Hlavní obsah

molto

Přídavné jméno neurčité

  1. hodně, moc, mnohoo nepočitatelnýchMangia molta frutta.Jí hodně ovoce.C'è molto vento.Hodně fouká (vítr).molta gentespousta lidí
  2. molti/molte spousta, mnoho, hodněo počitatelných subjektechdopo molti annipo mnoha letechmolte ragazzespousta děvčat

Zájmeno

  1. mnoho, moc, hodněa dir/far moltonanejvýš
  2. molti mnozí, nejeden, hodněEravamo in molti.Bylo nás hodně.molti di noimnozí z nás, hodně z nás
  3. mnoho, hodně, dlouho, dalekoHanno fatto molto per lui.Hodně toho pro něho udělali.Era molto che non lo vedevo.Dlouho jsem ho neviděl.fra non moltozanedlouho

Příslovce

  • mnohem, daleko, (o) dost zdůraznění komparativuPartirono molto prima.Odjeli mnohem dřív.molto megliomnohem lépemolto piùmnohem více

Vyskytuje se v

affezionato: essere molto affezionato a qmít moc rád koho, mít silný citový vztah ke komu

chiacchiera: avere molta chiacchierabýt výřečný, mít dobrou vyřídilku

conosciuto: ben/molto conosciutodobře/obecně známý

menare: menare (molto) rumorevyvolat (velký) rozruch

pratica: aver molta praticamít bohatou praxi

prima: molto primauž dávno předtím

spesa: avere molte spesemít hodně výdajů

strada: fare molta stradaujít dlouhou cestu

tempo: da lungo/molto tempouž dlouho/dávno

tenere: tenere q in molto contovelice si vážit koho, velmi uznávat koho

tra: tra poco/non moltozanedlouho, za chvíli

utilità: di molta/poca utilitàvelmi/nepříliš užitečný

volta: molte voltemnohokrát

abile: Non sono molto abile con le forbici.S nůžkami mi to moc nejde.

affaccendato: Sono molto affaccendato.Mám moc práce., Mám toho moc.

appetibile: Era una donna molto appetibile.Bylo to ženská k nakousnutí.

avere: Aveva un abito molto elegante.Měl(a) na sobě velmi elegantní oblečení.

carne: Ha poca/molta carne addosso.Je hubený/obtloustlý.

ce: Ce ne sono molti.Je jich (tam) hodně.

comportare: Questo comporta molti rischi.To s sebou nese mnohá rizika.

considerare: Ti considerano molto.Moc si tě cení.

considerazione: Gode di molta considerazione.Je velmi vážený.

consumare: La macchina consuma (molto).To auto hodně žere.

cosa: Sa molte cose.Hodně toho ví.

costare: Costa molto/poco.Stojí to moc/málo.

credito: Gode di molto credito.Má dobrou reputaci.

crescere: È cresciuta molto.Hodně vyrostla.

da: Ho molto da fare.Mám moc práce.

dare: Questo lavoro non dà molto guadagno.Tahle práce moc nevynáší.

distare: Dista molto da qui?Je to odsud daleko?

distare: Non dista molto.Není to odsud daleko.

dovere: Dev'essere molto forte.Musí mít velkou sílu.

duro: È molto duro coi figli.Na děti je hodně přísný.

essere: Ci sono molti alberghi.Je tam mnoho hotelů.

essere: C'era molta gente.Byla tam spousta lidí.

gentile: È molto gentile da parte sua.To je od vás moc milé.

giù: È molto giù.Je úplně na dně., Je na tom moc špatně.

grazie: Mille/Molte grazie!Moc(krát) děkuji!

impegnato: Sono molto impegnato.Mám moc práce.

innanzi: Siccome molti innanzi a noi ...Jelikož mnozí před námi ...

lieto: Sarò molto lieto.Budu velmi potěšen., Bude mi ctí.

mancare: Manca da casa da molto tempo.Dlouho nebyl doma.

merito: Ha molti meriti.Má mnohé zásluhy.

migliorare: Ha migliorato molto.Hodně se zlepšil.

mossa: Parla facendo molte mosse.Při mluvení hodně gestikuluje.

numero: Ha molti numeri.Má velký talent.

patire: Ha patito molto nella vita.V životě dost zkusil.

pazienza: Ci vuole molta pazienza.To chce hodně trpělivosti.

pelo: Ha molti peli sul petto.Má hodně chlupatou hruď.

per: Era molto stanco per non aver dormito.Byl velice unavený, protože nespal.

produrre: L'incendio ha prodotto molti danni.Požár napáchal velké škody.

progredire: Ha progredito molto nello studio.Udělal ve studiu velký pokrok.

qualità: Ha molte qualità.Má mnoho dobrých vlastností.

rassomigliarsi: Si rassomigliano molto.Jsou si moc podobní.

rincresciuto: Sono molto rincresciuto.Moc mě to mrzí.

: Parla molto di sé.Hodně mluví o sobě.

soffrire: Ha molto sofferto ...Hodně si vytrpěl ...

somigliarsi: Si somigliano molto.Jsou si moc podobní.

spiacente: Sono molto spiacente.Velice lituji., Velice mě to mrzí.

suggestionato: Rimase molto suggestionato da quello spettacolo.To představení na něj hodně zapůsobilo.

tempo: Fa molto tempo.Už je to dlouho.

tenere: Ci tengo molto.Moc mi na tom záleží.

urgente: È molto urgente.Moc to spěchá.

vantaggio: Offre molti vantaggi.Skýtá to mnoho výhod.

viaggiare: Ha viaggiato molto.Hodně cestoval.

vivere: Lui ha vissuto molto.Hodně si (toho) užil.

fumo: Molto fumo e poco arrosto.Mnoho povyku pro nic.

cavyky: nadělat kolem čeho spoustu cavykůfare molte storie per qc

cavyky: bez cavykůsenza (fare) molte storie

časově: časově náročnýche richiede molto tempo

dávný: před dávnými časymolto tempo fa

dlouho: dlouho předtímmolto prima

dost: dost častomolto spesso, assai spesso

dřív: mnohem dřívmolto prima

hodně: hodně penězmolti soldi

hodně: hodně časumolto tempo

hodně: hodně lidímolta gente

hodně: hodně brzymolto presto

hojně: hojně navštěvovanýmolto frequentato

hůř: ještě/mnohem hůřancora/molto peggio

kvitovat: kvitovat co s povděkemapprezzare qc (molto)

lepší: ještě/mnohem lepšíancora/molto migliore

lidé: spousta lidímolta gente

lidový: za lidové cenya prezzi (molto) abbordabili

méně: mnohem méněmolto meno

mnohem: mnohem vícemolto più

mnohem: Je mnohem starší.È molto più vecchio.

mnoho: o mnoho lepšímolto migliore

mnohokrát: Děkuji mnohokrát.Molte grazie!, Grazie mille!

náročný: finančně náročný(molto) costoso/-a