Hlavní obsah

u

Předložka

  1. (blízko) presso, (vicino) a qcbýt u mociessere al potereu stolua tavola, al tavolou okna(vicino) alla finestrabitva u Slavkovala battaglia di Austerlitz
  2. (o prostředí ap.) a(doma ap.) koho da qBydlí u svého přítele.Abita da un suo amico.Je u kamarádky.È dall'amica.u moře rekreace ap.al mare
  3. (část) čeho di qckapsa u kalhottasca del pantalone
  4. (v provozovně ap.) dau lékaředal medico
  5. (úřadu ap.) davanti a(registrovaný ap.) pressou soudual tribunale, in giudizio, (před soudem) davanti al tribunale
  6. (co se týče) koho/čeho di(v případě) in (caso di) q(o činiteli ap.) da qJe oblíbený u dětí.È benvoluto dai bambini.problémy u některých pacientůproblemi in alcuni pazientiU něj mě to nepřekvapuje.Da lui questo non mi sorprende.U velryb tomu tak není.Non è questo il caso delle balene., Questo non vale per le balene.
  7. (okolnosti ap.) au večeřea cenaU jídla se nemluví.Quando si mangia, non si parla.u zkouškyall'esame
  8. (příslušnost) per, presso(ve skupině) inPracuje u policie.Lavora per la polizia.
  9. (příležitost ap.) in, au příležitosti čehoin occasione di qc

Vyskytuje se v

bar: sedere al bar/bancosedět u/na baru

bitva: battaglia di Austerlitzhist. bitva u Slavkova

doma: a casa nostrau nás doma

kadeřník: dal parrucchiereu kadeřníka

krb: intorno al caminetto/focolareu krbu u krbového ohně

kroužkovaný: u con un cerchietto sopraling. kroužkované u ů

moře: al mareu moře rekreace ap.

my: doma da noiu nás

nás: da noiu nás

obhajovat: difendere/perorare la causa di qobhajovat koho/čí případ u soudu

obrat: obrat do protisměru vozidlainversione di marcia/a U

pokladna: comprare i biglietti alla biglietteriakoupit si lístky u pokladny

přepážka: allo sportellou přepážky

příležitost: in occasione di qcu příležitosti čeho

sebe: a sua casau sebe doma

slyšení: udienza dal Papaslyšení u papeže

soud: in tribunaleu/k soudu

večeře: a cenau večeře

voda: vacanza balnearedovolená u vody

vy: da voiu vás doma

vytržení: essere in estasi/estasiato per qcbýt (jako) u vytržení z čeho

zubař: dal dentistau zubaře

dopadnout: Agli esami è andato bene.U zkoušek dopadl dobře.

hřát: Mi dà una sensazione confortante.To mě hřeje (u srdce).

intervenovat: Hanno interceduto presso la gestione della società.Intervenovali u vedení společnosti.

jezero: città sul lagoměsto u/na břehu jezera

lékař: dal medicou lékaře

nich: È da loro.Je u nich. doma

píchat: Sento una fitta al cuore/al fianco.Píchá mě u srdce/v boku.

prolézt: Agli esami si era salvato per poco.U zkoušek prolezl jen tak tak.

propadnout: Sono stati bocciati all'esame.Propadli u zkoušky.

rupnout: essere bocciato all'esamerupnout u zkoušky

sedět: Stavano seduti al tavolo.Seděli u stolu.

telefon: Sono io.(Ano) u telefonu. to jsem já

televize: essere seduto davanti alla TVsedět u televize

uspět: Ha fallito l'esame.Neuspěl u zkoušky.

zazvonit: suonare alla portazazvonit u dveří

kolo: essere l'ultima ruota del carrobýt páté kolo u vozu

kormidlo: essere al timonei přen. být u kormidla

koryto: aver trovato la cuccagna, godersi la pacchiapřen. být u koryta

nudle: avere moccolo/moccio al nasomít nudli u nosu

vroubek: Questa me la segno!, Ho motivo di prendermela con te!Máš u mě vroubek!

vůz: l'ultima/la quinta ruota del carropáté kolo u vozu

zahřát: scaldare il cuore di qzahřát koho u srdce

a: a tavolau stolu

abitare: abitare in affitto/dai genitoribydlet v podnájmu/u rodičů

adorazione: přen. essere/stare in adorazione davanti a q/qcbýt jako u vytržení z čeho

altezza: all'altezza di qcna úrovni čeho, v jedné rovině s čím, přen. u čeho místně

antipode: agli antipodiu protinožců

appresso: portare appresso qcnosit co s sebou/u sebe

attorno: sedere attorno al fuocosedět u ohně

banco: vendere al bancoprodávat u pultu

battesimo: tenere a battesimo qjít za kmotra komu, být u křtu koho/čeho

cadere: cadere agli esamipropadnout u zkoušek

campanello: campanello della portazvonek u dveří

capezzale: al capezzale di qu lůžka koho

cassa: alla cassau pokladny

composto: tenere le gambe compostesedět s nohama u sebe

comunione: fare la comunionebýt u přijímání

con: studiare con qstudovat u koho

conversione: obrat (do protisměru)conversione a U

corte: a(lla) corteu dvora

delirio: přen. essere in deliriošílet, být u vytržení, být nepříčetný

entrata: all'entrata del teatrou vchodu do divadla

fitta: fitta al cuorepíchnutí u srdce

ingresso: all'ingressou vchodu

lago: (vicino) al lagou jezera

lui: da luiod něho, u něho, k němu záleží na použitém slovesu

lumicino: přen. essere al lumicinomít na kahánku, mít (už) namále, být u konce života, být na prahu smrti, dodělávat

macellaio: dal macellaiov řeznictví, u řezníka

me: da meke mně, u mě, ode mě záleží na použitém slovesu, sám bez cizí pomoci

noi: da noik nám, u/od nás

occasione: in occasione di qcu příležitosti čeho

ospite: essere ospite di un amicobýt na návštěvě u kamaráda

passare: passare l'estate al mare/in montagna/in campagnastrávit léto u moře/na horách/na venkově

perorare: perorare la causa di qobhajovat koho (u soudu)

presso: presso a qcnedaleko, poblíž, kousek od, hned u čeho

profilato: profil ve tvaru U, U profilprofilato a U

prossimità: in prossimità di qcv blízkosti, poblíž, (hned) u čeho dálnice ap.

rapimento: essere preso da rapimentobýt (jako) u vytržení

respinto: numero dei respintipočet těch, kteří neuspěli (u zkoušky)

ridosso: a ridosso di qctěsně u čeho zdi ap., (hned) za čím dveřmi

ritenuta: fin. ritenuta alla fontezdanění srážkou u zdroje, srážka daně u zdroje

sgocciolo: agli sgoccioliu konce

sostenere: sostenere gli esami(u)dělat/zvládnout zkoušky, obstát u zkoušek

sportello: allo sportellou přepážky, u okénka

stremo: essere allo stremobýt v koncích, mlít z posledního, být u konce svých sil

tavolo: sedere al tavolosedět u stolu

te: da teu tebe doma ap., (ty) sám

terra: raso/a fior di terrapři zemi, (těsně) u země

tribunale: in tribunaleu soudu

vacanza: passare le vacanze al mare(s)trávit prázdniny u moře

u: essere al poterebýt u moci

valle: a valledolů z kopce, po proudu, di qc u/při ústí řeky, na konci, na závěr z čeho

veglia: veglia funebrebdění/stráž u mrtvého

vegliare: vegliare su un malatobdít u nemocného v noci

visibilio: andare in visibilio per qcdostat se do extáze, být jako u vytržení, být celý pryč z čeho

voi: da voiu vás doma, v rodině ap.

da: da un amicou kamaráda

oziare: Tutto il giorno ozia davanti alla TV.Celý den se povaluje u televize.

parlare: Chi parla?, Con chi parlo?Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?