Hlavní obsah

při

Předložka

  1. (okolnosti) a, in(během) durante qcChytili ho při činu.L'hanno colto in flagrante.Zranil se při práci.Si è ferito mentre lavorava.při příležitosti čehoin occasione di qcpři přepravědurante il trasportopři troše štěstícon un po' di fortunachytit při činu kohocogliere q in flagrante, cogliere q sul fatto
  2. (účast) a, inChci při tom být.Voglio essere presente.asistovat při operaciassistere all'operazione
  3. (hned vedle) a, vicinoMám to pořád při ruce.Lo tengo sempre a portata di mano.večeře při svíčkáchuna cena a lume di candelamít peníze při soběavere i soldi con sé
  4. (vyj. trvání) inudržovat koho při životěmantenere q in vitaJe trošku při těle.È un po' paffuto.být při vědomíessere cosciente
  5. (s někým) aBudu stát při tobě.Starò al tuo fianco.

Vyskytuje se v

alla: alla partenzapři odchodu

appena: appena possibilepři nejbližší příležitosti, hned jak to bude možné

arrivo: all'arrivopři příjezdu

atto: nell'atto, sull'attopři činu chytit ap.

atto: cogliere q nell'atto di fare qcchytit koho při čem

atto: nell'atto/all'atto di qcpři čem činnosti ap.

atto: in atto di qcpři čem, během, v průběhu čeho

calare: al calar del solepři západu slunce

cogliere: cogliere q sul fattopřistihnout koho při činu

consegna: pagare alla consegna(za)platit při dodání

contesa: contesa giudiziariasoudní pře

contrasto: essere in contrasto con qbýt ve při s kým

corsa: aer. corsa di atterraggiodoběh při přistání

decollo: al decollopři vzletu

fatto: cogliere q sul fattochytit koho při činu

flagrante: cogliere q in flagrantechytit koho při činu

forza: in forzepři síle, přen. ve velkém počtu, v hojném počtu

guardare: a ben guardarepři bližším pohledu

idea: Alla sola idea di qc ...Při pouhém pomyšlení na co ...

lume: cena a lume di candelavečeře při svíčkách

male: mal d'autonevolnost při jízdě autem

mancanza: in mancanza di qcpři neexistenci/nepřítomnosti čeho, pokud neexistuje/není co, jelikož není co

massimo: al massimomaximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinak

ammazzarsi: Si è ammazzato in un incidente.Zabil se při nehodě.

atto: Fu sorpreso nell'atto di rubare.Byl přistižen při krádeži.

beccare: L'hanno beccato a rubare.Načapali ho při krádeži.

fondere: Il ghiaccio fonde a 0 °C.Led taje při nula stupních Celsia.

freddo: Mi viene freddo (a pensarci)...Běhá mi mráz po zádech (při pomyšlení)...

mio: Sta dalla mia.Je/stojí při mně. na mé straně

morire: Sono morti in un incidente stradale.Zemřeli při dopravní nehodě.

mossa: Parla facendo molte mosse.Při mluvení hodně gestikuluje.

borsa: avere la borsa piena/vuotabýt při penězích/bez peněz

brutto: alle bruttev nejhorším případě, při nejhorším

cammino: cammin facendopo cestě, při cestě za chůze ap.