Hlavní obsah

vést

Nedokonavé sloveso

 1. (o cestě ap.) co kam/kudy condurre, portare a/in/per qcKam vede tato cesta?Dove porta questa strada?Vede tato cesta do ...?Questa strada porta a ...?
 2. (v soutěži ap.) essere in testa/vantaggio, condurre
 3. (firmu ap.) co dirigere, gestire, condurre qc
 4. (zajišťovat průběh) condurre, gestirevést domácnostgestire la casa
 5. (život ap.) condurre, farevést rozhovor/konverzaci o čem(man)tenere una conversazione su qcvést soudní řízení proti komucondurre un'azione legale contro q
 6. (záznamy ap.) co tenere, gestire qc
 7. (ukazovat směr) portare, condurre(průvodce ap.) guidarevést koho za rukuportare q per mano
 8. (přivádět) koho kam portare q dove
 9. (vodič ap.) condurre(potrubím ap.) portare
 10. (být pohnutkou) koho k čemu indurre(přesvědčit) persuadere, convincere qc a fare qcCo tě k tomu vedlo?Che cosa ti ha indotto a farlo?
 11. (k výsledku) k čemu portare a qc(mít za následek) avere come conseguenza qcTo vedlo k jeho smrti.Lo ha portato alla morte.Tohle nikam nevede.Questo non ci porta da nessuna parte.
 12. (vychovávat) koho k čemu guidare, indirizzare q a/verso qc

Vyskytuje se v

deník: psát/vést si deníktenere un diario

domácnost: vést domácnostmandare avanti la casa

dvojí: vést dvojí životvivere una doppia vita

jednání: vést jednání s kýmnegoziare con q

kartotéka: vést/mít koho/co v kartotéceavere schedato q/qc

konverzace: vést/udržovat konverzaci s kýmsostenere/mantenere una conversazione con q

objížďka: vést/odklonit objížďkou co dopravu ap.deviare (il percorso di) qc

protokol: vést protokol o čemtener nota di qc

účetnictví: ekon. vést účetnictvítenere la contabilità

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehodare origine a qc, k rozvoji dare sviluppo a qc

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemgestire i registri, mantenere la documentazione di qc, spisy tenere l'archivio di q/qc

doufat: Doufejme, že se nám to povede.Speriamo di riuscirci.

nikam: Rozhovory nikam nevedou.Le discussioni non servono a nulla.

vést se: Jak se (vám) vede?Come sta?, Come va?

vést si: Vede si dobře.Si comporta bene.

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.Tutte le strade portano a Roma.

braccetto: vést se s kým (pod paží), být zavěšený do koho, přen. být zajedno, souhlasit s kýmandare a braccetto con q

conto: vést účetnictvífare i conti

conversazione: vést hovor s kýmessere in conversazione con q

dialogo: vést dialog s kýmavere un dialogo con q

fine: dokončit co, vést co ke zdárnému koncicondurre qc a fine

mandare: poslat/vyslat koho zjistit/obhlédnout situaci, živit, (finančně) zajišťovat koho, vést, posunout co k úspěšnému konci, řídit, vést co rodinný podnik ap.mandare avanti q/qc

menare: vést koně za ohlávkumenare il cavallo per la cavezza

strada: vést na ulici okno apod.dare sulla strada

tenere: brát v úvahu, mít na zřeteli, uvažovat co, vést evidenci čehotenere conto di qc

trattativa: jednat, vést jednání s kýmessere in trattative con q

affacciarsi: Okno vede/je otočené (směrem) do zahrady.La finestra si affaccia sul giardino.

condurre: Cesta vede do...La strada conduce a...

correre: Stezka vedla nad ...Il sentiero correva sopra ...

cosa: Jak se vede?, Jak to jde?Come vanno le cose?

dare: Dveře vedou do zahrady.La porta dà sul giardino.

mettere: Ulička vede na malé náměstí.Il vicolo mette in una piazzetta.

pacifico: vést klidný životcondurre una vita pacifica

portare: Kam vede ta ulice?Dove porta la strada?

sano: Žije zdravě., Vede zdravý život.Conduce una vita sana.

recluso: vést samotářský životfare una vita da recluso

retto: sekat dobrotu, vést poctivý životseguire la retta via

vést: vést domácnostgestire la casa