Hlavní obsah

odpovědět

Dokonavé sloveso

  1. (pronést odpověď) komu, na co rispondere a q/qc(odseknout) ribattere a qcOdpověděla, že...Ha risposto che...Co jsi mu odpověděl?(Che) cosa gli hai risposto?
  2. (reagovat) na co rispondere, reagire a qcNa útok odpověděli palbou.All'attacco hanno reagito con mitragliata.

Vyskytuje se v

kladně: odpovědět kladněrispondere affermativamente/di sì

otázka: odpovědět na otázkurispondere a una domanda

pozdrav: odpovědět komu na pozdravrispondere al saluto di q

pravdivě: odpovědět pravdivěrispondere secondo verità

záporně: odpovědět záporněrispondere in modo negativo

inzerát: odpovědět na inzerátrispondere all'annuncio

předběhnout: Chtěl jsem odpovědět, ale předběhl mě.Stavo per rispondere ma mi ha prevenuto.

s, se: váhat s odpovědíesitare nel rispondere

špatně: odpovědět špatnědare una risposta sbagliata

vám: Odpovím Vám zítra.Le rispondo domani.

domanda: rispondere alla domanda di qodpovědět na čí otázku

ni: rispondere niodpovědět vyhýbavě

rendere: rendere il salutoodpovědět na pozdrav

rifiuto: rispondere con un rifiutoodpovědět odmítavě/zamítavě

rispondere: rispondere a voce/per iscrittoodpovědět ústně/písemně

risposta: dare una risposta a qcodpovědět na co

prevenire: Stavo per rispondere ma mi ha prevenuto.Chtěl jsem odpovědět, ale předběhl mě.

semplice: Rispondi con un semplice sì o no.Odpověz prostě ano nebo ne.