Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (činnost) fareDělám, co můžu.Faccio del mio meglio.Nedělej hluk.Non fare rumore.Co tady děláš?Che cosa fai qui?Jak se to dělá?Come si fa?Děláš velké pokroky.Stai facendo dei grandi progressi.Nic si z toho nedělej.Non prendertela.Co mám teď dělat?Che cosa faccio adesso?Dělám jen svou práci.Faccio solo il mio lavoro.dělat obchody s kýmfare affari con qdělat sportyfare dello sport
 2. (dávat vznikat) fareDělejte si poznámky.Prendete appunti.Udělalo to na mne dobrý dojem.Mi ha fatto una buona impressione.Nedělej si s tím starosti.Non preoccupartene.Děláš si ze mě srandu?Mi prendi in giro?Děláš mi starosti.Mi fai preoccupare.Budeš mi dělat společnost?Mi terrai compagnia?
 3. (činit jiným) fare, rendereTen účes tě dělá starší.Questa acconciatura ti fa sembrare più vecchia.
 4. (pracovat) na čem lavorare a qcDělám osm hodin denně.Lavoro otto ore al giorno.
 5. hovor.(zastávat roli) koho fare da q
 6. (tvořit, zhotovovat) fare, realizzare
 7. (nějak upravit) preparare(vlasy, účes ap.) sistemare, acconciare
 8. (způsobovat) fareAlkohol mi nedělá dobře.L'alcol non mi fa bene.
 9. hovor.(zkoušku ap.) co fare qcZítra dělám zkoušku.Domani faccio un esame.
 10. hovor.(studovat) studiare, fare
 11. (předstírat) co fare finta di fare qc
 12. hovor.(rovnat se) fare, venireKolik to dělá (celkem)?Quanto viene/fa (in tutto)?

Vyskytuje se v

doprovod: dělat doprovod komuaccompagnare q

dopředu: (u)dělat co dlouho dopředufare qc con grande anticipo

drahota: dělat drahoty s čímfare delle storie per qc

efekt: dělat co jen na efektfare qc per far colpo

iluze: dělat si iluzefarsi (delle) illusioni, illudersi

interview: dělat interview s kýmintervistare q

jako: dělat jako, že ... předstíratfare finta di ..., fingere di fare qc

jakoby: dělat jakoby co předstíratfare finta di qc, fingere di fare qc

klička: dělat kličky v pohybuandare/camminare a zig zag, hráč s míčem ap. dribblare, fare un dribbling

klik: dělat klikyfare le flessioni

kompromis: (u)dělat kompromis mezi čím a čímfare il compromesso tra qc e qc

legrace: (u)dělat co z legracefare qc per scherzo

legrace: dělat si legraci z čehoscherzare su qc, z koho/čeho prendere in giro/per i fondelli q/qc

naoko: dělat co (jen) naokofingere qc, far finta di fare qc, fare qc per fare scena

naráz: dělat příliš věcí narázfare troppe cose insieme

nerad: kdo má/dělá nerad coqc dispiace a q

obchod: dělat obchody s kýmfare affari con q

ostuda: (u)dělat ostudu komudisonorare q, ztrapnit ap. mettere q in imbarazzo, fare una brutta figura a q, fare q vergognare

podruhé: Podruhé už to nedělej!Non farlo (mai) più!

pokrok: dělat (velké) pokroky v čemfare (grandi) progressi in qc

poznámka: dělat si poznámkyprendere appunti

princip: dělat co z principufare qc per il principio

psí: dělat psí oči na koho smutnégettare un'occhiata triste a q

rád: rád dělat co s obliboufare qc con piacere

reparát: dělat reparátripresentarsi all'esame, avere l'esame di riparazione

rošáda: (u)dělat rošáduarroccare

rozhovor: dělat rozhovor s kýmfare un'intervista a q, intervistare q

sed: sport. dělat sedy lehy cvikfare gli addominali

schválnost: dělat komu schválnostifare i dispetti a q, ztrpčovat život amareggiare la vita a q

skopičina: dělat skopičinyfare buffonate

společnost: dělat komu společnostfare/tenere compagnia a q

sranda: Dělám si srandu.Sto scherzando.

střídačka: (dělat co) na střídačku dělat ap.(fare q) a turno, střídat se též avvicendarsi

tajnost: dělat tajnosti s čímfar segreto di qc

úkol: dělat úkolyfare i compiti

unáhlený: dělat unáhlené závěrysaltare alle conclusioni

zápisek: dělat si zápiskyprendere appunti

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobyfare delle scorte, fare provviste di qc, hl. tajně accumulare qc

zkouška: dělat/skládat zkouškufare un esame

zvyk: dělat co ze zvykufare qc per abitudine

že: dělat, že předstíratfingere, far finta di fare qc

aby: Je zbytečné, aby to dělal.È inutile che lui lo faccia.

: Ať to (u)děláš jakkoli ...In qualunque modo lo faccia ...

dát se: Nedá se nic dělat.Non ci si può fare niente.

dělat se: Dělá se hezky.Il tempo si sta mettendo al bello.

dělat se: Dělá se mi špatně.Mi sta venendo la nausea.

drahota: Nedělej drahoty! při nabídce ap.Non fare il prezioso!

hluk: dělat hlukfare rumore

hodlat: Co hodláš dělat?Che cosa intendi fare?

iluze: Nedělej si iluze.Non farti illusioni.

jakkoli: ať to děláš jakkoli, ...in qualunque modo lo faccia, ...

jako: Dělá, jako by se nic nestalo.Fa come se non fosse successo niente.

kdyby: Kdybych byl na tvém místě, nedělal bych to.Se fossi in te non lo farei.

legrace: Děláš si legraci?Stai scherzando?, Scherzi?

mínit: Co míníš dělat?Cosa intendi fare?

mít: Co mám dělat?Che cosa devo fare?

moct: Dělali jsme, co jsme mohli.Abbiamo fatto il possibile.

moct: To nemůžeš (dělat).Non puoi farlo.

muset: Nemusíte nic dělat.Non deve fare niente.

nanic: Dělá se mi z toho nanic.Mi fa venire il vomito., Mi fa schifo., Mi dà il voltastomaco., Mi fa rivoltare lo stomaco.

nepřítel: (na)dělat si nepřátelefarsi dei nemici

nevolno: Dělá se mi nevolno. od žaludkuMi viene la nausea.

piknik: (u)dělat si piknikfare un picnic

pořádně: Dělej svou práci pořádně!Fai il tuo lavoro come si deve!

prdel: Děláš si ze mě prdel?Mi prendi per il culo?

prdel: Nedělej si ze mě prdel!Non prendermi per il culo!

přece: Tak to přece nemůžeš dělat.Ma non puoi farlo così.

reklama: dělat čemu reklamufare la pubblicità a qc, pubblicizzare qc

sakra: Co to sakra děláš?Che diavolo fai?

starost: Nedělej si starosti!Non preoccuparti!

špatně: Dělá se mu špatně v autě/letadle.Soffre di mal d'auto/d'aria.

šprým: dělat šprýmyscherzare, fare scherzi

uznat: Dělej, jak uznáš za vhodné.Fai come meglio credi.

vícekrát: Víckrát to nedělej.Non lo fare mai più.

začít: Začni něco dělat.Inizia a fare qualcosa!

zápis: dělat zápis ze schůze ap.fare il verbale

závěr: Nedělej ukvapené závěry.Non trarre conclusioni affrettate.

že: Dělá, že to neví.Fa finta di non saperlo.

blázen: dělat si z koho blázny zesměšňovatprendere in giro q

čest: dělat čest, být ke cti komutornare a onore di q, onorare q

člověk: Šaty dělají člověka.L'abito fa il monaco.

drama: dělat drama z čehofare un dramma di qc

dusno: (u)dělat dusno kolem čehoappesantire l'atmosfera di qc, spustit povyk sollevare un polverone per qc

hloupý: Nedělej hloupého.Non fare lo scemo., nedělej, že nevíš Non fare lo gnorri.

kašpar: dělat ze sebe kašpara šaškovatfare il pagliaccio/buffone

komár: dělat z komára velbloudafare di una mosca un elefante

ksicht: dělat ksichty šklebit sefare le boccacce/smorfie

okolek: dělat okolky s přímou odpovědímenare il can per l'aia

pochod: dělat co za pochodufare qc camminando

pomyšlení: dělat komu pomyšlenífarsi in quattro, darsi da fare per q