Hlavní obsah

venire

Intranzitivní sloveso

  1. da dove přijít, přijet, dostavit se odkud kamVieni con noi.Pojď s námi.far venire q/qcposlat pro, zavolat si koho/co, nechat si poslat koho/coil mese che vienepříští/nacházející měsícvenire a prendere q/qcpřijít/(přijet) pro/vyzvednout koho/covenire a sapere/conoscere qczjistit, dozvědět se covenire a conoscenza di qcdozvědět se, zjistit covenire alla conclusionedojít k závěruvenire alla lucevyjít na světlo/najevo, přen. přijít na svět, narodit sevenire fuori, venire a gallavyjít najevovenire primabýt přednější, mít přednost, být na prvním místě v důležitosti ap.
  2. da qc pocházet odkud o původu
  3. přijít, nadejít okamžik, stav ap., vytanout na mysli ap.Mi è venuta un'idea.Dostal jsem nápad.Mi è venuto in mente...Napadlo mě...Non mi viene.Nemůžu si vzpomenout., Nevybavuji si to.È venuta la mia ora.Nadešel můj čas.Mi fa venire l'acquolina in bocca.Sbíhají se mi z toho sliny.Mi viene da piangere.Je mi do pláče.venire menonestačit, chybět, nedostávat se sil ap., nedostát, nesplnit, nedodržet o slibu ap., omdlítvenire viaodejít, přen. utrhnout se, povolit, uvolnit se něco připevněného, pustit skvrna ap.a venire, di là da venirebudoucí, který teprve přijde
  4. dělat, stát o ceně ap.Quanto viene?Kolik to dělá?venire a costare qcvyjít na kolik náklady ap.
  5. vyjít výsledek, výherní číslo ap.
  6. udělat se mít orgasmus
  7. ve spojení s gerundiem významového slovesa vyjadřuje opakování či trvání činnostiVeniva dicendo ...Pořád říkal ...
  8. být jaký s minulým příčestímnahrazuje sloveso essere ve spojeních s trpným rodemViene rispettato da tutti.Všichni jej respektují.Questo viene fatto...Tohle se dělá...

Vyskytuje se v

a: dospět k dohodě, dohodnout sevenire a un accordo

accordo: dospět k dohodě, domluvit sevenire a un accordo

aiuto: přijít komu na pomocvenire in aiuto di q

allergia: vyvolat alergii u kohodare allergia, far venire l'allergia a q

arrangiamento: dohodnout se, shodnout sevenire a un arrangiamento

barba: nudit, být nudný, pruditfar venire la barba

capogiro: ohromit, šokovat, konsternovat, odrovnat kohodare il capogiro, far venire il capogiro a q

collocare: být řazen, řadit se kam do skupiny ap.andare/venire collocato tra/fra qc

compromesso: dosáhnout kompromisuvenire/arrivare a un compromesso

conoscenza: seznámit se s čím fakty ap., zjistit co, přijít na covenire a conoscenza di qc

fuori: vyjít, vynořit se, objevit se, přen. vyjít najevo, provalit se tajné ap.venire fuori

galla: vyplout na povrch, vynořit se, vyjít najevovenire a galla

incontro: jít komu naproti, přen. vyjít komu vstřícvenire incontro a q

itterizia: hnout žlučípřen. far venire l'itterizia

mente: přijít na mysl, vytanout (na mysli) komu, napadnout kohovenire in mente

mite: umoudřit se, dostat rozum přistoupit na kompromis ap.venire a (più) miti consigli

nervo: lézt na nervy, štvátfar venire i nervi, dare ai nervi

nervoso: vynervovat kohofar venire il nervoso a qc

niente: pocházet ze skromných poměrůvenire dal niente

nocciolo: dostat se k jádru (věci)venire al nocciolo

punto: přejít k věcivenire al punto

rinforzo: přijít na pomoc komuvenire in rinforzo a q

sodo: jít k (podstatě) věcivenire al sodo

soluzione: nalézt řešení, dospět k řešenívenire a una soluzione

venuto: první, kdo se namanepřen. primo venuto

vita: narodit sevenire alla vita

acquolina: Sbíhají se mi sliny.Mi viene l'acquolina in bocca.

appena: Přijdu hned po zkoušce.Vengo appena dopo l'esame.

appositamente: Byli zavoláni schválně (jen kvůli tomu).Sono fatti venire appositamente.

bene: Opravdu doufám, že přijdou!Spero bene che vengano!

bianco: Já z tebe zešedivím. strachy,starostmi ap.Mi fai venire i capelli bianchi.

brivido: Běhá mi (z toho) mráz po zádech.Mi fa venire i brividi.

certo: Přišel nějaký pan Rossi.Un certo signor Rossi è venuto.

che: Ať přijde!Che venga!

ci: Přišel nám pomoci.È venuto ad aiutarci.

comunque: Nepřišel bych, ale i tak jste mi mohli dát vědět.Non sarei venuto, comunque potevate avvertirmi.

con: Pojď se mnou.Vieni con me.

coso: Řekni tam tomu, ať přijde.Di' a coso di venire.

costei: Co ta tady chce?Che viene a fare qui costei?

crampo: Dostal jsem křeč do ruky.Mi è venuto un crampo alla mano.

credere: Myslím, že přijde.Credo che verrà.

difficile: Jen těžko/stěží přijde.È difficile che venga.

dubbio: Začínám mít podezření, že ...Mi viene il dubbio che ...

dunque: Zkrať to., Přejdi k věci.Vieni al dunque.

essere: Přišli jsme, aby ...Siamo venuti per ...

fatto: Když na to pomyslím, chce se mi smát.Se ci penso, mi viene fatto di ridere.

freddo: Běhá mi mráz po zádech (při pomyšlení)...Mi viene freddo (a pensarci)...

insomma: Takže, půjdeš, nebo ne?Insomma, vieni sì o no?

languore: Něco bych snědl., Dostal jsem na něco chuť.Mi è venuto un certo languore.

luogo: přijít místo kohovenire in luogo di q

magone: Když na to pomyslím, sevře se mi žaludek/hrdlo.Se ci penso, mi viene il magone.

meno: Přijedu za týden, plus minus den.Verrò fra otto giorni, giorno più giorno meno.

naturalmente: Přijdeš? Jasně (že jo.)!Vieni? Naturalmente!

nausea: Z toho se člověku dělá špatně.Questo fa venire la nausea.

nessuno: Nikdo nepřišel.Non è venuto nessuno.

no: Přijdeš nebo ne?Vieni sì o no?

obbligare: Nikdo mě nenutí přijít.Nessuno mi obbliga a venire.

oca: Naskakuje mi husí kůže.Mi viene la pelle d'oca.

piangere: Je mi do pláče.Mi viene da piangere.

poiché: Nepřijde, jelikož je nemocný.Non verrà poiché è ammalato.

preavviso: přijít bez ohlášenívenire senza preavviso

prima: Až příště přijedeš, brnkni mi předem.La prossima volta che vieni, telefonami prima.

quando: Přijdu, až to dokončím.Verrò quando avrò finito.

quello: Přišel ten plynař.È venuto quello del gas.

regalo: Když přijdeš, budu moc rád.Se vieni mi fai un regalo.

rigettare: Chce se mi zvracet.Mi viene da rigettare.

sapere: Dověděl se to z novin.Lo è venuto a sapere dai giornali.

uno: Jestli někdo chce, může přijít.Se uno vuole, può venire.

vertigine: úchvatný, strhujícíqc da far venire le vertigini

vescica: Udělal se mi puchýř na ruce.Mi è venuta una vescica sulla mano.

vicino: Pojď blíž.Vieni più vicino!

voltastomaco: Obrací se mi z toho žaludek., Dělá se mi z toho špatně/nanic/šoufl.Mi fa venire/dà il voltastomaco.

vomitare: Je mi (z toho) na zvracení.Mi viene da vomitare.

vomito: Je mi z toho na zvracení.Mi fa venire il vomito.

appetito: S jídlem roste chuť.L'appetito vien(e) mangiando.

cacio: přijít právě vhodpřen. essere/venire/cadere come il cacio sui maccheroni

disgrazia: Neštěstí nechodí nikdy samo.Le disgrazie non vengono mai sole.

gavetta: vypracovat se od nulyvenire dalla gavetta

: být hudbou budoucnosti, být ještě dalekoessere di là da venire

luce: přijít na svět, narodit sevenire alla luce

nodo: Na každého jednou dojde.Tutti i nodi vengono al pettine.

noia: unavovat, nudit, otravovat kohovenire a noia a q

nuocere: Všechno zlé je k něčemu dobré.Non tutti i mali vengono per nuocere.

ribalta: upoutat (na sebe) pozornost veřejnosti ap., upozornit na sebepřen. venire/salire alla ribalta

taglio: (přijít) právě/zrovna vhod/ve správnou chvíli(venire) a taglio

chodit: chodit sem a tamdovnitř a ven ap. andare e venire, po místnosti andare su a giù, andare avanti e indietro

ihned: Přijdu ihned.Vengo subito.

klidně: Klidně přijďte.Venite pure.

mysl: přijít na mysl komuvenire in mente a q

najevo: vyjít najevovenire fuori/alla luce/a galla

naproti: přijít komu naproti na nádraží ap.venire a prendere/aspettare q

naskočit: komu naskočila vyrážkaa q è venuta fuori un'eruzione cutanea

povrch: vynořit se na povrchemergere, venire in superficie

pozdě: Jdu pozdě?Vengo in ritardo?

pozvání: přijít bez pozvánívenire senza invito

přijít: přijít pro koho/co vyzvednoutvenire a prendere q/qc

splnit: nesplnit co očekávání ap.venire meno, non rispondere a qc

spojení: být ve/dostat se do spojení s kýmessere/venire in contatto con q

stavit se: stavit se pro kohopassare/venire a prendere q

styk: přijít do styku s kým/čímvenire a contatto con q/qc

vhod: přijít vhod komutornare/venire utile a q

vstříc: vyjít komu vstřícvenire incontro a q

vytanout: vytanout na mysli komuvenire in mente a q

známost: vejít ve známostdiventare conosciuto/-a, najevo venire fuori

zprotivit se: komu se zprotivilo coa q è venuto a noia qc

aby: Připomeň mu, aby přišel.Ricordagli di venire.

akorát: Přišel akorát on.È venuto solamente lui.

ale: Rád bych přišel, ale nemohu.Mi piacerebbe venire, ma non posso.

: Připomeň mu, ať přijde.Ricordagli di venire.

: Počkám, až přijde.Aspetterò finché non sarà venuto.

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.Questo mi fa venire i brividi.

blití: Je mi z toho na blití.Questo mi fa vomitare/schifo/venire il vomito.

blízko: Pojďte blíž.Venga più vicino.

by: Kdybych to byl věděl, byl bych sem nechodil.Se l'avessi saputo, non sarei venuto qui.

dělat: Kolik to dělá (celkem)?Quanto viene/fa (in tutto)?

dělat se: Dělá se mi špatně.Mi sta venendo la nausea.

do: Je mi do pláče.Mi viene da piangere.

dodělat: Až to doděláte, přijďte.Quando finirete, venite.

donést se: Doneslo se mi, že ...Mi è venuto alle orecchie che ...

dostat: Dostal jsem hlad.Mi è venuta fame.

hlad: Dostal jsem hlad.Mi è venuta fame.

hned: Přijdu hned.vrátím se Vengo subito.

hojný: (dostavit se) v hojném počtu(venire) in gran numero

hrozně: Hrozně rád bych přišel, ale...Mi piacerebbe molto venire ma...

husí: Z toho mi naskakuje husí kůže.Mi fa venire la pelle d'oca., Mi fa accapponare la pelle.

jestli: Jestli někdo přijde ...Se viene qualcuno ...

ještě: Ještě nepřišel.Non è ancora venuto.

jít: Pojďte se mnou.Venga con me.

kdepak: Kdepak by ho napadlo, aby mi přišel pomoci!Non gli è venuto proprio in mente di venire ad aiutarmi!

kdykoli: Můžeš přijít kdykoli.Puoi venire a qualsiasi ora.

koupat se: Půjdete se s námi koupat?Venite a fare il bagno con noi?

krmit: Novorozeně se krmí po 3 hodinách.Il neonato viene nutrito ogni 3 ore.

kromě: Kromě tebe všichni přišli.Tranne te sono venuti tutti.

lézt: Už mi s tím lezeš na nervy!Mi fai venire i nervi con questo!

mně: Přijďte ke mně.Venite da me.