Hlavní obsah

dojem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pocit, účinek) impressione fPůsobí dojmem, žeDa l'impressione che...Mám dojem, že...Ho l'impressione che...udělat dobrý/špatný dojem na kohofare una buona/cattiva impressione a q
  2. (zdání) senso mMám dojem, že (už) odešel.Credo che è già partito.

Vyskytuje se v

budit: budit dobrý/špatný dojemdare/fare una buona/cattiva impressione

celkový: celkový dojemimpressione generale

valný: Neudělalo to na mě valný dojem.Non mi ha fatto buona impressione.

vzbudit: vzbudit dojemprovocare un'impressione

dělat: Udělalo to na mne dobrý dojem.Mi ha fatto una buona impressione.

působit: Působil dojmem skromného člověka.Dava l'impressione di essere una persona modesta.

ubránit se: Nemohu se ubránit dojmu, že...Non posso fare a meno di pensare che...

velký: velký dojemgrande impressione

záležet: Velice jí záleželo na tom, aby udělala dobrý dojem.Ci teneva molto a fare bella figura.

comparsa: (u)dělat dobrý dojem, předvést se, blýsknout sefar(e) comparsa

effetto: působit dojmemfare l'effetto

figura: udělat (dobrý) dojem, zapůsobit na koho, dobře se předvést, blýsknout se před kýmfare bella figura con q

impressione: (u)dělat na koho dobrý/špatný dojemfare una buona/cattiva impressione a q

penoso: Působil žalostným dojmem.Faceva un'impressione penosa.

pietoso: působit na koho žalostným dojmemfare un'impressione pietosa a q

presentarsi: dobře zapůsobit, udělat dobrý dojempresentarsi bene

brutto: Nechci udělat špatný dojem.Non voglio fare una brutta figura.

risultare: Nevím o tom, že by ..., Nemám ten dojem, že ...Non mi risulta che ...

caso: všímat si koho/čeho, dbát na co, věnovat pozornost komu, hovor. zapůsobit, udělat dojemfar(e) caso a q/qc

meschino: (u)dělat špatný dojem, zesměšnit sefare una figura meschina

scena: upoutat pozornost, zapůsobit, udělat dojemfare scena

dojem: udělat dobrý/špatný dojem na kohofare una buona/cattiva impressione a q