Hlavní obsah

tra

Předložka

  1. qc e qc mezi čím a čím i časově, v rozmezí ap.Costa tra i mille e i duemila.Stojí to něco mezi jedním a dvěma tisíci.tenere qc tra le manidržet co v rukou= fra
  2. mezi lidmi, ve skupině ap., v davu ap., z(e) skupinyChi tra noi?Kdo z nás?tra di noimezi námitra loromezi sebou ve skupinětra l'altromimo jiné, mezi jinými
  3. za jistou dobu, úsek ap.Ci vediamo tra dieci minuti.Uvidíme se za deset minut.tra poco/non moltozanedlouho, za chvíli
  4. qc během, za čeho, při čem činnosti
  5. qc po čem vzdálenosti ap.Tra cento metri giri ...Po sto metrech odbočte ....

Vyskytuje se v

dohledný: v dohledné doběnel prossimo futuro, zanedlouho a breve, brzy presto, tra poco

dvacet: dvacet jedna/dva/třiventuno/ventidue/ventitré

hodina: za hodinutra un'ora

chvíle: za chvílitra/fra un attimo/momento

jiné: mimo jinétra l'altro

král: Tři královéi (tre) Re Magi

král: na Tři králeall'Epifania, alla Befana

mimo: mimo jinétra l'altro

moment: hovor. za momenttra un attimo/minuto

nad, nade: tři stupně nad nuloutre gradi sopra lo zero

náruč: držet koho v náručítenere q in braccio/tra le braccia

pár: za pár minuttra due minuti/qualche minuto

pětina: tři pětinytre quinti

plést se: plést se komu do cestyintralciare la strada a q, stare tra i piedi di q

pomezí: na pomezí mezi...ai confini tra...

sto: tři/čtyři statrecento/quattrocento

šrot: dát co do šrotuportare qc al rottamaio, mettere qc tra i rottami

tečka: tři tečky v textupunti di sospensione, tre puntini

a: pět a tři je osmcinque più tre fa otto

čtvrt: Je tři čtvrtě na deset.Sono le dieci meno un quarto., Sono le nove e tre quarti.

dělit: Dělí úkoly mezi zaměstnance.Divide i compiti tra i dipendenti.

dělit se: Dělili se spolu o peníze.Si dividevano i soldi tra di loro.

dostat se: Nedostal se do první pětky.Non è arrivato tra i primi cinque.

dostat se: Dostal se mi do ruky...Mi è capitato in mano/tra le mani...

duch: V duchu jsem si říkal ...Mi dicevo tra me (e me)...

figurovat: Jeho jméno nefiguruje mezi...Il suo nome non figura tra ...

hodina: ve tři/čtyři hodinyalle tre/quattro

hodit se: Ty barvy se k sobě nehodí.Questi colori non si intonano (tra loro).

jiskřit: Jiskří to mezi nimi.Scoccano le scintille tra di loro.

končit: Platnost záruky končí za měsíc.La garanzia scade tra un mese.

který: Který z nich?Chi tra loro?

mezi: Patří mezi největší...Appartiene tra i più grandi...

mezi: teploty mezi ... a ...temperature tra ... e ...

mezi: Jen mezi námi ...Detto tra di noi ...

mezi: Musí to zůstat mezi námi.Deve rimanere tra di noi.

minuta: za deset minuttra dieci minuti

mladší: Je o tři roky mladší než já.È (di) tre anni più giovane di me.

nimi: Byla mezi nimi.Era tra loro.

o: Kočka se mi třela o nohu.Il gatto mi si strofinava contro il piede.

odpoledne: ve tři odpolednealle tre del pomeriggio

pohybovat se: Ceny se pohybují od... do...I prezzi vanno tra... e...

pokoj: Potřebuji pokoj na tři dny.Ho bisogno di una camera per tre giorni.

poležet si: Poležel si tři týdny v nemocnici.È rimasto nell'ospedale per tre settimane.

problesknout: Slunce problesklo mezi mraky.Il sole ha fatto capolino tra le nuvole.

prohrábnout: Prohrábla si rukou vlasy.Si è fatta passare le dita tra i capelli.

proklouznout: proklouznout mezi prstyscivolare tra le dita

proti: Jsme tři proti dvěma.Siamo in tre contro due.

přeskočit: Přeskočila mezi nimi jiskra.È scoccata una scintilla tra di loro.

přivinout: Přivinul ji k sobě.L'ha stretta tra le braccia.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Tre più due fa cinque.

rozdíl: Jaký je rozdíl mezi ...?Qual è la differenza tra ...?

rozeznat: Nerozeznám je od sebe.Non li distinguo tra loro.

samomluva: Trpí samomluvou.Parla tra sé e sé.

souviset: Ty vraždy spolu nijak nesouvisí.Non c'è alcun rapporto tra i due omicidi.

stavit se: Stavím se pro tebe ve tři.Passo a prenderti alle tre.

strhnout se: Strhla se hádka mezi...È scoppiato un litigio tra...

střed: Přijali ho do svého středu.Lo hanno accolto tra loro.

tah: tři dny v tahu v kusetre giorni di fila

tlačit se: tlačit se zástupemfarsi strada tra la folla

tlouct se: Ty barvy se tlučou.Questi colori fanno a pugni tra loro.

umrznout: Tři lidé umrzli.Tre persone sono morte assiderate.

uprostřed: Jsme asi tak uprostřed cesty mezi...Siamo circa a metà strada tra...

vyřízení: Na vyřízení žádosti mají tři týdny.Hanno tre settimane per trattare la richiesta.

za: Bude tu za chvíli.Arriverà tra un po'.

za: Vrátila se za tři dny.È ritornata dopo tre giorni.

zapadat: Ta fakta do sebe nezapadají.I fatti non combaciano tra loro.

zařadit: Zařadili ho mezi nejlepší.L'hanno classificato tra i migliori.

zůstat: Musí to zůstat mezi námi.Deve rimanere tra di noi.

číst: číst mezi řádkyleggere tra le righe

jiskra: Přeskočila mezi nimi jiskra. padli si do oka ap.È scoccata una scintilla tra loro.

jízda: přen. dámská/pánská jízdauscita tra donne/tra uomini, večírek serata tra donne/tra uomini

klacek: házet klacky pod nohy komumettere i bastoni tra le ruote a q, intralciare q

mezi: číst mezi řádkyleggere tra le righe

propast: překlenout propast mezi čímridurre la distanza tra qc

přemostit: přen. přemostit propast mezi kým/čímcolmare l'abisso tra q/qc

šetřit: Kdo šetří, má za tři.Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato.

alle: alle treve tři hodiny

altro: tra l'altromimo jiné

befana: alla befanana Tři krále

braccio: stringere/tenere qc tra le bracciaobjímat koho

breve: tra brevezakrátko, zanedlouho, záhy

consecutivo: per tre giorni consecutivitři dny po sobě

cosa: tra le altre cosemimo jiné

di: alle tre del pomeriggiove tři odpoledne

giorno: tra quindici giorniza dva týdny

leggere: leggere tra le righečíst mezi řádky

lenzuolo: cacciarsi sotto/tra le lenzuolazavrtat se do peřin, zalézt pod deku

lupo: přen. andare come l'agnello tra i lupijít jak na porážku bezbranně, odevzdaně ap.

me: tra me (e me)(sám) pro sebe mluvit ap.

minuto: tra venti minutiza dvacet minut