Hlavní obsah

difficile

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. obtížný, těžký, náročný, složitýÈ difficile a dire.Těžko říct.problema difficile da risolveretěžko řešitelný problémrendere difficile qcztížit, znesnadnit codifficile a diretěžko vyslovitelný, který se těžko říká
  2. těžko zvládnutelný, komplikovaný s kterým je těžké pořízeníHa un carattere difficile.Není snadné s ním vyjít., Je s ním těžké pořízení.
  3. in qc náročný, vybíravý v čem
  4. nepravděpodobnýÈ difficile che venga.Jen těžko/stěží přijde.

Podstatné jméno mužské

  1. problém, obtíž, potížQui sta il difficile.V tom je ten problém/ta potíž., Tady je zakopaný pes.
  2. nespokojenec, potížista s kým je těžké pořízeníNon fare il difficile.Nekomplikuj to.

Vyskytuje se v

esecuzione: di difficile esecuzionetěžko proveditelný

periodo: attraversare un difficile periodoprocházet těžkým obdobím

rendere: rendere difficileztížit, znesnadnit

risolvere: difficile (d)a risolvereobtížně řešitelný

avere: Hanno una vita difficile.Mají těžký život.

ma: È una materia difficile, ma interessante.Je to náročný, ale zajímavý předmět.

prepararsi: Si preparano anni difficili.Přicházejí těžké roky.

presentarsi: La situazione si presenta difficile.Situace se jeví jako složitá.

pochopení: difficile da capirenáročný na pochopení

těžký: domanda difficiletěžká otázka

zatěžko: q trova difficile fare qckomu je zatěžko udělat co

dál: Diventa sempre più difficile.Je to čím dál obtížnější.

dospívání: La crescita dei figli verso la maturità è un periodo difficile.Dospívání dětí je složité období.

dostání: È difficile da trovare.Je to těžko k dostání.

hrom: Era difficilissimo.Bylo to těžké jako hrom.

před, přede: Ci aspetta un periodo difficile.Máme před sebou náročné období.

předělat: Lui sarà difficile cambiarlo.Jeho jen tak nepředěláš.

říct: Difficile a dire.Těžko říct.

těžce: È difficile dirlo.(To je) těžko říct.

difficile: problema difficile da risolveretěžko řešitelný problém