Hlavní obsah

že

Spojka

  1. (doplnění věty) cheVíš, že se mi líbíš.Lo sai che mi piaci.Myslím, že ano/ne.Credo di sì/no.Hlavně že ...La cosa più importante è che ...až na to, že ...solo che ...
  2. (vyj. způsob, prostředek)užívá se průběhového tvaru slovesaTím, že hodně šetřila ...Avendo risparmiato/Risparmiando molto ...
  3. (jelikož) siccome, dato che
  4. (jakoby) come se, diDělá, že to neví.Fa finta di non saperlo.dělat, že předstíratfingere, far finta di fare qc

Částice

  1. hovor.(uvedení polopřímé řeči)Že ho pozdravuji!Salutalo da parte mia!
  2. hovor.(vybídnutí k souhlasu) vero?, dico bene?, eh?Je zima, že?Fa freddo, vero?Tys mu to řekl, že?Gliel'hai detto tu, vero?
  3. (pochybnost) mi chiedo seŽe by se to vyplatilo?Mi chiedo se ne vale la pena.
  4. hovor.(podiv)
  5. hovor.(politování) se solo, magariŽe jsem to neudělal!Magari l'avessi fatto!

Vyskytuje se v

div: div (že) nequasi, schází málo, aby manca poco per qc

do: Do té míry, že ...Fino a quel punto, che ...

jako: dělat jako, že ... předstíratfare finta di ..., fingere di fare qc

ještě: ještě, že... zmírnění negativníhomeno male che...

jistota: mít jistotu, že...essere sicuro che...

klonit se: klonit se k názoru, že....essere incline a pensare che...

kromě: kromě toho, že ...oltre il fatto, che ...

naděje: v naději, že ...sperando che ...

nakecat: Nakecal mi, že ...Mi ha fatto credere che ...

obava: z obavy že ...per paura di qc

podmínka: pod podmínkou, že ...a condizione che..., a patto che...

pozdě: Promiňte, že jdu pozdě.Vi chiedo scusa del ritardo., Scusatemi del ritardo., Scusate il mio ritardo.

poznání: dojít k poznání, že...raggiungere la conoscenza che...

proto: proto, že...perché...

předpoklad: za předpokladu, že ...purché..., a condizione che...

přesto: přesto, ženonostante (che) congiuntivo

případ: v případě, ženel caso che

spíš: tím spíš(, že)...tanto più (che) ..., a maggior ragione (che)

spodivem: Je spodivem, že ...È sorprendente che ...

tradovat se: Traduje se, že ...říká se Si dice (in giro) che ..., dle legendy Secondo la leggenda ..., jdou fámy Ci sono voci che ..., Si sussurra che ...

vtip: Vtip je v tom, že ...Il punto è che...

vzhledem k: vzhledem k tomu, že... jelikožstante/visto/dato/considerato che..., předpoklad supposto che

že: až na to, že ...solo che ...

akorát: Akorát doufám, že ...Spero solo che ...

ano: Myslím, že ano.Penso di sì.

cítit: Cítím, že mě už nemiluje.Sento, che non mi ama più.

čest: Je mi ctí, že mohu...Sono onorato di poter...

dát: Dal jasně najevo, že ...Ha fatto chiaramente capire che ...

dobírat si: Ve škole si mě dobírají, že jsem tlustá.A scuola mi prendono in giro perché sono grassa.

dodat: Zapomněl jsi dodat, že...Hai dimenticato di aggiungere, che...

dojem: Působí dojmem, žeDa l'impressione che...

dokázat: Dokázala nám, že tu práci zvládne.Ci ha dimostrato di riuscire a fare quel lavoro.

domnívat se: Domnívám se, že...Credo che...

donést se: Doneslo se mi, že ...Mi è venuto alle orecchie che ...

dospět: Dospěli jsme k závěru, že...Siamo arrivati alla conclusione che...

doufat: Doufám, že ano/ne.Spero di sì/no.

dovtípit se: Z jeho slov jsem se dovtípil, že...Ho dedotto dalle sue parole che...

fáma: Kolují/Jdou fámy, že ...Corre voce che ...

hanba: Že ti není hanba!Vergognati!

hrozit: Hrozilo mu, že přijde o práci.Rischiava di perdere il lavoro.

hrozit se: Hrozila jsem se při pomyšlení, že...Tremavo all'idea di...

hřešit: Nesmíš hřešit na to, že...Non devi approfittare del fatto che...

jednat se: Jedná se o to, že..Il fatto è che...

jelikož: Jelikož vidím, že ...Visto che ...

jo: Tys tam nebyl, že jo?Non ci sei stato, vero?

k, ke, ku: Ještě ke všemu se stalo to, že ...In più è successo, che ...

kolovat: Kolují zvěsti, že...Corre voce che...

matně: Matně si vzpomínám, že ...Mi ricordo vagamente che ...

měnit: Což nic nemění na skutečnosti, že ...Ciò non toglie che ...

mimo: Mimo to(ho) říkal, že ...Inoltre ha detto che ...

mínění: Jsem toho mínění, že ...Sono del parere che ...

mrzet: Mrzí mě, že...Mi dispiace che ...

mýlit se: Obávám se, že se mýlíte.Temo che si sbagli.

myslet: Myslím, že...Penso che...

myslet si: Myslel jsem si, že je šikovnější.Lo credevo più in gamba.

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...Non posso fare a meno di pensare che ...

nabízet: Nabízela nám, že nás sveze.Ci aveva offerto un passaggio.

nabízet se: Nabízel se, že to zařídí.Si era proposto di pensarci lui.

nadsázka: Bez nadsázky lze říci, že ...Senza esagerare/esagerazioni si può dire che ...

nakonec: Jsem nakonec rád, že tu není.In fin dei conti sono lieto che lui non sia qui.

namítnout: Musím namítnout, že...Devo obiettare che...

napovídat: Vše napovídá tomu, že...Tutto indica che...

nasvědčovat: Vše nasvědčuje tomu, že...Tutto indica che...

naznačovat: Výsledky naznačují, že...I risultati indicano che...

názor: Došel jsem k názoru, že...Sono arrivato all'idea che ..., Sono giunto alla conclusione che ...

nebezpečí: Hrozí nebezpečí, že ...C'è il pericolo che ...

nepochybný: Je nepochybné, že ...È fuor di dubbio che ..., Non c'è dubbio che ...

nikoli: Myslím, že nikoli.Penso di no.

nutno: Nutno podotknout, že...Bisogna/Occorre osservare che ...

o: O co se vsadíš, že...?Cosa scometti che...?

obávat se: Obávám se, že to nezvládnu.Temo di non farcela.

odhadovat: Analytici odhadují, že...Gli analisti stimano che...

odpovědět: Odpověděla, že...Ha risposto che...

ovládat se: Mám strach, že se přestanu ovládat.Temo di perdere autocontrollo.

paměť: Mějte stále na paměti, že ...Tenete sempre a mente che ...

plynout: Z toho plyne, že...Ne risulta che...

pocit: Mám divný pocit, že...Ho uno strano senso che...

pod, pode: pod podmínkou, že...a condizione che ...

podezření: Mám podezření, že ...Ho dei sospetti, che ...

podiv: Je s podivem, že ...È sorprendente che ...

pochybovat: Nepochybuji, že přijde.Non dubito che verrà.

polepšit se: Slíbil, že se polepší.Aveva promesso di correggersi.

popírat: Nepopírám, že...Non nego che...

popřít: Nelze popřít, že...È innegabile che...

ne: ne že bynon è che

ammesso: dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...ammesso che...

ammettere: Připusťme, že ...Ammettiamo che ...

andare: Jak to že ...?Come va che ...?

beninteso: pokud, za předpokladu (že)beninteso che

certificare: Tímto potvrzujeme/osvědčujeme, že ...Si certifica che ...

che: možná že (ne)forse che (no)

come: jak to(, že)come mai

concesso: za předpokladu, že..., dejme tomu, že...concesso che...

condizione: pod podmínkou, že, za podmínky, že, za předpokladu, žea condizione che

considerare: když uvážíme, že...considerato che...

considerato: vzhledem k tomu, žeconsiderato che

contento: být rád, že ...essere contento che/di fare qc ...

conto: počítat s tím, že, uvážit co, vzít v úvahu cofare conto che qc

corno: Leda houby!, To tak., To víš že jo. ironickyUn corno!

darsi: je možné, že..., možná že..., třeba...può (anche) darsi che ...

dato: jelikož, poněvadž, vzhledem k tomu, žedato che

detto: je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.va detto che ...

di: tak, že ...di modo che ...

dire: což neznamená, že ...non vuol dire che ...

dubbio: mít podezření, že ..., obávat se, že ...avere il dubbio che

evenienza: v případě že...nell'evenienza che ...

felice: být rád že...essere felice di...

fermo: s tím, že ..., za předpokladu, že ...fermo restando che ...

garanzia: oznámení (dotčené osobě), že případ se vyšetřujedir. avviso/informazione di garanzia

inteso: dělat, že nechápe kdo conon darsi per inteso di qc

male: ještě, že..., aspoň, že...meno male che...

meno: aspoň že tak, tím lépe/lípmeno male

nel: v případě, ženel caso che

noto: Je známo, že...È noto che...

patto: pod podmínkou, že...a patto che/di...

ritenere: mít za to/domnívat se, že ...ritenere di/che ...

sempre: pokud, jestliže, v případě, žesempre che

solo: jenže, až na to, žesolo che

sospettare: mít podezření, že ..., tušit, že ...sospettare che ...

stante: jelikož, vzhledem k tomu, že, neboťstante (il fatto) che

talmente: tak/tolik ...,že... míra, intenzitatalmente ... che/di...

tanto: ještě, že tak, je to tak lepšítanto di guadagnato

torto: ned(áv)at za pravdu komu, prohlásit, že se kdo mýlí, vyvrátit čí tvrzenídare torto a q

visto: poněvadž, vzhledem k tomu, že, jelikožvisto che

a: Udělal jsi dobře, že jsi mi zavolal.Hai fatto bene a chiamarmi.

accadere: Často se stává, že ...Accade spesso che ...

accorgersi: Uvědomil si, že...Si accorse di aver...

altro: Nedělá nic jiného, než že brečí., Pořád jen brečí.Non fa altro che piangere.

assicurare: Ujišťuji tě, že...Ti assicuro che...

assumere: Dejme tomu, že ...Assumiamo che ...

atto: Musím uznat, že měl pravdu.Devo dargli atto che aveva ragione.

augurarsi: Doufám, že ano.Me lo auguro.

avere: Obávám se/Bojím se, že ...Ho paura che ...

bene: Opravdu doufám, že přijdou!Spero bene che vengano!

caso: Mám pocit, že ..., Zdá se mi, že ...Mi fa caso che ...

chi: Jsou tací, kteří tvrdí, že ...C'è chi dice che ...

comodità: Máme tu výhodu, že máme blízko zastávku.Abbiamo la comodità di avere una fermata vicino.

comparsa: Nikdo nečekal, že se objeví.Nessuno aspettava la sua comparsa.

comprendere: Chápe, že udělal chybu.Comprende di aver sbagliato.

concedere: Připouštím, že ...Concedo che ...

confermare: Fakta potvrzují, že nelhal.I fatti confermano che non aveva mentito.

confessare: Musím (se ti) přiznat, že ...Ti confesso che ...