Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) cosa f, oggetto m(určitého druhu) articolo m
  2. věci (majetek) cose f plvěci hovor. roba fvěci (oblečení) vestiti m pl
  3. (skutečnost) fatto m
  4. (událost) cosa f, avvenimento mDěly se divné věci.Succedevano cose strane.
  5. (záležitost) affare m(problém) problema m(otázka) questione fPojďme přímo k věci/na věc.Andiamo direttamente al nocciolo/sodo/dunque.Nepleť se do cizích věcí.Non immischiarti nelle cose altrui.To není jejich věc.Non è affar loro.To je věc názoru.È una questione di punti di vista.

Vyskytuje se v

doličný: předmět doličný, věc doličnáreperto

meritum: k meritu (věci)al nocciolo della questione

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíMinistero degli Affari Esteri

naráz: dělat příliš věcí narázfare troppe cose insieme

převlečení: věci na převlečení náhradnícambio , vestiti di ricambio

znalý: být znalý věci/poměrůhovor. essere pratico del mestiere, essere al corrente degli affari

být: Je mnoho věcí ...Ci sono tante cose ...

jeho: To je jeho věc.È una cosa sua., È affar suo.

kradený: kradené věcicose rubate

lézt: Nelez mi do věcí.Non ficcare il naso nelle mie cose.

míchat: Mícháš dvě rozdílné věci.Stai mischiando due differenti cose.

montovat se: Nemontuj se do mých věcí!Non ti intromettere nei fatti miei!

nadnesený: Celá věc je trochu nadnesená.La cosa è un poco esagerata.

naházet: Naházel věci do kufru.Ha buttato la roba nella valigia.

naložit: Už jsi naložil věci do auta?Hai già caricato la roba nella macchina?

odložit: Odložila věci stranou.Ha messo la roba da parte.

odnést: Odnesla věci do auta.Ha portato la roba in macchina.

ostatní: ostatní věcialtre cose

osvětlit: Můžete nám tu věc blíže osvětlit?Ci può spiegare la cosa con più precisione?

povalovat se: Věci se povalovaly po celém pokoji.La roba era sparsa per tutta la stanza.

přejít: Přejděme k věci.Veniamo al punto.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: To není tvoje věc.Non sono affari tuoi.

jádro: jít/dostat se přímo k jádru věcientrare nel vivo della questione, andare al fondo della questione

jméno: nazývat věci pravými jménydire pane al pane (e vino al vino)

kořen: dostat se ke kořenu věciandare al fondo delle cose

acquisito: gusto acquisito= věc, které se musí přijít na chuť zpočátku nepříjemné ap.

affare: affari esterizahraniční věci

bagaglio: fare i bagaglisbalit se, sbalit si věci před odjezdem

bagaglio: disfare i bagaglivybalit si věci po příjezdu

chiamare: chiamare le cose con il loro nomenazývat věci pravým jménem

compiuto: un fatto compiutohotová věc již rozhodnutá ap.

comune: luogo comuneběžná věc, přen. klišé, obehraná fráze

cosa: dire le cose come stannoříkat věci na rovinu

cosa: cosa fattahotová/vyřízená věc

cosa: cosa di valorecenná věc

cosa: cose mobilimovitosti, movitý majetek, movité věci

da: cose da farevěci, které je třeba udělat

entrare: entrare negli affari di qplést se do cizích věcí

estero: Ministero degli Affari EsteriMinisterstvo zahraničních věcí

fatto: farsi i fatti propristarat se o své věci záležitosti, dělat si svoje

generico: sul/nel genericona povrchu věci, povrchně, v obecné rovině

giudicato: dir. cosa giudicatavěc pravomocně rozhodnutá

merito: entrare nel merito di una questionedostat se k podstatě věci

nocciolo: venire al nocciolodostat se k jádru (věci)

nome: chiamare le cose col loro nomenazývat věci pravými jmény

ottica: mettersi in una certa otticapodívat se na věc z jistého úhlu pohledu

proposito: essere fuor(i) di propositobýt od věci, být mimo téma, hovor. být mimo mísu netýkat se tématu

proposito: in propositok (této) věci, k tomu o tématu ap.

punto: venire al puntopřejít k věci

questione: in questionedaný, dotyčný, o který se jedná, di qc ve věci čeho

questione: andare al nocciolo della questionejít k jádru věci

radice: andare alla radice delle cosejít ke kořenu věci

roba: roba di valorecennosti, cenné věci

sodo: venire al sodojít k (podstatě) věci

stabilito: La cosa è ormai stabilita.Věc byla již rozhodnuta.

stranezza: fare stranezzedělat divné věci, chovat se zvláštně

unico: l'unica (cosa)jediná věc

vista: punto di vistahledisko, pohled (na věc)

altro: Ci sono altre cose...Jsou (tu) další věci...

altrui: Non immischiarti nelle cose altrui.Nepleť se do cizích věcí.

cacciare: Non cacciare il naso nei fatti altrui!Nestrkej nos do cizích věcí!

comunque: Comunque considerata, la questione è seria.Bez ohledu, jak se na to díváte, je to vážná věc.

dunque: Vieni al dunque.Zkrať to., Přejdi k věci.

ecco: Ecco come stanno le cose!Tak (takhle) se věci mají!

insieme: Faceva troppe cose insieme.Dělal moc věcí zaráz.

le: Certe cose non le fare.Některé věci nedělej!

mischiarsi: Non mischiarti nei fatti miei.Nemíchej se do mých věcí.

natura: È nella natura delle cose.To je přirozenost věcí.

oggetto: La tratta come un oggetto.Zachází s ní jako s věcí.

più: Il più è incominciare.Hlavní (věc) je začít.

potere: Queste cose non si possono dire.Takové věci se nesmí říkat.

proposito: A questo proposito dirò alcune cose.K tomuto tématu řeknu pár věcí.

proprio: mettere le cose al proprio postodát věci na své místo

punto: Veniamo al punto.Přejděme k věci.

stare: Le cose stanno così.Tak to je., Tak se věci mají.

vario: varie cosenejrůznější věci

antipode: přen. Siamo agli antipodi.Máme (úplně) odlišný/opačný pohled na věc.

argomento: essere (completamente) fuori argomentobýt (úplně) mimo/od věci

bomba: tornare a bombavrátit se k (jádru)/meritu věci

cognizione: senza cognizione di causabez hlubší znalosti věci

corto: Taglia corto!Zkrať to!, K věci!

dire: dire pane al pane (e vino al vino)nazývat věci pravými jmény

ficcare: přen. ficcare il naso negli affari altruistrkat nos do cizích věcí

lingua: non avere peli sulla linguaříkat věci přímo, nebrat si servítky, říct to naplno, nechodit pro slova daleko

quaggiù: le cose di quaggiùvěci z tohoto světa

tangente: partire/andare per la tangentenedržet se/odbíhat od tématu, mluvit od věci, být mimo v řeči ap.

tinta: vedere le cose a tinte roseevidět věci růžově/optimisticky

tuo: Questo non è affar tuo!To není tvoje věc., Do toho ti nic není.

turco: žert. cose turcheděsné/neuvěřitelné věci

vivo: entrare nel vivo della questionejít/dostat se přímo k jádru věci