Hlavní obsah

anno

Podstatné jméno mužské

  1. rokall'annoročně podíl ap.anno passato/scorsominulý rokanno prossimopříští rokfra due anniza dva rokytre anni fapřed třemi roky/letyanno nuovonový rokBuon anno!, Felice Anno Nuovo!Šťastný nový rok!di qui a un annoode dneška za rokanno scolastico/accademicoškolní/akademický rokanno lucesvětelný rok
  2. rok, léto hl. v mn. č. pro označení věkuMichele ha diciott'anni.Michalovi je osmnáct let.un uomo di trent'annitřicetiletý mužcompiere gli annimít/slavit narozeniny/jubileum, slavit výročí, dožívat se jubilea
  3. ročník studiaÈ iscritto al terzo anno del liceo/di medicina.Je zapsaný do třetího ročníku gymnázia/medicíny.
  4. gli anni roky, léta dobaanni migliorinejlepší léta

Vyskytuje se v

avanti: un anno avantio rok dříve

avvenire: gli anni avvenirenadcházející roky

cinquanta: gli anni cinquantapadesátá léta

compiere: compiere gli annimít narozeniny

condannare: condannare q a vita/dieci anni di carcere.odsoudit koho na doživotí/k deseti letům vězení

di: bambino di tre annitříleté dítě

esperienza: due anni di esperienza nel settoredvouletá praxe v oboru

felice: Felice anno nuovo!Šťastný nový rok!

giro: nel giro di pochi anniv rozmezí/průběhu několika let

insù: adatto per bambini da due anni insùvhodné pro děti od dvou let (nahoru)

: uomo in là con gli annimuž pokročilejšího věku

novanta: gli anni Novantadevadesátá léta

novecento: anni Settanta del Novecentosedmdesátá léta dvacátého století

ottanta: gli anni Ottantaosmdesátá léta

passato: negli anni passativ uplynulých letech

qualche: qualche anno fapřed pár lety

quaranta: un uomo di quaranta anničtyřicetiletý muž

sabbatico: anno sabbatico(roční) studijní dovolená, tvůrčí volno profesora na univerzitě

scolastico: anno scolasticoškolní rok

sessanta: gli anni Sessantašedesátá léta

settanta: gli anni Settantasedmdesátá léta

sette: guerra dei sette annisedmiletá válka

sopra: bambini sopra i dieci anniděti nad deset let

sotto: bambini sotto i due anniděti mladší dvou let

trenta: negli anni Trentave třicátých letech

venti: gli anni Ventidvacátá léta

vietato: vietato ai minori (di 18 anni)mládeži (do 18 let) nepřístupné

avere: Mia figlia ha tre anni.Moje dcera má tři roky.

condizionale: Gli hanno dato due anni con la condizionale.Dostal dvouletou podmínku., Dostal dva roky podmíněně.

contare: Conta dieci anni di servizio.Už má odpracováno deset let.

da: Viviamo qui da tre anni.Bydlíme tady už tři roky.

dare: Quanti anni gli dai?Kolik bys mu hádal let?

dimostrare: Dimostra più anni di quelli che ha.Vypadá starší než je.

essere: Sono tre anni che non lo vedo.Už jsem ho neviděl tři roky.

fare: Fanno tre anni da che ...Jsou to už tři roky, co...

finito: Ha cinquanta anni finiti.Dovršil padesát let.

molto: dopo molti annipo mnoha letech

passare: Sono passati due anni.Uběhly dva roky.

prepararsi: Si preparano anni difficili.Přicházejí těžké roky.

reclusione: È stato condannato a 2 anni di reclusione.Byl odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody.

susseguirsi: Gli anni si susseguono.Léta plynou.

tanto: dopo tanti annipo tolika letech

bello: begli annimládí

nuovo: Felice anno nuovo!Šťastný nový rok!

oltre: essere oltre negli annibýt v pokročilém věku

budoucí: negli anni futuriv budoucích letech

čtyřicátý: gli anni Quarantačtyřicátá léta

devadesátý: gli anni Novantadevadesátá léta

dvacátý: gli anni Ventidvacátá léta

horizont: entro un periodo di due anniv horizontu dvou let časově

kalendářní: anno /mese /settimana civilekalendářní rok/měsíc/týden

léto: nell'anno di nostro Signore, n.l. anno Dominiléta páně

nad, nade: bambini oltre dieci anniděti nad deset let

necelý: fra meno di un anno/una settimanaza necelý rok/týden

nepřístupný: vietato ai minori (di 18 anni)mládeži nepřístupný

osmdesátý: gli anni Ottanta (del Novecento)osmdesátá léta (dvacátého století)

padesátý: gli anni Cinquantapadesátá léta

polovina: dalla metà degli anni ottantaod poloviny osmdesátých let

přestupný: anno bisestilepřestupný rok

rok: anno di nascitarok narození

sedmdesátý: gli anni Settantasedmdesátá léta

skoro: dopo quasi 40 anniskoro po 40 letech

století: anni Settanta del Novecentosedmdesátá léta dvacátého století

světelný: anno luceastron. světelný rok

šedesátý: gli anni Sessantašedesátá léta

školní: anno scolasticoškolní rok

šťastný: Felice Anno NuovoŠťastný nový rok

tolik: dopo tanti annipo tolika letech

třicátý: negli anni Trentave třicátých letech

Vánoce: Buon Natale e felice anno nuovo!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

vězení: condannare q a dieci anni di carcereodsoudit koho k deseti letům vězení

zenit: výkonností ap. non splendere più come prima, v životě non essere più nel fiore degli annibýt (již) za zenitem

během: È cambiato in soli tre anni.Během pouhých tří let se změnil.

být: Ho venticinque anni.Je mi dvacet pět.

co: Fa un anno che è partito.Je to rok, co odešel.

doopravdy: Non so quanti anni ha in realtà.Nevím, kolik mu doopravdy je.

dovršit: Ha compiuto diciotto anni.Dovršil 18 let věku.

hrozit: Rischia dieci anni di prigione.Hrozí mu deset let vězení.

jak: Quanti anni ha?Jak starý je?

kolik: Quanti anni hai?Kolik je ti let?

konec: alla fine degli anni Novantana konci devadesátých let

který: In che anno?Ve kterém roce?

minout: È passato un altro anno...Minul další rok...

mladší: È (di) tre anni più giovane di me.Je o tři roky mladší než já.

mluvit: Non si parlano da due anni.Už spolu dva roky nemluví.

moc: Lo conosco da molti anni.Znám ho moc let.

moct: Potrà avere quindici anni.Může mu být tak patnáct.

několik: qualche anno fa, alcuni anni fapřed několika lety

nový: Buon anno nuovo!Šťastný Nový rok!

o: Sono di due anni più grande.Jsem o dva roky starší.

odpykat: Ha scontato 5 anni di prigione.Odpykal si 5 let.

podmíněně: Gli hanno dato tre anni con la condizionale.Dostal 3 roky podmíněně.

pozdější: negli anni successiviv pozdějších letech

požehnaný: Ha raggiunto la veneranda età di 95 anni.Dožil se požehnaného věku 95 let.

praxe: Richiediamo almeno tre anni di esperienza.Požadujeme alespoň tříletou praxi.

přežít: È sopravvissuto a lei di quattro anni.Přežil ji o čtyři roky.

pustnout: La chiesa deperiva per tutti quelli anni.Kostel celá ta léta pustl.

shánět: È in cerca di lavoro già da un anno.Už rok shání práci.

starý: Quanti anni ha?Jak je starý?

stěhovat se: Cambiano casa ogni anno.Stěhují se každý rok.

tajit: Per alcuni anni le avevano nascosto la verità.Pravdu před ní tajili několik let.

uplynutí: passati due anni...po uplynutí dvou let...

anno: gli anniroky, léta doba