Hlavní obsah

říkat

Nedokonavé sloveso

  1. (sdělovat) co komu dire, raccontare qc a qCo jsi říkal?Che cosa hai detto?Říká se ...Si dice ...Co tomu říkáš?Che (cosa) ne dici?viz též říct
  2. (pojmenovávat, nazývat) komu/čemu jak chiamare q/qc comeJak tomu říkáš?Come lo chiami?

Vyskytuje se v

pravda: říkat pravdudire la verità

říkat si: říkat si o to potíže ap.cercarsela

volovina: říkat volovinydire sciocchezze

aby: Ne abys to všem říkal!Non dirlo a tutti!

duch: V duchu jsem si říkal ...Mi dicevo tra me (e me)...

jako: Říkám ti to jako kamarád ...Te lo dico da/come amico ...

mimo: Mimo to(ho) říkal, že ...Inoltre ha detto che ...

nerad: Nerad to říkám, ale ...Mi dispiace dirlo, ma ...

nikdy: Nikdy neříkej nikdy.Mai dire mai.

nu: Nu když to říkáš.Allora, se lo dici.

rádio: V rádiu říkali ...Alla radio hanno detto che ...

říkat si: Říkal si o to.Se l'era cercata., Se l'era andata a cercare.

říkat si: Říkal jsem si, jestli byste mohl ...Mi chiedevo se lei potesse ...

se, si: Říká se, že...Si dice che ...

hop, hopla: Neříkej hop(, dokud jsi nepřeskočil).Non dire quattro (se non l'hai nel sacco).

bugia: dire/raccontare bugielhát, říkat lži

cosa: dire le cose come stannoříkat věci na rovinu

difficile: difficile a diretěžko vyslovitelný, který se těžko říká

dire: a suo direpodle jeho slov, podle toho, co říkal

rogna: cercar rogneříkat si o průšvih

andare: Va dicendo che ...Pořád říká, že ...

bianco: Un giorno dice bianco, un giorno nero.Jednou říká to, jednou ono. neustále si protiřečí

cavolo: Che cavolo stai dicendo?Co to sakra říkáš?

ciò: Hai sentito ciò che ha detto?Slyšels, co říkal?

così: Non era così stanca come diceva.Nebyla tak unavená, jak říkala.

cui: Il libro di cui ti ho parlato.Knížka, o které jsem ti říkal.

detta: A detta di tutti ...Podle toho, co všichni říkají ...

di: Dice di non esserci mai stato.Říká, že tam nikdy nebyl.

diecimila: Me l'hai detto già diecimila volte.Říkal jsi mi to už milionkrát.

dire: Dicono che ..., Si dice che ...Říká se, že ..., Prý ..., Povídá se, že ...

domandarsi: Mi domando se...Říkám si, jestli...

nome: Posso chiamarti per nome?Můžu ti říkat (křestním) jménem?

notiziario: L'hanno detto al notiziario.Říkali to ve zprávách.

parecchio: Parecchi dicono che non è veroDost lidí říká, že je to pravda.

perché: Te lo dico perché tu lo sappia.Říkám ti to, abys to věděl.

potere: Queste cose non si possono dire.Takové věci se nesmí říkat.

proverbio: Un proverbio dice che ...Jedno přísloví říká/praví že ...

seguire: Non ti seguo.Nerozumím ti., Nestíhám sledovat, co říkáš.

si: Si dice ...Říká se...

solere: Come si suol dire.Jak se (obvykle) říká.

venire: Veniva dicendo ...Pořád říkal ...

dire: dire e sdireříkat tak a hned zas jinak

lingua: non avere peli sulla linguaříkat věci přímo, nebrat si servítky, říct to naplno, nechodit pro slova daleko

quattro: Non dire quattro se non l'hai nel sacco.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

sacco: non dire quattro se non l'hai nel sacconeříkej hop, dokud jsi nepřeskočil, nechval dne před večerem

tirare: tirare gli schiaffiříkat si o pár facek být drzý ap., být na zabití iritovat, štvát ap.

trecento: L'ho detto trecento volte.Stokrát/X-krát jsem to říkal.