Hlavní obsah

případ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotlivý jev) caso m(příklad) esempio mV mém případě ...Nel mio caso ...případ od případu lišit se ap.da caso a caso, di caso in casoučebnicový případcaso da manualev daném/takovém případěin questo/tal caso
  2. (záležitost) caso mprávní případcaso m (giuridico)v tomto případěin questo caso
  3. (událost) evento m, caso m
  4. (možnost) caso mv případě, ženel caso chev případě nutnostiin caso di urgenza, se è necessariov žádném případěin nessun caso mv každém případěin ogni caso mpro všechny případy, jen pro případ pro jistotuper sicurezza f

Vyskytuje se v

každý: v každém případěin ogni caso

konkrétní: v tomto konkrétním případěin questo caso particolare

naléhavý: naléhavý případ(caso di) emergenza

nejasnost: v případě nejasností...in caso di dubbi...

nejlepší: při nejlepším, v nejlepším případěnel miglior caso

nutnost: v případě nutnostiin caso di necessità/urgenza, se necessario

obhajovat: obhajovat koho/čí případ u soududifendere/perorare la causa di q

opačný: v opačném případějinak altrimenti, pokud nastane opak in caso contrario

potřeba: v případě potřebyin caso di necessità

požár: v případě požáruin caso d'incendio

požití: V případě požití...Nel caso di ingestione...

řada: v řadě případůin molti casi

žádný: V žádném případě.È fuori questione.

četný: v četných případechin numerosi casi

jistit se: jistit se pro všechny případyassicurarsi per tutti i casi

množit se: Množí se případy čeho.Aumentano i casi di qc.

nafouknout: Noviny ten případ pěkně nafoukly.Il giornale ha gonfiato la causa.

beznadějný: beznadějný případ člověkun caso disperato

krajní: v krajním případěnel caso estremo, jako poslední možnost come ultima risorsa

bisogno: al bisogno, in caso di bisognov případě potřeby, kdyby bylo třeba, kdyby něco

caso: in nessun/ogni casov žádném/každém případě

caso: in caso di bisogno/mortev případě potřeby/smrti

caso: caso grave/urgentevážný/akutní případ

causa: vincere/perdere una causavyhrát/prohrát případ

che: nel caso che ...v případě, že ...

difetto: in difetto di qcv případě nedostatku/absence čeho

emergenza: in caso di emergenzav případě nouze

evenienza: per ogni evenienzapro každý případ

evenienza: nell'evenienza che ...v případě že...

evento: in ogni eventov každém případě, na každý pád

garanzia: dir. avviso/informazione di garanziaoznámení (dotčené osobě), že případ se vyšetřuje

giudicare: dir. giudicare il casoprojednat případ soudně ap.

inverso: nel caso inversov opačném případě

ipotesi: nella peggiore delle ipotesiv nejhorším případě

isolato: fenomeno/caso isolatoojedinělý jev/případ

limite: caso limitekrajní případ

maggioranza: nella maggioranza dei casive většině případů

mai: caso maikdyby náhodou, pro všechny případy

manuale: un caso da manualeučebnicový případ

migliore: nel miglior caso, nel migliore dei casiv nejlepším případě

migliore: nella migliore delle ipotesiv nejlepším případě půjde-li vše nejlépe, jak je možné

minoranza: nella minoranza dei casiv menšině případů

necessario: se è necessariov případě nutnosti, pokud je/bude nutné/třeba

necessità: in caso di necessitàv případě nouze

nel: nel caso chev případě, že

numero: Che numero quel ragazzo!To je případ!

occorrenza: all'occorrenzav případě potřeby

ogni: in ogni casov každém případě

patto: a nessun pattov žádném případě, za žádné podmínky

sempre: sempre chepokud, jestliže, v případě, že

specifico: in questo specifico casov tomto konkrétním případě

strano: un caso stranozvláštní případ

svariato: in svariati casiv mnoha různých případech

tale: in tale casov takovém případě

tanto: tant'èkaždopádně, v každém případě, na každý pád

urgenza: in caso di urgenzav případě nutnosti

ingestione: In caso di ingestione ...V případě požití ...

particolare: in questo caso particolarev tomto konkrétním případě

brutto: alle bruttev nejhorším případě, při nejhorším

esistere: hovor. Non esiste!Neexistuje!, V žádném případě!

grasso: a farla grassananejvýš, maximálně, přinejlepším, v nejlepším případě, když hodně

peggiore: nel peggiore dei casiv nejhorším případě

risorsa: come ultima risorsaaž jako poslední možnost řešení ap., v krajním případě

sogno: neanche per sognoani náhodou/nápad, ani ve snu, v žádném případě