: Pojďte dál(e). do bytuEntri., Avanti.

koupat: Budeme koupat děti.Faremo il bagno ai bambini.

krást: Děti kradly sousedovy jahody.I bambini rubavano fragole del vicino.

křičet: Křičela na dětiGridava ai bambini.

kus: Je to kousek dál.È un po' più in là.

mazlit se: Děti se mazlily s kotětem.I bambini coccolavano un gattino.

nasytit: Potřeboval nasytit 3 děti.Doveva dare da mangiare a 3 bambini.

nedaleký: v nedaleké budoucnostiin un prossimo futuro

od, ode: Drž se ode mne dál.Tieniti lontano da me.

odtud: Jak daleko je to odtud?Quanto c'è da qui?

odvést: Odvedli děti do bezpečí.Hanno portato i bambini in un posto sicuro.

oproti: Oproti mně je daleko vyšší.È molto più alto in confronto a me.

adatto: nevhodné pro dětinon adatto ai bambini

andare: jít dál, přen. con qc pokračovat s čím, v čemandare avanti

artiglieria: dělopezzo d'artiglieria

baracca: táhnout to dál, protloukat semandare avanti la baracca

barca: táhnout to dál, protloukat se životemspingere avanti la barca

cannone: vodní dělocannone ad acqua

così: a tak dále, a tak podobněe così via

distante: nedaleko, poblížpoco distante

filare: Umí děti postavit do latě!Sa come far filare i figli!

futuro: v daleké budoucnostiin un futuro lontano

giù: stále dolů, daleko časověgiù giù

insù: vhodné pro děti od dvou let (nahoru)adatto per bambini da due anni insù

: dále za čím, na druhé straně čehoal di là di qc

largo: držet se dál od čehotenersi alla larga da qc

lontano: v daleké budoucnostiin un futuro lontano

meno: čím dál méněsempre meno

miglio: na míli dalekoa/lontano un miglio

palla: být ve formě, přen. být v koncích, nevědět jak dálessere in palla

per: kniha pro dětilibro per bambini

presso: nedaleko, poblíž, kousek od, hned u čehopresso a qc

salto: sport. skok dalekýsalto in lungo

sempre: čím dál tím míňsempre meno

sopra: děti nad deset letbambini sopra i dieci anni

sotto: děti mladší dvou letbambini sotto i due anni

sparaneve: sněžné/sněhové dělocannone sparaneve

svantaggiato: děti ze sociálně slabších rodinbambini svantaggiati

tirare: odtáhnout, dát pryč, odnést, jít dál, přen. odbýt práci ap.tirare via

tirarsi: posunout se (dál) udělat místotirarsi in là

veloce: (čím dál) rychleji(sempre) più veloce

via: a tak dálee così via, e via dicendo/di questo passo

voce: poslat to dál informaci ap., šířit zprávupassare la voce

avere: Má ženu a děti.Ha moglie e figli.

bambino: Máme dvě děti.Abbiamo due bambini.

caro: Milé děti...Cari bambini...

distare: Je to odsud daleko?Dista molto da qui?

duro: Na děti je hodně přísný.È molto duro coi figli.

entrare: Vstupte., Pojďte dál.Entri.

essere: Co se děje?, Co je?Cosa c'è?

imperterrito: Nenechal se rozhodit a mluvil dál.Continuò imperterrito a parlare.

niente: Nic se neděje/nestalo. v reakci na omluvu ap.Non fa niente.

oltre: Dál nechoďte.Non andate oltre.

parecchio: Je to daleko na nádraží?È parecchio alla stazione?

passaparola: Pošli to dál.Passaparola!