Hlavní obsah

zkouška

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (otestování) prova f(kontrolní) controllo m, verifica fprovést zkoušku čehofare delle prove f pl su qcpodrobit koho/co zkoušcemettere q/qc alla provapodrobit koho dechové zkoušcesottoporre q alla prova del palloncino
  2. (předběžný test) prova f
  3. (znalostí) esame m, test mpřijímací zkouškaesame m di ammissionepísemná/ústní zkouškaprova scritta/oraledělat/skládat zkouškufare un esame mudělat/složit zkouškusuperare/passare un esame
  4. (divadelní ap.) div., hud. prova f
  5. (pokus) tentativo m, prova fStojí to za zkoušku.Vale la pena di provarlo.

Vyskytuje se v

absolvovat: (úspěšně) absolvovat zkouškusuperare/passare un esame

dechový: dechová zkouška na alkoholprova del palloncino

opakovat: opakovat zkouškuripetere/rifare l'esame

opravný: opravná zkouška reparátesame di riparazione

podrobit: podrobit zkoušcemettere alla prova

podstoupit: podstoupit zkoušku ve školedare/sostenere un esame

přijímací: přijímací zkouškyesami d'ammissione

rigorózní: rigorózní zkouškaesame di dottorato

skládat: skládat zkouškufare/dare un esame

talentový: talentová zkouškaprova attitudinale

u: u zkouškyall'esame

udělat: udělat zkouškypassare gli esami

ústní: ústní zkouškaesame /prova orale

vstupní: vstupní zkouškaesame di accesso/ingresso

vyhodit: vyhodit koho od zkouškyrespingere, bocciare, rimandare

z, ze: zkouška z matematikyesame di matematica

zatěžkávací: zatěžkávací zkouškamostu prova di carico, na výdrž prova di resistenza

závěrečný: závěrečná zkouškaesame finale

dělat: Zítra dělám zkoušku.Domani faccio un esame.

dopadnout: U zkoušek dopadl dobře.Agli esami è andato bene.

drtit: Musím drtit na zkoušky.Devo sgobbare per gli esami.

hlásit se: Kdo (z vás) se hlásí ke zkoušce?Chi (di voi) si è iscritto all'esame?

obstát: obstát ve zkoušcereggere alla prova

podrobit se: Odmítl se podrobit dechové zkoušce.Ha rifiutato di sottoporsi alla prova dell'alcool.

prolézt: U zkoušek prolezl jen tak tak.Agli esami si era salvato per poco.

propadnout: Propadli u zkoušky.Sono stati bocciati all'esame.

připouštěcí: připouštěcí zkouškaprova di ammissione

rupnout: rupnout u zkouškyessere bocciato all'esame

sestávat: Zkouška sestává ze dvou fází.L'esame consiste di due fasi.

udělat: Neudělal tu zkoušku.Non ha passato l'esame.

uspět: Neuspěl u zkoušky.Ha fallito l'esame.

vyrazit: vyrazit koho od zkouškybocciare q all'esame

oheň: zkouška ohněmprova del fuoco

ammettere: ammettere q agli esamipřipustit koho ke zkouškám

ammissione: esame di ammissionepřijímací zkouška

bocciare: essere bocciato in qcvyletět u zkoušky ap., neudělat zkoušku z čeho

cadere: cadere agli esamipropadnout u zkoušek

collaudo: fare il collaudo di qcprovést zkoušku čeho, otestovat, zkontrolovat, vyzkoušet, prověřit co při převzetí ap.

collaudo: certificato di collaudoosvědčení o zkoušce, kolaudační protokol

collaudo: collaudo di accettazionepřejímací zkouška, přejímka

dare: dare gli esamidělat zkoušky

esame: esame di maturità/ammissionematuritní/přijímací zkouška

esame: esame di abilitazionekvalifikační zkouška pro výkon povolání

esame: esame di statostátní zkouška, státnice

esame: esame scritto/oralepísemná/ústní zkouška

esame: esame di guida(závěrečné) zkoušky v autoškole, závěrečné jízdy

esame: superare/passare l'esameudělat/složit zkoušku

esito: esito degli esamivýsledek zkoušek

finale: esame finalezávěrečná zkouška

maturità: esame di maturitàmaturita, maturitní zkouška

orale: esame/interrogazione oraleústní zkouška

palloncino: hovor. prova del palloncinodechová zkouška na alkohol, hovor. dýchnutí do balonku

passare: passare gli esamiudělat zkoušky

prepararsi: prepararsi per un esamepřipravovat se na zkoušku

prova: di provazkušební, na zkoušku

prova: tecn. prova a faticaúnavová zkouška

prova: med. prova del sanguekrevní zkouška

prova: sottoporre a provapodrobit zkoušce

prova: prove orali/scritteústní/písemné zkoušky

prova: mettere q alla provavystavit koho zkoušce

prova: prova generalegenerální zkouška, hovor. generálka divadelní ap.

prova: prova apertaveřejná zkouška

qualifica: esami di qualificazkoušky způsobilosti

reggere: reggere una provaobstát při zkoušce

respinto: numero dei respintipočet těch, kteří neuspěli (u zkoušky)

riparazione: esame di riparazioneopravná zkouška, reparát

scritto: esami scrittipísemné zkoušky

sommario: esame sommariosouhrnná zkouška

sostenere: sostenere gli esami(u)dělat/zvládnout zkoušky, obstát u zkoušek

sottoporre: sottoporre q alla prova del palloncinopodrobit koho dechové zkoušce, nechat dýchnout (do balonku) koho

storia: esame di storiazkouška z dějepisu

test: sottoporre qc a testpodrobit co zkoušce

appena: Vengo appena dopo l'esame.Přijdu hned po zkoušce.

inglese: esame d'inglesezkouška z angličtiny

laurearsi: Si è laureato in medicina.Složil doktorské zkoušky z medicíny.

male: L'esame è andato male.Zkouška nedopadla dobře.

piombare: Lo hanno piombato.Vyrazili ho od zkoušky.

porta: Gli esami sono alle porte.Zkoušky se blíží.

provare: Provare non costa niente.Za zkoušku nic nedáš.

stangare: stangare q agli esamivyhodit koho od zkoušky

fuoco: prova del fuocozkouška ohněm

nuocere: Tentar non nuoce.Za zkoušku nic nedáš.