Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) cosa f, oggetto m(určitého druhu) articolo m
  2. věci (majetek) cose f plvěci hovor. roba fvěci (oblečení) vestiti m pl
  3. (skutečnost) fatto m
  4. (událost) cosa f, avvenimento mDěly se divné věci.Succedevano cose strane.
  5. (záležitost) affare m(problém) problema m(otázka) questione fPojďme přímo k věci/na věc.Andiamo direttamente al nocciolo/sodo/dunque.Nepleť se do cizích věcí.Non immischiarti nelle cose altrui.To není jejich věc.Non è affar loro.To je věc názoru.È una questione di punti di vista.

Vyskytuje se v

doličný: předmět doličný, věc doličnáreperto

meritum: k meritu (věci)al nocciolo della questione

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíMinistero degli Affari Esteri

naráz: dělat příliš věcí narázfare troppe cose insieme

převlečení: věci na převlečení náhradnícambio , vestiti di ricambio

znalý: být znalý věci/poměrůhovor. essere pratico del mestiere, essere al corrente degli affari

být: Je mnoho věcí ...Ci sono tante cose ...

jeho: To je jeho věc.È una cosa sua., È affar suo.

kradený: kradené věcicose rubate

lézt: Nelez mi do věcí.Non ficcare il naso nelle mie cose.

míchat: Mícháš dvě rozdílné věci.Stai mischiando due differenti cose.

montovat se: Nemontuj se do mých věcí!Non ti intromettere nei fatti miei!

nadnesený: Celá věc je trochu nadnesená.La cosa è un poco esagerata.

naházet: Naházel věci do kufru.Ha buttato la roba nella valigia.

naložit: Už jsi naložil věci do auta?Hai già caricato la roba nella macchina?

odložit: Odložila věci stranou.Ha messo la roba da parte.

odnést: Odnesla věci do auta.Ha portato la roba in macchina.

ostatní: ostatní věcialtre cose

osvětlit: Můžete nám tu věc blíže osvětlit?Ci può spiegare la cosa con più precisione?

povalovat se: Věci se povalovaly po celém pokoji.La roba era sparsa per tutta la stanza.

přejít: Přejděme k věci.Veniamo al punto.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: To není tvoje věc.Non sono affari tuoi.

jádro: jít/dostat se přímo k jádru věcientrare nel vivo della questione, andare al fondo della questione

jméno: nazývat věci pravými jménydire pane al pane (e vino al vino)

kořen: dostat se ke kořenu věciandare al fondo delle cose

acquisito: = věc, které se musí přijít na chuť zpočátku nepříjemné ap.gusto acquisito

affare: zahraniční věciaffari esteri

bagaglio: sbalit se, sbalit si věci před odjezdemfare i bagagli

chiamare: nazývat věci pravým jménemchiamare le cose con il loro nome

compiuto: hotová věc již rozhodnutá ap.un fatto compiuto

comune: běžná věc, přen. klišé, obehraná frázeluogo comune

comunque: ať je to(mu) jakkoli, ať se věc má tak či onakcomunque sia

cosa: říkat věci na rovinudire le cose come stanno

da: věci, které je třeba udělatcose da fare

entrare: plést se do cizích věcíentrare negli affari di q

estero: Ministerstvo zahraničních věcíMinistero degli Affari Esteri

fatto: starat se o své věci záležitosti, dělat si svojefarsi i fatti propri

generico: na povrchu věci, povrchně, v obecné roviněsul/nel generico

giudicato: věc pravomocně rozhodnutádir. cosa giudicata

merito: dostat se k podstatě věcientrare nel merito di una questione

nocciolo: dostat se k jádru (věci)venire al nocciolo

nome: nazývat věci pravými jménychiamare le cose col loro nome

ottica: podívat se na věc z jistého úhlu pohledumettersi in una certa ottica

proposito: být od věci, být mimo téma, hovor. být mimo mísu netýkat se tématuessere fuor(i) di proposito

punto: přejít k věcivenire al punto

questione: daný, dotyčný, o který se jedná, di qc ve věci čehoin questione

radice: jít ke kořenu věciandare alla radice delle cose

roba: cennosti, cenné věciroba di valore

sodo: jít k (podstatě) věcivenire al sodo

stabilito: Věc byla již rozhodnuta.La cosa è ormai stabilita.

stranezza: dělat divné věci, chovat se zvláštněfare stranezze

unico: jediná věcl'unica (cosa)

vista: hledisko, pohled (na věc)punto di vista

altro: Jsou (tu) další věci...Ci sono altre cose...

altrui: Nepleť se do cizích věcí.Non immischiarti nelle cose altrui.

cacciare: Nestrkej nos do cizích věcí!Non cacciare il naso nei fatti altrui!

capitare: To (už) se stává., Tyto věci se stávají.Sono cose che capitano.

cazzo: Starej se o sebe!, Neser se do cizích věcí.Fatti i cazzi tuoi!

dunque: Zkrať to., Přejdi k věci.Vieni al dunque.

ecco: Tak (takhle) se věci mají!Ecco come stanno le cose!

insieme: Dělal moc věcí zaráz.Faceva troppe cose insieme.

le: Některé věci nedělej!Certe cose non le fare.

mischiarsi: Nemíchej se do mých věcí.Non mischiarti nei fatti miei.

natura: To je přirozenost věcí.È nella natura delle cose.

oggetto: Zachází s ní jako s věcí.La tratta come un oggetto.

più: Hlavní (věc) je začít.Il più è incominciare.

potere: Takové věci se nesmí říkat.Queste cose non si possono dire.

proprio: dát věci na své místomettere le cose al proprio posto

stare: Tak to je., Tak se věci mají.Le cose stanno così.

vario: nejrůznější věcivarie cose

antipode: Máme (úplně) odlišný/opačný pohled na věc.přen. Siamo agli antipodi.

argomento: být (úplně) mimo/od věciessere (completamente) fuori argomento

bomba: vrátit se k (jádru)/meritu věcitornare a bomba

cognizione: bez hlubší znalosti věcisenza cognizione di causa

corto: Zkrať to!, K věci!Taglia corto!

dire: nazývat věci pravými jménydire pane al pane (e vino al vino)

ficcare: strkat nos do cizích věcípřen. ficcare il naso negli affari altrui

lingua: říkat věci přímo, nebrat si servítky, říct to naplno, nechodit pro slova dalekonon avere peli sulla lingua

quaggiù: věci z tohoto světale cose di quaggiù

tangente: nedržet se/odbíhat od tématu, mluvit od věci, být mimo v řeči ap.partire/andare per la tangente

tinta: vidět věci růžově/optimistickyvedere le cose a tinte rosee

tuo: To není tvoje věc., Do toho ti nic není.Questo non è affar tuo!

turco: děsné/neuvěřitelné věcižert. cose turche

vivo: jít/dostat se přímo k jádru věcientrare nel vivo della questione

věc: věcimajetek cose , hovor. roba , oblečení vestiti