Hlavní obsah

říct, říci

Dokonavé sloveso

  1. (oznámit) co komu dire(sdělit) comunicare qc a q(prohlásit) dichiarare qcAbych řekl pravdu ...A dire il vero ...Neřekl bych.Non direi.Těžko říct.Difficile a dire.Řekl bych, že ano.Direi di sì.Jednoduše řečeno ...In parole povere ...Člověk by si řekl, že ...Si direbbe che ...mírně řečenoa dir poco, per usare un eufemismo
  2. řekněme (třeba) diciamo
  3. To se lehko řekne.È facile a dirsi.Jak se to řekne italsky?Come si dice in italiano?
  4. (vyzradit) co na koho rivelare, svelare qc su q

Vyskytuje se v

jednoduše: jednoduše řečenoin parole povere/semplici

jinak: jinak řečenoin altre parole

mírně: mírně řečenoa dir poco, per usare un eufemismo

naplno: říct (to) naplnonon avere peli sulla lingua, bez servítek dire qc fuori dai denti

nesmět: Nesmíš mu to říct.Non devi dirglielo.

obecně: obecně řečeno(parlando) in generale

obrazně: obrazně řečenodetto in senso figurato

přesně: přesněji řečenoper essere preciso

upřímně: upřímně řečenosinceramente/francamente detto

žertem: říct co žertemdire qc per scherzo

aby: Abych řekl pravdu ...A dire il vero ...

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.Te l'ha detto senza dubbio.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Può dirmi qualcosa di più su questo?

dát: Nedá si říct.Non vuole intendere ragione.

chtít: Co tím chcete říct? míníteChe cosa intende dire?

jak: Jak se to řekne italsky?Come si dice in italiano?

jednou: Jak už jsem jednou řekl ...Come ho già detto una volta ...

jemu: Řekni to jemu.Diglielo a lui.

jim: Řekl jim to.Gliel'ha detto.

kromě: kromě toho bych rád řekl ...a parte ciò vorrei dire ...

mi: Řekni mi, jak ...Dimmi come ...

mu: Já mu to řeknu.Glielo dirò.

nadsázka: Bez nadsázky lze říci, že ...Senza esagerare/esagerazioni si può dire che ...

naschvál: Řekl jsem to naschvál.L'ho detto apposta.

natvrdo: Řeknu mu to natvrdo.Glielo dirò chiaro e tondo.

něco: Jak můžeš něco takového říct?Come puoi dire una cosa del genere?

nechť: Řekni mu, nechť mi to pošle.Digli di inviarmelo.

německy: Řekni to německy.Dillo in tedesco.

ono: Ono se to snadno řekne ...È facile (d)a dirsi., Si fa presto a dire ...

po: Po pravdě řečeno...A dire la verità ...

pravda: Abych pravdu řekl ...A dire il vero ...

přihlásit se: Přihlaste se, pokud chcete něco říct.Alzate la mano, se volete dire qualcosa.

rovina: Řeknu vám to na rovinu.Sarò franco con Lei.

rozechvělý: říct co rozechvělým hlasemdire qc con voce tremula

říct si: Kolik si za to řeknou?Quanto chiedono per quello?

sám: Ty jsi to sám řekl.L'hai detto tu stesso.

se, si: To se snadno řekne.È più facile a dirsi che a farsi.

skoro: Skoro bych řekl, že ...Oserei quasi dire che ..., Direi quasi che ...

slovensky: Jak se řekne slovensky děkuji?Come si dice grazie in slovacco?

slovo: říci co vlastními slovydire qc con parole proprie

snadno: To se snadno řekne.È facile a dirsi., È presto detto.

tak: Tak mi tedy řekni ...Dimmi allora ...

takový: Nic takového jsem neřekl.Non ho detto niente di simile.

těžce: (To je) těžko říct.È difficile dirlo.

úvodem: Úvodem bych chtěl říct ...Per introdurre/Come introduzione vorrei dire ...

vždyť: Ale vždyť jsem mu to řekl.Eppure gliel'avevo detto.

že: Tys mu to řekl, že?Gliel'hai detto tu, vero?

obal: říci co bez obalunon avere peli sulla lingua

plíce: říci komu co od plic bez servítekdire qc fuori dai denti a q

stačit: Stačí říct.Basta parlare., Basta dirlo.

švec: než bys řekl švecprima che tu possa dire A

apparenza: aby se neřekloper salvare l'apparenza

breve: stručně řečenoper farla/dirla breve

chiaro: říct co otevřenědire qc chiaro e tondo

confidenza: říct co komu důvěrnědire qc a q in confidenza

detto: je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.va detto che ...

dire: mírně řečenoa dire poco

grosso: říci něco nevhodného, říci (úplnou) hovadinudirla grossa

meno: než bys řekl švec, co by dup rychle, vmžikuin men che non si dica

modo: abych tak řeklper modo di dire

muso: říct co do ksichtu/narovinupřen. dire qc sul muso

no: říct rezolutní NEdire un no risoluto

premessa: říci pár slov úvodemfare una premessa

pro: formálně, aby se neřeklopro forma

sinceramente: upřímně řečenosinceramente detto

sincero: abych pravdu řekl, abych byl upřímnýper essere sincero

soldone: jednoduše řečenopřen. detto in soldoni

tre: říci co dvěma slovydire qc in tre parole

usare: kulantně/eufemisticky řečenoper usare un eufemismo

valere: tedy, totiž, to jest, přesněji řečenovale a dire

vero: popravdě (řečeno)..., abych řekl pravdu...a dire il vero...

a: Abych řekl pravdu ...A dire il vero ...

almeno: Měls mi to aspoň říct.Dovevi almeno dirmelo.

altro: Mimochodem, chtěl jsem ti říct...Tra l'altro, volevo dirti che...

amenità: Řekl fůru nesmyslů.Ha detto un mucchio di amenità.

apposta: Řekl jsem to naschvál.L'ho detto apposta.

bastare: Stačí říct.Basta chiedere.

cantare: Řekla jsem mu to na rovinu.Gliel'ho cantata chiara (la verità).

ce: Neřekli nám to.Non ce l'hanno detto.

chiedere: Řekli si rozumnou cenu.Hanno chiesto un prezzo ragionevole.

comodo: Řekni mi, kdy se ti hodí ...Dimmi quando sei comodo per ...

coso: Řekni tam tomu, ať přijde.Di' a coso di venire.

cuore: Nemám to srdce mu to říct.Non mi regge il cuore di dirglielo.

difficile: Těžko říct.È difficile a dire.

dimenticare: Zapomněl jsem ti to říct.Ho dimenticato di dirtelo.

dirsi: Řekl jsem si, že budu ...Mi sono detto di stare ...

dispiacere: Nemůžu říct, že se mi to nelíbilo., Nebylo to špatné.Non mi è dispiaciuto.

doveroso: Mělo by se mu to říct., Sluší se říct mu to.È doveroso dirglielo.

říct: řekněmetřeba diciamo

giudizio: Řekni mi svůj názor.Dimmi il tuo giudizio.

giusto: Abych pravdu řekl ...A dirla giusta ...

gli: Řekni mu, ať jde.Digli di partire.

guardare: Vida!, Heleme se!, Kdo by to řekl!Ma guarda un po'!

intendere: Co tím chceš říct?Cosa intendi con questo?

lei: To musíš říct jí.È a lei che lo devi dire.

me: Řekl mi to.Me lo disse.

meravigliarsi: Všichni byli ohromeni tím, co řekl.Tutti si meravigliarono delle/per le sue parole.

mio: Řekl jsem mu svoje. svůj názor ap.Gli ho detto la mia.

nonché: Řeknu to jemu a také jeho otci.Lo dirò a lui, nonché a suo padre.

oltre: Nemám, co bych víc řekl.Oltre questo non ho altro da dire.

osare: Troufl bych si říct, geniální.Oserei dire che è un genio.

ossia: Odjel, lépe řečeno utekl včera v noci.Partì ieri notte, ossia fuggì ieri notte.

parola: To se snadno řekne!È una parola!

per: On ti to řekne místo mě.Te lo dirà lui per me.