Hlavní obsah

že

Spojka

  1. (doplnění věty) cheVíš, že se mi líbíš.Lo sai che mi piaci.Myslím, že ano/ne.Credo di sì/no.Hlavně že ...La cosa più importante è che ...až na to, že ...solo che ...
  2. (vyj. způsob, prostředek)užívá se průběhového tvaru slovesaTím, že hodně šetřila ...Avendo risparmiato/Risparmiando molto ...
  3. (jelikož) siccome, dato che
  4. (jakoby) come se, diDělá, že to neví.Fa finta di non saperlo.dělat, že předstíratfingere, far finta di fare qc

Částice

  1. hovor.(uvedení polopřímé řeči)Že ho pozdravuji!Salutalo da parte mia!
  2. hovor.(vybídnutí k souhlasu) vero?, dico bene?, eh?Je zima, že?Fa freddo, vero?Tys mu to řekl, že?Gliel'hai detto tu, vero?
  3. (pochybnost) mi chiedo seŽe by se to vyplatilo?Mi chiedo se ne vale la pena.
  4. hovor.(podiv)
  5. hovor.(politování) se solo, magariŽe jsem to neudělal!Magari l'avessi fatto!

Vyskytuje se v

div: div (že) nequasi, schází málo, aby manca poco per qc

do: Do té míry, že ...Fino a quel punto, che ...

jako: dělat jako, že ... předstíratfare finta di ..., fingere di fare qc

ještě: ještě, že... zmírnění negativníhomeno male che...

jistota: mít jistotu, že...essere sicuro che...

klonit se: klonit se k názoru, že....essere incline a pensare che...

kromě: kromě toho, že ...oltre il fatto, che ...

naděje: v naději, že ...sperando che ...

nakecat: Nakecal mi, že ...Mi ha fatto credere che ...

obava: z obavy že ...per paura di qc

podmínka: pod podmínkou, že ...a condizione che..., a patto che...

pozdě: Promiňte, že jdu pozdě.Vi chiedo scusa del ritardo., Scusatemi del ritardo., Scusate il mio ritardo.

poznání: dojít k poznání, že...raggiungere la conoscenza che...

proto: proto, že...perché...

předpoklad: za předpokladu, že ...purché..., a condizione che...

přesto: přesto, ženonostante (che) congiuntivo

případ: v případě, ženel caso che

spíš: tím spíš(, že)...tanto più (che) ..., a maggior ragione (che)

spodivem: Je spodivem, že ...È sorprendente che ...

tradovat se: Traduje se, že ...říká se Si dice (in giro) che ..., dle legendy Secondo la leggenda ..., jdou fámy Ci sono voci che ..., Si sussurra che ...

vtip: Vtip je v tom, že ...Il punto è che...

vzhledem k: vzhledem k tomu, že... jelikožstante/visto/dato/considerato che..., předpoklad supposto che

že: až na to, že ...solo che ...

akorát: Akorát doufám, že ...Spero solo che ...

ano: Myslím, že ano.Penso di sì.

cítit: Cítím, že mě už nemiluje.Sento, che non mi ama più.

čest: Je mi ctí, že mohu...Sono onorato di poter...

dát: Dal jasně najevo, že ...Ha fatto chiaramente capire che ...

dobírat si: Ve škole si mě dobírají, že jsem tlustá.A scuola mi prendono in giro perché sono grassa.

dodat: Zapomněl jsi dodat, že...Hai dimenticato di aggiungere, che...

dojem: Působí dojmem, žeDa l'impressione che...

dokázat: Dokázala nám, že tu práci zvládne.Ci ha dimostrato di riuscire a fare quel lavoro.

domnívat se: Domnívám se, že...Credo che...

donést se: Doneslo se mi, že ...Mi è venuto alle orecchie che ...

dospět: Dospěli jsme k závěru, že...Siamo arrivati alla conclusione che...

doufat: Doufám, že ano/ne.Spero di sì/no.

dovtípit se: Z jeho slov jsem se dovtípil, že...Ho dedotto dalle sue parole che...

fáma: Kolují/Jdou fámy, že ...Corre voce che ...

hanba: Že ti není hanba!Vergognati!

hrozit: Hrozilo mu, že přijde o práci.Rischiava di perdere il lavoro.

hrozit se: Hrozila jsem se při pomyšlení, že...Tremavo all'idea di...

hřešit: Nesmíš hřešit na to, že...Non devi approfittare del fatto che...

jednat se: Jedná se o to, že..Il fatto è che...

jelikož: Jelikož vidím, že ...Visto che ...

jo: Tys tam nebyl, že jo?Non ci sei stato, vero?

k, ke, ku: Ještě ke všemu se stalo to, že ...In più è successo, che ...

kolovat: Kolují zvěsti, že...Corre voce che...

matně: Matně si vzpomínám, že ...Mi ricordo vagamente che ...

měnit: Což nic nemění na skutečnosti, že ...Ciò non toglie che ...

mimo: Mimo to(ho) říkal, že ...Inoltre ha detto che ...

mínění: Jsem toho mínění, že ...Sono del parere che ...

mrzet: Mrzí mě, že...Mi dispiace che ...

mýlit se: Obávám se, že se mýlíte.Temo che si sbagli.

myslet: Myslím, že...Penso che...

myslet si: Myslel jsem si, že je šikovnější.Lo credevo più in gamba.

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...Non posso fare a meno di pensare che ...

nabízet: Nabízela nám, že nás sveze.Ci aveva offerto un passaggio.

nabízet se: Nabízel se, že to zařídí.Si era proposto di pensarci lui.

nadsázka: Bez nadsázky lze říci, že ...Senza esagerare/esagerazioni si può dire che ...

nakonec: Jsem nakonec rád, že tu není.In fin dei conti sono lieto che lui non sia qui.

namítnout: Musím namítnout, že...Devo obiettare che...

napovídat: Vše napovídá tomu, že...Tutto indica che...

nasvědčovat: Vše nasvědčuje tomu, že...Tutto indica che...

naznačovat: Výsledky naznačují, že...I risultati indicano che...

názor: Došel jsem k názoru, že...Sono arrivato all'idea che ..., Sono giunto alla conclusione che ...

nebezpečí: Hrozí nebezpečí, že ...C'è il pericolo che ...

nepochybný: Je nepochybné, že ...È fuor di dubbio che ..., Non c'è dubbio che ...

nikoli: Myslím, že nikoli.Penso di no.

nutno: Nutno podotknout, že...Bisogna/Occorre osservare che ...

o: O co se vsadíš, že...?Cosa scometti che...?

obávat se: Obávám se, že to nezvládnu.Temo di non farcela.

odhadovat: Analytici odhadují, že...Gli analisti stimano che...

odpovědět: Odpověděla, že...Ha risposto che...

ovládat se: Mám strach, že se přestanu ovládat.Temo di perdere autocontrollo.

paměť: Mějte stále na paměti, že ...Tenete sempre a mente che ...

plynout: Z toho plyne, že...Ne risulta che...

pocit: Mám divný pocit, že...Ho uno strano senso che...

pod, pode: pod podmínkou, že...a condizione che ...

podezření: Mám podezření, že ...Ho dei sospetti, che ...

podiv: Je s podivem, že ...È sorprendente che ...

pochybovat: Nepochybuji, že přijde.Non dubito che verrà.

polepšit se: Slíbil, že se polepší.Aveva promesso di correggersi.

popírat: Nepopírám, že...Non nego che...

popřít: Nelze popřít, že...È innegabile che...

ne: ne že bynon è che