Hlavní obsah

bene

Příslovce

  1. dobřeStammi bene!Měj se (dobře)!Non sta bene.Není mu dobře.È andata bene.Šlo to dobře.Quella gonna ti sta bene.Ta sukně ti sedí.stare bene a qslušet, sedět komuandare bene a qvyhovovat komu
  2. opravdu, dost, pořádně zesíleníSpero bene che vengano!Opravdu doufám, že přijdou!Vorrei ben vedere!To bych moc rád viděl!Ha sborsato ben mille euro.Zaplatil dobrých tisíc euro. nejméně tisíc euro
  3. dobrá, dobře přitakáníVa bene.Dobře., Platí.

Vyskytuje se v

accetto: (bene) accettovítaný, dobře/libě přijatý/přijímaný, a q oblíbený u koho

mobile: (beni) mobilimovitý majetek, movitosti

altrui: per il bene altruipro dobro druhých

andare: andare bene a qvyhovovat, hodit se, pasovat, sedět komu

augurare: augurare ogni bene a qpopřát všechno nejlepší komu

comune: per il bene comunepro společné blaho/dobro

comunione: comunione dei benispolečné jmění manželů

durevole: beni durevoli, bene di consumo durevolezboží dlouhodobé spotřeby

finire: finire benemít dobrý konec, dobře dopadnout

immateriale: beni immaterialinehmotné statky

immobile: bene immobilenemovitý majetek

inventario: inventario dei benisoupis majetku

parlare: parlare bene/male l'italianomluvit dobře/špatně italsky

presentarsi: presentarsi benedobře zapůsobit, udělat dobrý dojem

promettere: promettere benebýt slibný, vypadat slibně/nadějně

pubblico: il bene pubblicoveřejné blaho

riflettere: riflettere bene su qcdobře (si) promyslet/rozmyslet co

risolversi: risolversi in benedobře dopadnout

riuscire: riuscire bene/maledopadnout dobře/špatně, podařit/nepodařit se

sapere: sai bene..., sai meglio di me..., si sa...víš dobře..., víš lépe než já..., je známo...

separazione: separazione dei benioddělené vlastnictví v manželství

stare: stare benehodit se být vhodný ap., být v pořádku

trovarsi: trovarsi bene/malebýt na tom/mít se dobře/špatně

tutela: tutela dei beni architettonicipamátková péče

volere: voler(e) bene a qmít rád koho

a: Hai fatto bene a chiamarmi.Udělal jsi dobře, že jsi mi zavolal.

abbastanza: Sto abbastanza bene.Mám se docela dobře.

andare: Va bene!Dobře., Platí!

ascoltare: Ascoltami bene.Dobře mě poslouchej.

cadere: Questa gonna ti cade bene.Ta sukně ti padne (jak ulitá).

che: Bada che tutto proceda bene.Postarej se, aby všechno proběhlo v pořádku.

ci: Ci vogliamo bene.Máme se rádi.

comportarsi: Si comporta bene.Chová se slušně.

conservarsi: vino che si conserva benevíno, které vydrží

dormire: Dormi bene!Dobře se vyspi!

insieme: Quei colori stanno bene insieme.Ty barvy spolu ladí/se k sobě hodí.

intendere: Intendetemi bene!Poslouchejte mě dobře!

intendere: Intendiamoci bene!Abychom si rozuměli!

marciare: Il motore marcia bene.Motor šlape (dobře).

mettersi: Si mette bene/male.Vyvíjí se to dobře/špatně.

nascere: È nato bene.Narodil se do dobré rodiny. bohaté ap.

portarsi: Si porta bene.Je na tom dobře.

proprio: un lavoro fatto proprio beneopravdu kvalitně provedená práce

rispondere: Il paziente risponde bene alle cure.Pacient dobře reaguje na léčbu.

sentirsi: Non mi sento bene.Necítím se dobře.

stare: Sto bene.Mám se dobře.

stare: Sta bene!Dobrá!, Beru!, To jde.

stare: Ti sta bene.Sluší ti to., přen. Dobře ti tak., Patří ti to. zasloužil sis to

svolgere: Non ha svolto bene il suo lavoro.Nevykonal dobře svou práci.

tenere: La macchina tiene bene la strada.Auto dobře drží/sedí na silnici.

trasferire: Ha trasferito i beni al nipote.Přepsal/Převedl majetek na vnuka.

troppo: Non mi sento troppo bene.Necítím se moc dobře.

tutto: Tutto bene?Všechno v pořádku?

vendersi: Si vende bene/male.Jde to dobře/špatně na odbyt.

vestire: La giacca veste bene le spalle.Sako sedí dobře v ramenou.

vestirsi: Si veste bene.Dobře se obléká.

volere: Ti voglio bene.Mám tě rád.

arnese: essere bene/male in arnesebýt na tom dobře/špatně finančně či fyzicky

capitare: capitare bene/maledobře/špatně pochodit

carne: (bene) in carnedobře živený, při těle ne hubený

cascare: cascare bene/maledopadnout dobře/špatně, zadařit se/nezadařit se, mít štěstí/smůlu

conto: far bene/male i propri contidobře/špatně si to spočítat

finire: Tutto è bene quel che finisce bene.Konec dobrý, všechno dobré.

metà: Chi ben(e) comincia è alla metà dell'opera.Dobrý začátek je polovina úspěchu.

mi: Stammi bene!Měj se hezky!

presto: Presto e bene raro avviene.Práce kvapná málo platná.

raccontare: La sa raccontare bene.Ten si umí vymýšlet.

razzolare: predicare bene e razzolare malekázat vodu a pít víno

ridere: Ride bene chi ride ultimo.Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlíp.

sperare: Lo spero bene!To doufám!

blaho: obecné blahobene comune, interesse generale

blahodárný: mít blahodárný účinek na cofare bene a qc

dobré: v dobrém i ve zlém přestát ap.nel bene e nel male

docela: Mám se docela dobře.Sto abbastanza bene.

dohromady: jít dohromady barvy ap.andare bene insieme

hmotný: hmotná aktiva, hmotný majetekbeni materiali

chovat se: chovat se dobře/špatněcomportarsi bene/male

jít: jít k sobě hodit seandare bene insieme

konat: konat dobrofare del bene

majetek: movitý/nemovitý majetekbeni mobili/immobili

mít: mít rád kohovoler bene a q

movitý: movitý majetekbeni mobili, patrimonio mobiliare

navléct: navléct se teplecoprirsi bene

nemovitost: nemovitosti souhrn majetku(beni) immobili, patrimonio immobiliare

odbyt: jít dobře/špatně na odbytvendersi bene/male, avere grande/poco smercio

památkář: památkáři orgány památkové péčesoprintendenza ai/dei beni architettonici

pořádně: pořádně se vyspatdormire bene

slušně: chovat se slušněcomportarsi bene

spotřební: spotřební zbožíbeni di consumo

statek: hmotné statkybeni materiali