Hlavní obsah

pubblico

Přídavné jméno

  1. veřejný pořádek ap.il bene pubblicoveřejné blahoservizi pubbliciveřejné službyopinione pubblicaveřejné míněníspazio pubblicoveřejné prostranstvítrasporto pubblicoveřejná doprava
  2. (vše)obecný zájem ap.pericolo pubblicoobecné ohrožení

Vyskytuje se v

esercizio: (pubblico) eserciziopodnik ubytovací, stravovací ap., veřejná provozovna, prodejna

finanza: finanza (pubblica)veřejné finance

servizio: servizio (pubblico)(veřejné) služby

accessibile: accessibile al pubblicoveřejně přístupný

accusatore: pubblico accusatoreprokurátor, státní zástupce

acquisto: offerta (pubblica) di acquistonabídka na převzetí firmy

al: al pubblicoveřejně

amministrazione: pubblica amministrazioneveřejná správa

apertura: giornata di apertura al pubblicoden otevřených dveří

asta: asta pubblicaveřejná dražba, veřejná soutěž

bagno: bagno pubblicoveřejné toalety

bene: bene pubblicoveřejný statek

biblioteca: biblioteca pubblicaveřejná knihovna

commissariato: commissariato di polizia/(di Pubblica Sicurezza)policejní stanice/komisařství

concorso: concorso pubblicoveřejná soutěž

decenza: contro la pubblica decenzaproti dobrým mravům

diritto: diritto privato/pubblico/penale/civilesoukromé/veřejné/trestní/občanské právo

dominio: di dominio pubblicovšeobecně známý, volně šiřitelný dílo ap., jsoucí v majetku veřejnosti

ente: ente pubblico/privatoveřejná/soukromá instituce

giardino: giardino pubblicopark, sady

ingraziarsi: Si è ingraziato il pubblico.Získal si přízeň publika.

interdizione: interdizione dai pubblici ufficizákaz výkonu funkcí ve veřejné správě

investimento: investimenti privati e pubblicisoukromé a veřejné investice

istruzione: istruzione pubblicaveřejné vzdělávání

lavoro: lavori pubblici/forzativeřejné/nucené práce

mantenimento: mantenimento dell'ordine pubblicozachovávání veřejného pořádku

mezzo: i mezzi pubbliciměstská hromadná doprava

ministero: dir. pubblico ministerostátní zástupce

mostrarsi: mostrarsi in pubblicoukázat se na veřejnosti

nemico: nemico pubblicoveřejný nepřítel

posto: posto telefonico pubblicoveřejný telefon

pubblicare: pubblicare qc sulla stampauveřejnit co v tisku

pubblico: il bene pubblicoveřejné blaho

quiete: la quiete pubblicaveřejný pořádek

relazione: pubbliche relazionipublic relations, styk s veřejností

sondaggio: sondaggio dell'opinione pubblicavýzkum veřejného mínění

spazio: spazio pubblicoveřejné prostory/prostranství

suolo: suolo pubblico/privatoveřejný/soukromý pozemek

taglio: tagli alla spesa pubblicaškrty ve veřejných výdajích

telefono: telefono pubblico(veřejný) telefonní automat

turbare: turbare l'opinione pubblicarozbouřit veřejné mínění

tutore: tutore dell'ordine pubblicoochránce veřejného pořádku

udienza: udienza pubblicaveřejné slyšení

voce: voce pubblicaveřejné mínění

welfare: welfare pubblicoveřejné blaho

ammiccare: È un film che ammicca al pubblico giovanile.Je to film, který oslovuje mladší publikum.

činitel: pubblico ufficialeveřejný činitel

accusa: (pubblica) accusaprokuratura, státní zastupitelství

divák: pubblico diváci divadelní, na koncertě ap.

doprava: trasporto pubblicoveřejná doprava

dveře: giornata di apertura al pubblico/porte aperteden otevřených dveří

instituce: istituzioni pubblicheveřejné instituce

mínění: sondaggio dell'opinione pubblicavýzkum veřejného mínění

osvětový: educazione pubblicaosvětová činnost

otevřený: giornata di apertura al pubblicoden otevřených dveří

pohoršení: scandalo pubblicoveřejné pohoršení

pokračování: pubblicare qc a puntatevydávat co na pokračování

pořádek: disturbare la quiete pubblica(na)rušit veřejný pořádek

povědomí: aumentare la consapevolezza del pubblicozvýšit povědomí veřejnosti o čem

proslov: discorso pubblico/di benvenutoveřejný/uvítací proslov

prostředek: fondi pubbliciveřejné prostředky

provozovna: (pubblico) esercizioveřejná provozovna

průzkum: sondaggio della opinione (pubblica), indagine demoscopicaprůzkum veřejného mínění

přednáška: lezione pubblicapřednáška pro veřejnost

přelíčení: udienza pubblicapráv. veřejné přelíčení

přístupný: accessibile/aperto al pubblicoveřejně přístupný

sektor: settore pubblico/privatoveřejný/soukromý sektor

služba: servizi pubbliciveřejné služby

soutěž: concorso pubblico, gara pubblicaekon. veřejná soutěž

správa: amministrazione pubblica/statale/localeveřejná/státní/místní správa

stanice: commissariato (di Pubblica Sicurezza), questura policejní stanice

státní: pubblico ministerostátní zástupce

styk: relazioni pubblichestyk s veřejností

telefonní: telefono pubblicotelefonní automat

toaleta: bagni pubblici, toilette pubblicheveřejné toalety

tréma: avere paura del pubblico, být nervózní essere nervosomít trému

veřejně: accessibile al pubblicoveřejně přístupný

veřejnost: aperto al pubblicootevřeno pro veřejnost

veřejný: riunione pubblicaveřejné setkání

výzkum: sondaggio d'opinione pubblicavýzkum veřejného mínění

záchod: bagni pubbliciveřejné záchody

zájem: interessi pubblici/personaliveřejné/osobní zájmy

zástupce: pubblico ministero , procuratore della repubblicapráv. státní zástupce

známost: rendere qc noto, annunciare qc, odhalit rivelare, rendere pubblico qcuvést co ve známost

zpřístupnit: aprire qc al pubblicozpřístupnit co pro veřejnost místo

proniknout: Le informazioni sono trapelate al pubblico.Informace pronikly na veřejnost.

prosáknout: Le informazioni sono trapelate al pubblico.Informace prosákly na veřejnost.

stáhnout se: Si è ritirato dalla vita pubblica.Stáhl se z veřejného života.