Hlavní obsah

chiamare

Tranzitivní sloveso

  1. q/qc (za)volat, (za)křičet na koho/co
  2. chiamare (al telefono) (za)telefonovat, (za)volat telefonemChiamami.Zavolej mi.
  3. (vz)budit (po telefonu)farsi chiamare alle seinechat se vzbudit v šest
  4. zavolat si, pozvat, povolat (k sobě)Il Signore l'ha chiamato a sé.Bůh si ho k sobě povolal.chiamare in causa qc/qpráv. předvolat koho před soud, přen. dotýkat se čeho, obnášet co obsahovědir. chiamare in giudiziopředvolat před soud
  5. q/qc (při)volat, zavolat koho/co pomoc ap.chiamare l'ascensorepřivolat výtah
  6. qc dovolávat (se) čeho, vzývat cochiamare aiutodovolávat se pomoci
  7. vyvolat, přivolat koho/co ducha ap.
  8. qc vyvolat, přivolat co důsledky ap.Un errore chiama l'altro.Jedna chyba vyvolává druhou.
  9. q pojmenovat koho jak, dát jméno komu
  10. qc qc nazvat, nazývat co čím, označit co jakchiamare le cose con il loro nomenazývat věci pravým jménem

Vyskytuje se v

arrivo: příchozí hovoruna chiamata in arrivo

chiamata: zavolat si, zatelefonovat sifare una chiamata

lavagna: vyvolat koho k tabulichiamare q alla lavagna

nome: nazývat věci pravými jménychiamare le cose col loro nome

per: volat/oslovovat jménemchiamare per nome

pompiere: zavolat hasičechiamare i pompieri

raccolta: shromáždit, svolatchiamare a raccolta

tono: vyzváněcí melodie/tón do telefonutono di chiamata

trasferimento: přepojení (telefonního) hovorutrasferimento di chiamata

benfatto: Zavolal jsi mu? Dobře jsi udělal!L'hai chiamato? Benfatto!

chiamarsi: Jak se jmenuješ/jmenujete?Come ti chiami/si chiama?

cognome: Jak se jmenuje příjmením?Come si chiama di cognome?

inopportuno: Zavolala nevhod.Ha chiamato in un momento inopportuno.

loro: To oni mi zavolali.Sono loro che mi hanno chiamato.

mandare: Poslal jsem ho pro doktora.L'ho mandato a chiamare il medico.

brnknout: brnknout si zavolatfare una chiamata

hovor: hovor na účet volanéhochiamata/telefonata a carico del destinatario

neomezený: neomezené voláníchiamate illimitate/senza limiti

pomoc: volání o pomockřik grido di aiuto, nouzové, lodi ap. chiamata di aiuto

povolat: povolat koho do zbraněchiamare q alle armi

přesměrování: přesměrování (telefonních) hovorůtrasferimento di chiamate

příchozí: příchozí hovorychiamate in arrivo

přijatý: tel. přijatý hovorchiamata ricevuta

svědek: předvolat koho jako svědkachiamare q a testimoniare

špička: volání ve špičce/mimo špičkuchiamate nelle ore di maggiore/minore traffico

tísňový: tísňové voláníchiamata d'emergenza

tón: vyzváněcí tónsegnale di chiamata/libero, melodie suoneria

účet: hovor na účet volanéhochiamata a carico del destinatario

volání: tísňové volánítelefonní chiamata di emergenza, lodi v nouzi chiamata di aiuto

vyzváněcí: vyzváněcí tón/signál v telefonusegnale di libero/chiamata

zamávat: zamávat na taxichiamare il taxi, fare un cenno al taxi

zatelefonovat: zatelefonovat sifare una telefonata/chiamata

zavolání: být k dispozici na zavoláníessere a disposizione su chiamata

zavolat: zavolat na účet volanéhochiamare a carico del destinatario

jak: Jak se jmenuješ?Come ti chiami?

jmenovat se: Jak se jmenuješ?Come ti chiami?

nazvat: Nazval mě lhářem.Mi ha chiamato bugiardo.

nazývat: Jak to nazýváte?Come lo chiama?

nazývat se: Jak se to nazývá?Come si chiama?

o: Volala o pomoc.Chiamava aiuto.

odkud: Odkud voláš?Da dove stai chiamando?

pohotovost: Zavolejte pohotovost!Chiami l'ambulanza!

před, přede: Nevolej před pátou.Non chiamare prima delle cinque.

říkat: Jak tomu říkáš?Come lo chiami?

sanitka: Zavolej sanitku!Chiama l'ambulanza!

telefon: Máš telefon. někdo ti voláC'è una chiamata per te.

volat: Volal někdo mé jméno?Qualcuno ha chiamato il mio nome?

zvaný: Apulie zvaná také podpatek ItálieLa Puglia chiamata anche tacco d'Italia

chiamare: nechat se vzbudit v šestfarsi chiamare alle sei