Hlavní obsah

molto

Přídavné jméno neurčité

  1. hodně, moc, mnohoo nepočitatelnýchMangia molta frutta.Jí hodně ovoce.C'è molto vento.Hodně fouká (vítr).molta gentespousta lidí
  2. molti/molte spousta, mnoho, hodněo počitatelných subjektechdopo molti annipo mnoha letechmolte ragazzespousta děvčat

Zájmeno

  1. mnoho, moc, hodněa dir/far moltonanejvýš
  2. molti mnozí, nejeden, hodněEravamo in molti.Bylo nás hodně.molti di noimnozí z nás, hodně z nás
  3. mnoho, hodně, dlouho, dalekoHanno fatto molto per lui.Hodně toho pro něho udělali.Era molto che non lo vedevo.Dlouho jsem ho neviděl.fra non moltozanedlouho

Příslovce

  • mnohem, daleko, (o) dost zdůraznění komparativuPartirono molto prima.Odjeli mnohem dřív.molto megliomnohem lépemolto piùmnohem více

Vyskytuje se v

affezionato: essere molto affezionato a qmít moc rád koho, mít silný citový vztah ke komu

chiacchiera: avere molta chiacchierabýt výřečný, mít dobrou vyřídilku

conosciuto: ben/molto conosciutodobře/obecně známý

menare: menare (molto) rumorevyvolat (velký) rozruch

pratica: aver molta praticamít bohatou praxi

prima: molto primauž dávno předtím

spesa: avere molte spesemít hodně výdajů

strada: fare molta stradaujít dlouhou cestu

tempo: da lungo/molto tempouž dlouho/dávno

tenere: tenere q in molto contovelice si vážit koho, velmi uznávat koho

tra: tra poco/non moltozanedlouho, za chvíli

utilità: di molta/poca utilitàvelmi/nepříliš užitečný

volta: molte voltemnohokrát

abile: Non sono molto abile con le forbici.S nůžkami mi to moc nejde.

affaccendato: Sono molto affaccendato.Mám moc práce., Mám toho moc.

appetibile: Era una donna molto appetibile.Bylo to ženská k nakousnutí.

avere: Aveva un abito molto elegante.Měl(a) na sobě velmi elegantní oblečení.

carne: Ha poca/molta carne addosso.Je hubený/obtloustlý.

ce: Ce ne sono molti.Je jich (tam) hodně.

comportare: Questo comporta molti rischi.To s sebou nese mnohá rizika.

considerare: Ti considerano molto.Moc si tě cení.

considerazione: Gode di molta considerazione.Je velmi vážený.

consumare: La macchina consuma (molto).To auto hodně žere.

cosa: Sa molte cose.Hodně toho ví.

costare: Costa molto/poco.Stojí to moc/málo.

credito: Gode di molto credito.Má dobrou reputaci.

crescere: È cresciuta molto.Hodně vyrostla.

da: Ho molto da fare.Mám moc práce.

dare: Questo lavoro non dà molto guadagno.Tahle práce moc nevynáší.

distare: Dista molto da qui?Je to odsud daleko?

dovere: Dev'essere molto forte.Musí mít velkou sílu.

duro: È molto duro coi figli.Na děti je hodně přísný.

essere: Ci sono molti alberghi.Je tam mnoho hotelů.

gentile: È molto gentile da parte sua.To je od vás moc milé.

giù: È molto giù.Je úplně na dně., Je na tom moc špatně.

grazie: Mille/Molte grazie!Moc(krát) děkuji!

impegnato: Sono molto impegnato.Mám moc práce.

innanzi: Siccome molti innanzi a noi ...Jelikož mnozí před námi ...

lieto: Sarò molto lieto.Budu velmi potěšen., Bude mi ctí.

mancare: Manca da casa da molto tempo.Dlouho nebyl doma.

merito: Ha molti meriti.Má mnohé zásluhy.

migliorare: Ha migliorato molto.Hodně se zlepšil.

mossa: Parla facendo molte mosse.Při mluvení hodně gestikuluje.

numero: Ha molti numeri.Má velký talent.

patire: Ha patito molto nella vita.V životě dost zkusil.

pazienza: Ci vuole molta pazienza.To chce hodně trpělivosti.

pelo: Ha molti peli sul petto.Má hodně chlupatou hruď.

per: Era molto stanco per non aver dormito.Byl velice unavený, protože nespal.

produrre: L'incendio ha prodotto molti danni.Požár napáchal velké škody.

progredire: Ha progredito molto nello studio.Udělal ve studiu velký pokrok.

qualità: Ha molte qualità.Má mnoho dobrých vlastností.

rassomigliarsi: Si rassomigliano molto.Jsou si moc podobní.

rincresciuto: Sono molto rincresciuto.Moc mě to mrzí.

: Parla molto di sé.Hodně mluví o sobě.

soffrire: Ha molto sofferto ...Hodně si vytrpěl ...

somigliarsi: Si somigliano molto.Jsou si moc podobní.

spiacente: Sono molto spiacente.Velice lituji., Velice mě to mrzí.

suggestionato: Rimase molto suggestionato da quello spettacolo.To představení na něj hodně zapůsobilo.

urgente: È molto urgente.Moc to spěchá.

vantaggio: Offre molti vantaggi.Skýtá to mnoho výhod.

viaggiare: Ha viaggiato molto.Hodně cestoval.

vivere: Lui ha vissuto molto.Hodně si (toho) užil.

fumo: Molto fumo e poco arrosto.Mnoho povyku pro nic.

cavyky: fare molte storie per qcnadělat kolem čeho spoustu cavyků

časově: che richiede molto tempočasově náročný

dávný: molto tempo fapřed dávnými časy

dlouho: molto primadlouho předtím

dost: molto spesso, assai spessodost často

dřív: molto primamnohem dřív

hodně: molti soldihodně peněz

hojně: molto frequentatohojně navštěvovaný

hůř: ancora/molto peggioještě/mnohem hůř

kvitovat: apprezzare qc (molto)kvitovat co s povděkem

lepší: ancora/molto miglioreještě/mnohem lepší

lidé: molta gentespousta lidí

lidový: a prezzi (molto) abbordabiliza lidové ceny

méně: molto menomnohem méně

mnohem: molto piùmnohem více

mnoho: molto miglioreo mnoho lepší

mnohokrát: Molte grazie!, Grazie mille!Děkuji mnohokrát.

náročný: (molto) costoso/-afinančně náročný

nárok: pretendere molto da q/qcklást (velké) nároky na koho/co

přísný: padre molto severovelmi přísný otec

rušný: strada molto trafficatarušná ulice

řada: in molti casiv řadě případů

sršet: essere molto spiritoso/-asršet vtipem

špatně: zdravotně stare molto male, finančně essere mal messobýt na tom špatně

tučný: cibi molto grassivelmi tučná jídla

velmi: moltissimovelmi mnoho

víc: molto di piùmnohem víc

vtip: essere molto spiritoso/-asršet vtipem

vysoce: apprezzare molto qcvysoce si cenit čeho pomoci ap.

výstřih: abito con una scollatura profonda, abito molto scollato/décolletéšaty s hlubokým výstřihem

bledě: Sei molto pallido.Vypadáš hrozně bledě.

bystrý: Hai molto spirito di osservazione!Jsi opravdu bystrý!

cenit si: Lo apprezzo molto.Velice si ho cením.

často: Non capita molto spesso.To se nestává moc často.

daleko: Non dista molto., Non è lontano da qui.Není to (odsud) daleko.

divně: Sembra molto strano.Vypadá to hodně divně.

dojmout: Fu molto commosso.Byl velmi dojat.

doznat: ...ha subito molti cambiamenti......doznal četných změn

drahý: Sarà molto più caro.Bude to mnohem dražší.

draze: Roma è una città molto cara.V Římě je velmi draho.

existovat: Esistono/Ci sono molti/-e...Existuje mnoho...

hezký: È molto gentile da parte sua.To je od vás moc hezké.

hodný: È molto gentile da parte sua.To jste moc hodný.

hojnost: Ci sono molte opportunità...Je hojnost příležitostí...

honička: Sono molto preso dal lavoro.Mám teď v práci dost honičku.

hrozně: Mi piacerebbe molto venire ma...Hrozně rád bych přišel, ale...

krvácet: Sanguina molto.Silně krvácí.

laskavý: È molto gentile da parte sua.To je od vás velmi laskavé.

líbit se: Mi è piaciuto molto.Moc se mi to líbilo.

molto: molti/moltespousta, mnoho, hodně