Hlavní obsah

říct, říci

Dokonavé sloveso

  1. (oznámit) co komu dire(sdělit) comunicare qc a q(prohlásit) dichiarare qcŘekni mi to.Dimmelo.Abych řekl pravdu ...A dire il vero ...Neřekl bych.Non direi.Těžko říct.Difficile a dire.Řekl bych, že ano.Direi di sì.Jednoduše řečeno ...In parole povere ...Člověk by si řekl, že ...Si direbbe che ...mírně řečenoa dir poco, per usare un eufemismo
  2. řekněme (třeba) diciamo
  3. To se lehko řekne.È facile a dirsi.Jak se to řekne italsky?Come si dice in italiano?
  4. (vyzradit) co na koho rivelare, svelare qc su q

Vyskytuje se v

jednoduše: jednoduše řečenoin parole povere/semplici

jinak: jinak řečenoin altre parole

mírně: mírně řečenoa dir poco, per usare un eufemismo

naplno: říct (to) naplnonon avere peli sulla lingua, bez servítek dire qc fuori dai denti

nesmět: Nesmíš mu to říct.Non devi dirglielo.

obecně: obecně řečeno(parlando) in generale

obrazně: obrazně řečenodetto in senso figurato

přesně: přesněji řečenoper essere preciso

upřímně: upřímně řečenosinceramente/francamente detto

žertem: říct co žertemdire qc per scherzo

aby: Abych řekl pravdu ...A dire il vero ...

aby: Řeknu mu, aby ti zavolal.Gli dirò di chiamarti.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.Te l'ha detto senza dubbio.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Può dirmi qualcosa di più su questo?

dát: Nedá si říct.Non vuole intendere ragione.

chtít: Co tím chcete říct? míníteChe cosa intende dire?

jak: Jak se to řekne italsky?Come si dice in italiano?

jednou: Jak už jsem jednou řekl ...Come ho già detto una volta ...

jemu: Řekni to jemu.Diglielo a lui.

jim: Řekl jim to.Gliel'ha detto.

kromě: kromě toho bych rád řekl ...a parte ciò vorrei dire ...

mi: Řekni mi, jak ...Dimmi come ...

mu: Já mu to řeknu.Glielo dirò.

nadsázka: Bez nadsázky lze říci, že ...Senza esagerare/esagerazioni si può dire che ...

naschvál: Řekl jsem to naschvál.L'ho detto apposta.

natvrdo: Řeknu mu to natvrdo.Glielo dirò chiaro e tondo.

něco: Jak můžeš něco takového říct?Come puoi dire una cosa del genere?

nechť: Řekni mu, nechť mi to pošle.Digli di inviarmelo.

německy: Řekni to německy.Dillo in tedesco.

ono: Ono se to snadno řekne ...È facile (d)a dirsi.

po: Po pravdě řečeno...A dire la verità ...

pravda: Abych pravdu řekl ...A dire il vero ...

přihlásit se: Přihlaste se, pokud chcete něco říct.Alzate la mano, se volete dire qualcosa.

rovina: Řeknu vám to na rovinu.Sarò franco con Lei.

rovina: Řekl mi na rovinu, že ...Mi ha detto apertamente che ...

rozechvělý: říct co rozechvělým hlasemdire qc con voce tremula

říct si: Kolik si za to řeknou?Quanto chiedono per quello?

říct si: Řekl jsem si...Mi sono detto...

sám: Ty jsi to sám řekl.L'hai detto tu stesso.

se, si: To se snadno řekne.È più facile a dirsi che a farsi.

skoro: Skoro bych řekl, že ...Oserei quasi dire che ...

slovensky: Jak se řekne slovensky děkuji?Come si dice grazie in slovacco?

slovo: říci co vlastními slovydire qc con parole proprie

snadno: To se snadno řekne.È facile a dirsi., È presto detto.

tak: Tak mi tedy řekni ...Dimmi allora ...

takový: Nic takového jsem neřekl.Non ho detto niente di simile.

těžce: (To je) těžko říct.È difficile dirlo.

úvodem: Úvodem bych chtěl říct ...Per introdurre/Come introduzione vorrei dire ...

vždyť: Ale vždyť jsem mu to řekl.Eppure gliel'avevo detto.

že: Tys mu to řekl, že?Gliel'hai detto tu, vero?

obal: říci co bez obalunon avere peli sulla lingua

plíce: říci komu co od plic bez servítekdire qc fuori dai denti a q

stačit: Stačí říct.Basta parlare., Basta dirlo.

švec: než bys řekl švecprima che tu possa dire A

apparenza: per salvare l'apparenzaaby se neřeklo

breve: per farla/dirla brevestručně řečeno

chiaro: dire qc chiaro e tondoříct co otevřeně

confidenza: dire qc a q in confidenzaříct co komu důvěrně

detto: va detto che ...je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.

dire: a dire pocomírně řečeno

dire: per meglio dire ...lépe řečeno ...

grosso: dirla grossaříci něco nevhodného, říci (úplnou) hovadinu

meno: in men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžiku

modo: per modo di direabych tak řekl

muso: přen. dire qc sul musoříct co do ksichtu/narovinu

no: dire un no risolutoříct rezolutní NE

premessa: fare una premessaříci pár slov úvodem

pro: pro formaformálně, aby se neřeklo

sinceramente: sinceramente dettoupřímně řečeno

sincero: per essere sinceroabych pravdu řekl, abych byl upřímný

soldone: přen. detto in soldonijednoduše řečeno

tre: dire qc in tre paroleříci co dvěma slovy

usare: per usare un eufemismokulantně/eufemisticky řečeno

valere: vale a diretedy, totiž, to jest, přesněji řečeno

vero: a dire il vero...popravdě (řečeno)..., abych řekl pravdu...

a: A dire il vero ...Abych řekl pravdu ...

almeno: Dovevi almeno dirmelo.Měls mi to aspoň říct.

altro: Tra l'altro, volevo dirti che...Mimochodem, chtěl jsem ti říct...

amenità: Ha detto un mucchio di amenità.Řekl fůru nesmyslů.

apposta: L'ho detto apposta.Řekl jsem to naschvál.

bastare: Basta chiedere.Stačí říct.

bastare: Non mi basta l'animo per dirglielo.Netroufám si mu to říct.

cantare: Gliel'ho cantata chiara (la verità).Řekla jsem mu to na rovinu.

ce: Non ce l'hanno detto.Neřekli nám to.

chiedere: Hanno chiesto un prezzo ragionevole.Řekli si rozumnou cenu.

comodo: Dimmi quando sei comodo per ...Řekni mi, kdy se ti hodí ...

coso: Di' a coso di venire.Řekni tam tomu, ať přijde.

cuore: Non mi regge il cuore di dirglielo.Nemám to srdce mu to říct.

difficile: È difficile a dire.Těžko říct.

dimenticare: Ho dimenticato di dirtelo.Zapomněl jsem ti to říct.