Hlavní obsah

bene

Příslovce

  1. dobřeStammi bene!Měj se (dobře)!Non sta bene.Není mu dobře.È andata bene.Šlo to dobře.Quella gonna ti sta bene.Ta sukně ti sedí.stare bene a qslušet, sedět komuandare bene a qvyhovovat komu
  2. opravdu, dost, pořádně zesíleníSpero bene che vengano!Opravdu doufám, že přijdou!Vorrei ben vedere!To bych moc rád viděl!Ha sborsato ben mille euro.Zaplatil dobrých tisíc euro. nejméně tisíc euro
  3. dobrá, dobře přitakáníVa bene.Dobře., Platí.

Vyskytuje se v

bene: benimajetek, jmění, statky

mobile: (beni) mobilimovitý majetek, movitosti

altrui: per il bene altruipro dobro druhých

andare: andare bene a qvyhovovat, hodit se, pasovat, sedět komu

augurare: augurare ogni bene a qpopřát všechno nejlepší komu

comune: per il bene comunepro společné blaho/dobro

comunione: comunione dei benispolečné jmění manželů

durevole: beni durevoli, bene di consumo durevolezboží dlouhodobé spotřeby

finire: finire benemít dobrý konec, dobře dopadnout

immateriale: beni immaterialinehmotné statky

immobile: bene immobilenemovitý majetek

inventario: inventario dei benisoupis majetku

parlare: parlare bene/male l'italianomluvit dobře/špatně italsky

presentarsi: presentarsi benedobře zapůsobit, udělat dobrý dojem

promettere: promettere benebýt slibný, vypadat slibně/nadějně

pubblico: il bene pubblicoveřejné blaho

riflettere: riflettere bene su qcdobře (si) promyslet/rozmyslet co

risolversi: risolversi in benedobře dopadnout

riuscire: riuscire bene/maledopadnout dobře/špatně, podařit/nepodařit se

sapere: sai bene..., sai meglio di me..., si sa...víš dobře..., víš lépe než já..., je známo...

separazione: separazione dei benioddělené vlastnictví v manželství

stare: stare benehodit se být vhodný ap., být v pořádku

trovarsi: trovarsi bene/malebýt na tom/mít se dobře/špatně

tutela: tutela dei beni architettonicipamátková péče

volere: voler(e) bene a qmít rád koho

a: Hai fatto bene a chiamarmi.Udělal jsi dobře, že jsi mi zavolal.

abbastanza: Sto abbastanza bene.Mám se docela dobře.

ascoltare: Ascoltami bene.Dobře mě poslouchej.

cadere: Questa gonna ti cade bene.Ta sukně ti padne (jak ulitá).

che: Bada che tutto proceda bene.Postarej se, aby všechno proběhlo v pořádku.

ci: Ci vogliamo bene.Máme se rádi.

comportarsi: Si comporta bene.Chová se slušně.

conservarsi: vino che si conserva benevíno, které vydrží

dormire: Dormi bene!Dobře se vyspi!

insieme: Quei colori stanno bene insieme.Ty barvy spolu ladí/se k sobě hodí.

intendere: Intendetemi bene!Poslouchejte mě dobře!

marciare: Il motore marcia bene.Motor šlape (dobře).

mettersi: Si mette bene/male.Vyvíjí se to dobře/špatně.

nascere: È nato bene.Narodil se do dobré rodiny. bohaté ap.

portarsi: Si porta bene.Je na tom dobře.

proprio: un lavoro fatto proprio beneopravdu kvalitně provedená práce

rispondere: Il paziente risponde bene alle cure.Pacient dobře reaguje na léčbu.

sentirsi: Non mi sento bene.Necítím se dobře.

svolgere: Non ha svolto bene il suo lavoro.Nevykonal dobře svou práci.

tenere: La macchina tiene bene la strada.Auto dobře drží/sedí na silnici.

trasferire: Ha trasferito i beni al nipote.Přepsal/Převedl majetek na vnuka.

troppo: Non mi sento troppo bene.Necítím se moc dobře.

tutto: Tutto bene?Všechno v pořádku?

vendersi: Si vende bene/male.Jde to dobře/špatně na odbyt.

vestire: La giacca veste bene le spalle.Sako sedí dobře v ramenou.

vestirsi: Si veste bene.Dobře se obléká.

arnese: essere bene/male in arnesebýt na tom dobře/špatně finančně či fyzicky

capitare: capitare bene/maledobře/špatně pochodit

carne: (bene) in carnedobře živený, při těle ne hubený

cascare: cascare bene/maledopadnout dobře/špatně, zadařit se/nezadařit se, mít štěstí/smůlu

conto: far bene/male i propri contidobře/špatně si to spočítat

metà: Chi ben(e) comincia è alla metà dell'opera.Dobrý začátek je polovina úspěchu.

mi: Stammi bene!Měj se hezky!

presto: Presto e bene raro avviene.Práce kvapná málo platná.

raccontare: La sa raccontare bene.Ten si umí vymýšlet.

razzolare: predicare bene e razzolare malekázat vodu a pít víno

ridere: Ride bene chi ride ultimo.Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlíp.

sperare: Lo spero bene!To doufám!

blaho: bene comune, interesse generaleobecné blaho

blahodárný: fare bene a qcmít blahodárný účinek na co

dobré: nel bene e nel malev dobrém i ve zlém přestát ap.

docela: Sto abbastanza bene.Mám se docela dobře.

dohromady: andare bene insiemejít dohromady barvy ap.

hmotný: beni materialihmotná aktiva, hmotný majetek

chovat se: comportarsi bene/malechovat se dobře/špatně

jít: andare bene insiemejít k sobě hodit se

konat: fare del benekonat dobro

majetek: beni mobili/immobilimovitý/nemovitý majetek

mít: voler bene a qmít rád koho

movitý: beni mobili, patrimonio mobiliaremovitý majetek

accetto: (bene) accettovítaný, dobře/libě přijatý/přijímaný, a q oblíbený u koho

navléct: coprirsi benenavléct se teple

nemovitost: (beni) immobili, patrimonio immobiliarenemovitosti souhrn majetku

odbyt: vendersi bene/male, avere grande/poco smerciojít dobře/špatně na odbyt

památkář: soprintendenza ai/dei beni architettonicipamátkáři orgány památkové péče

pořádně: dormire benepořádně se vyspat

slušně: comportarsi benechovat se slušně

spotřební: beni di consumospotřební zboží

statek: beni materialihmotné statky

udělat: fare bene a qudělat komu dobře

vhod: convenire a q, andare bene a qbýt vhod komu vyhovovat

zlé: nel bene e nel malev dobrém i (ve) zlém

živený: ben nutrito, i při těle ap. (bene) in carnedobře živený

aby: Speriamo bene!Jenom aby!

akorát: I pantaloni mi stanno proprio bene.Kalhoty jsou mi akorát.

bavit se: Divertitevi bene!, Buon divertimento!Dobře se bavte!

bezvadně: Siamo stati benissimo.Měli jsme se bezvadně.

bohatě: Va benissimo così., Così va più che bene.To bude bohatě stačit.

být: Mi sento male/bene.Je mi špatně/dobře.

cítit se: Non mi sento bene.Necítím se dobře.

dělat: L'alcol non mi fa bene.Alkohol mi nedělá dobře.

dobro: È per il tuo bene.Je to pro tvé dobro.

dobrý: È bene sapere ...Je dobré vědět...

dobře: Non mi sento bene.Není mi dobře.

dokonale: Mi va benissimo.To mi dokonale vyhovuje.

doléhat: La porta non si chiude bene.Dveře nedoléhají.

domluvit se: Si fa capire bene in inglese.Domluví se dobře anglicky.

dopadnout: Agli esami è andato bene.U zkoušek dopadl dobře.

dotáhnout: Stringete bene il dado.Dotáhněte dobře matici.

fajn: Siamo stati benissimo.Měli jsme se moc fajn.

hezky: Stia bene., Stateci bene.Mějte se hezky.

hodit se: Per me va bene., Mi sta bene.To se mi hodí.

hořet: La legna secca brucia bene.Suché dřevo dobře hoří.

hospodařit: Devi gestire bene i soldi!Musíš hospodařit s penězi!

jaksi: Non la voleva bene per un motivo o per l'altro.Jaksi ji neměl rád.

jednat: Avete fatto bene.Jednali jste správně.

ještě: Abbiamo fatto bene a chiedere.Ještě že jsme se zeptali.

jo: platí? Va bene?, D'accordo?, opravdu? Davvero?Jo?

k, ke, ku: Con il pesce va bene il vino bianco.K rybě se hodí bílé víno.

klapat: Tutto va liscio/bene!Všechno klape!

končit: Il film finisce bene.Film končí šťastně.

ladit: Quei colori si intonano/stanno bene insieme.Ty barvy spolu hezky ladí.

líbit: Per lui passa tutto., Per lui tutto va bene.Nechá si všechno líbit.

mít se: Sto bene.Mám se dobře.

myšlený: consiglio inteso benedobře myšlená rada

nevolno: Non mi sento bene., na zvracení Ho la nausea.Je mi nevolno.

obchod: Gli affari vanno bene/male.Obchody jdou dobře/špatně.

opatrovat: Riguardati., Měj se. Stammi bene.Opatruj se.

opravdu: Le vuole veramente bene.Má ji opravdu rád.

padnout: La gonna non ti sta bene.Ta sukně ti nepadne.

pasovat: I colori non stanno bene insieme.Ty barvy k sobě nepasují.

pěkně: Stammi bene.Měj se pěkně.

pořádek: Tutto bene?Jsi v pořádku?