Hlavní obsah

tra

Předložka

  1. qc e qc mezi čím a čím i časově, v rozmezí ap.Costa tra i mille e i duemila.Stojí to něco mezi jedním a dvěma tisíci.tenere qc tra le manidržet co v rukou= fra
  2. mezi lidmi, ve skupině ap., v davu ap., z(e) skupinyChi tra noi?Kdo z nás?tra di noimezi námitra loromezi sebou ve skupinětra l'altromimo jiné, mezi jinými
  3. za jistou dobu, úsek ap.Ci vediamo tra dieci minuti.Uvidíme se za deset minut.tra poco/non moltozanedlouho, za chvíli
  4. qc během, za čeho, při čem činnosti
  5. qc po čem vzdálenosti ap.Tra cento metri giri ...Po sto metrech odbočte ....

Vyskytuje se v

alle: ve tři hodinyalle tre

altro: tra l'altromimo jiné

befana: na Tři králealla befana

braccio: stringere/tenere qc tra le bracciaobjímat koho

breve: tra brevezakrátko, zanedlouho, záhy

consecutivo: tři dny po soběper tre giorni consecutivi

cosa: tra le altre cosemimo jiné

di: ve tři odpolednealle tre del pomeriggio

giorno: tra quindici giorniza dva týdny

leggere: leggere tra le righečíst mezi řádky

lenzuolo: cacciarsi sotto/tra le lenzuolazavrtat se do peřin, zalézt pod deku

lupo: přen. andare come l'agnello tra i lupijít jak na porážku bezbranně, odevzdaně ap.

me: tra me (e me)(sám) pro sebe mluvit ap.

minuto: tra venti minutiza dvacet minut

muro: tra quattro muramezi čtyřmi stěnami

noi: con/tra di nois/mezi námi

otto: tra otto giorniza týden

parentela: parentela tra le linguepříbuznost mezi jazyky

parlare: parlare tra sé (e sé)mluvit si pro sebe

piede: tra i piedipod nohama

puntino: tři tečky, trojtečka interpunkční znaménkogramm. puntini di sospensione

spartirsi: spartirsi tra loro qcpodělit se o co, rozdělit si mezi sebou co skupina

strada: farsi strada tra la follaprojít/procpat se davem

tre: tři čtvrtinytre quarti

tris: dát tři gólycalare il tris

tutto: všechny tři kamarádkytutt'e tre le amiche

vasca: uplavat tři bazény/délkyfare tre vasche

virgoletta: mettere qc tra virgolettedát co do uvozovek

vita: tra la vita e la mortemezi životem a smrtí

volta: tři krát tři je devěttre volte tre fa nove

annoverare: È annoverato tra i maggiori scrittori.Řadí se k největším spisovatelům.

avere: Moje dcera má tři roky.Mia figlia ha tre anni.

buco: Ho un buco di un 'ora tra le lezioni.Mezi přednáškami mám hodinu okno.

cadauno: tři eura za kus, kus po třech eurotre euro cadauno

che: Jsou to tři měsíce, co jsem ho neviděl.Sono tre mesi che non lo vedo.

confine: al confine tra la vita e la mortena hranici života a smrti

corrispondenza: Non c'è corrispondenza tra le sue parole e i fatti.Jeho slova neodpovídají jeho činům.

crescere: Přibral jsem (o) tři kila.Sono cresciuto di tre chili.

da: Bydlíme tady už tři roky.Viviamo qui da tre anni.

difilato: tři hodiny v kuseper tre ore difilato

dimagrire: Zhubla (o) tři kila.È dimagrita di tre chili.

essere: Už jsem ho neviděl tři roky.Sono tre anni che non lo vedo.

fare: Jsou to už tři roky, co...Fanno tre anni da che ...

giornata: To budou tři dny práce.Ci vorranno tre giornate per farlo.

giro: závod na tři kolauna corsa di tre giri

malumore: Tra loro ci sono stati dei malumori.Měli mezi sebou nějaké neshody.

meno: Teploměr ukazuje minus tři (stupně).Il termometro segna meno tre.

mettere: Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.Ci mette tre ore per arrivare.

ogni: Vídám ho každé tři dny.Lo vedo ogni tre giorni.

oscillare: La temperatura oscilla tra i 15 e 25 gradi.Teplota se pohybuje mezi 15 a 25 stupni.

più: devět plus tři je dvanáctnove più tre fa dodici

pressappoco: Jsou to přibližně tři kilometry.Sono pressappoco tre chilometri.

propagarsi: Il panico si propagò tra la folla.Davem se šířila panika.

scarso: necelé tři kilometry, slabé tři kilometrytre chilometri scarsi

somiglianza: C'è una certa somiglianza tra di loro.Je mezi nimi jistá podobnost.

spiccare: Spiccava tra tutti.Mezi všemi vynikal.

trascorrere: Uběhly tři měsíce.Sono trascorsi tre mesi.

uguale: Tři plus tři se rovná šest.Tre più tre è uguale a sei.

asse: tra quattro assiv truhle, pod drnem mrtvý

bilico: essere in bilico tra la vita e la mortebýt na pokraji života a smrti, mít na kahánku

fuoco: essere tra due fuochibýt mezi dvěma ohni

incudine: essere tra l'incudine e il martellobýt mezi dvěma mlýnskými kameny

litigante: Tra due litiganti il terzo gode.Když se dva perou, třetí se směje.

merla: poslední tři mrazivé lednové dny z italské pohádky o kosici, která přečkala tyto 3 dny ukrytá v komíněgiorni della merla

riga: přen. leggere tra le righečíst mezi řádky

: tra sé e sésám pro sebe povídat si ap.

unghia: cadere sotto/tra le unghie di qdostat se do spárů komu

uscio: essere tra l'uscio e il murobýt v úzkých

dohledný: nel prossimo futuro, zanedlouho a breve, brzy presto, tra pocov dohledné době

dvacet: dvacet jedna/dva/třiventuno/ventidue/ventitré

hodina: tra un'oraza hodinu

chvíle: tra/fra un attimo/momentoza chvíli

jiné: tra l'altromimo jiné

král: Tři královéi (tre) Re Magi

mimo: tra l'altromimo jiné

moment: tra un attimo/minutohovor. za moment

nad, nade: tři stupně nad nuloutre gradi sopra lo zero

náruč: tenere q in braccio/tra le bracciadržet koho v náručí

pár: tra due minuti/qualche minutoza pár minut

pětina: tři pětinytre quinti

plést se: intralciare la strada a q, stare tra i piedi di qplést se komu do cesty

pomezí: ai confini tra...na pomezí mezi...

sto: tři/čtyři statrecento/quattrocento

šrot: portare qc al rottamaio, mettere qc tra i rottamidát co do šrotu

tečka: tři tečky v textupunti di sospensione, tre puntini

a: pět a tři je osmcinque più tre fa otto

čtvrt: Je tři čtvrtě na deset.Sono le dieci meno un quarto., Sono le nove e tre quarti.

dělit: Divide i compiti tra i dipendenti.Dělí úkoly mezi zaměstnance.

dělit se: Si dividevano i soldi tra di loro.Dělili se spolu o peníze.

dostat se: Non è arrivato tra i primi cinque.Nedostal se do první pětky.

duch: Mi dicevo tra me (e me)...V duchu jsem si říkal ...

figurovat: Il suo nome non figura tra ...Jeho jméno nefiguruje mezi...

hodit se: Questi colori non si intonano (tra loro).Ty barvy se k sobě nehodí.

jiskřit: Scoccano le scintille tra di loro.Jiskří to mezi nimi.

končit: La garanzia scade tra un mese.Platnost záruky končí za měsíc.

který: Chi tra loro?Který z nich?

mezi: Appartiene tra i più grandi...Patří mezi největší...

minuta: tra dieci minutiza deset minut

mladší: Je o tři roky mladší než já.È (di) tre anni più giovane di me.

nimi: Era tra loro.Byla mezi nimi.

o: Kočka se mi třela o nohu.Il gatto mi si strofinava contro il piede.

odpoledne: ve tři odpolednealle tre del pomeriggio

pohybovat se: I prezzi vanno tra... e...Ceny se pohybují od... do...

pokoj: Potřebuji pokoj na tři dny.Ho bisogno di una camera per tre giorni.

poležet si: Poležel si tři týdny v nemocnici.È rimasto nell'ospedale per tre settimane.

problesknout: Il sole ha fatto capolino tra le nuvole.Slunce problesklo mezi mraky.

prohrábnout: Si è fatta passare le dita tra i capelli.Prohrábla si rukou vlasy.

proklouznout: scivolare tra le ditaproklouznout mezi prsty

proti: Jsme tři proti dvěma.Siamo in tre contro due.

přeskočit: È scoccata una scintilla tra di loro.Přeskočila mezi nimi jiskra.

přivinout: L'ha stretta tra le braccia.Přivinul ji k sobě.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Tre più due fa cinque.

rozdíl: Qual è la differenza tra ...?Jaký je rozdíl mezi ...?

rozeznat: Non li distinguo tra loro.Nerozeznám je od sebe.

samomluva: Parla tra sé e sé.Trpí samomluvou.

souviset: Non c'è alcun rapporto tra i due omicidi.Ty vraždy spolu nijak nesouvisí.

stavit se: Stavím se pro tebe ve tři.Passo a prenderti alle tre.

strhnout se: È scoppiato un litigio tra...Strhla se hádka mezi...

střed: Lo hanno accolto tra loro.Přijali ho do svého středu.

tah: tři dny v tahu v kusetre giorni di fila

tlačit se: farsi strada tra la follatlačit se zástupem

tra: tenere qc tra le manidržet co v rukou