Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (v pozoru ap.) stare in piedistát ve frontěfare la fila
 2. (strom ap.) stare in piedi(nacházet se) stare(být vzpřímený) essere eretto/-aJen jeden dům zůstal stát.Solo una casa sta ancora in piedi.
 3. (nehýbat se) essere fermo/-a, essere immobileStůj!Alt!, Fermo!
 4. (zaujímat místo) stare, essere
 5. přen.(před rozhodnutím ap.) před čím essere/trovarsi di fronte a qcpřen.(čelit) affrontare, fronteggiare qc
 6. (podporovat někoho) za kým sostenere(chtít hájit) difendere q
 7. stát (si) (trvat na něčem) za čím sostenere qc, insistere su/nel fare qcStůj si za svým.Tieni duro., Non mollare.
 8. (přát si) o koho/co volere q/qc(mít rád ap.) voler bene a q/qc(mít zájem) essere interessato/-a a q/qc(toužit) desiderare qcStojíš ještě o mě?Mi vuoi ancora bene?Nestojí o společnost.Non vuole compagnia.Nestojím o soucit.Non chiedo compassione.
 9. hovor.(být napsáno) essere scritto

Nedokonavé sloveso

 1. (o ceně) costareKolik to stojí?Quanto costa?, Quanto viene?
 2. (vyžadovat) costareať to stojí, co to stojí, stůj co stůjcosti quel che costi
 3. (zasluhovat) za co valere (la pena di) qc, essere degno/-a di qcStojí to za vidění/pokus.Vale la pena di vederlo/provarlo.To nestojí za řeč.Non vale la pena di parlarne., (reakce na poděkování) Non c'è di che., Di niente.

Podstatné jméno, rod mužský

 1. (země) stato mčlenské státy EUstati membri dell'UE
 2. expr.(státní instituce ap.) stato mexpr.(vláda) governo m

Vyskytuje se v

blahobyt: ekon. stát blahobytustato assistenziale/sociale

členský: členské státy/země EUstati membri dell'UE

fronta: stát ve frontě na cofare la fila/coda per qc

hnutí: stát bez hnutístare fermo/-a, stare immobile

hovno: být na hovno, stát za hovno podělaný ap.essere di merda, far cagare

klidně: Klidně by se to mohlo stát.Potrebbe (ben) capitare.

kritika: stát se terčem kritiky za cosubire critiche, diventare oggetto di critiche per qc

nehybně: nehybně stát/sedětstare fermo/immobile

oběť: stát se obětí koho/čeho/padnout za oběť komu/čemudiventare/cadere vittima di q/qc

pevně: stát pevněreggersi/tenersi (ben) saldo

povšimnutí: stát za povšimnutíessere degno di attenzione

pozor: stát v pozorustare sull'attenti

přečtení: Stojí to za přečtení.Vale la pena di leggerlo.

sociální: sociální státstato sociale

stoj: dělat co ve stojefare qc (essendo) in piedi

svědek: stát se/být svědkem čehoessere testimone di qc

zadlužený: nejzadluženější státystati più indebitati

zpříma: stát zpřímastare dritto, stare in posizione eretta

: Ať se stane cokoli ...Qualsiasi cosa accada...

: Ať to stojí cokoli.Costi quel che costi.

blízko: Stál blízko dveří.Stava vicino alla porta.

by: Co by se stalo, kdyby...?Che cosa succederebbe se...?

domyslet: Nechci ani domyslet, co se mohlo stát.Non voglio nemmeno immaginare (che) cosa poteva succedere.

doopravdy: Doopravdy se to stalo.È realmente accaduto.

dveře: Stál ve dveřích.Stava nell'ingresso.

jako: Dělá, jako by se nic nestalo.Fa come se non fosse successo niente.

již: Již se to nestane.Non succederà più.

k, ke, ku: Ještě ke všemu se stalo to, že ...In più è successo, che ...

klidně: Stůj/Seď klidně.Stai fermo.

kolik: Kolik to stojí?Quanto costa?

mezi: Zůstal stát mezi dveřmi.È rimasto in mezzo alla porta.

muset: Muselo se to stát.È dovuto succedere.

muset: Nemuselo se to stát.Non sarebbe dovuto succedere.

muset: Něco se mu muselo stát.Doveva essergli successo qualcosa.

na: Kolik to stojí na osobu?Quanto costa a testa?

námaha: Nestojí to za tu námahu.Non ne vale la pena.

nedaleko: Stál nedaleko mne.Stava vicino a me.

nehnutě: stát nehnutěstare fermo

peníze: Stojí to spoustu peněz.Costa un sacco di soldi.

pokus: Stojí to za pokus.Vale la pena di provare.

pouhý: Stojí to pouhých deset eur.Costa solo dieci euro.

prd: Stojí to za prd.Non vale un cavolo.

při: Budu stát při tobě.Starò al tuo fianco.

příhoda: Stala se mi zvláštní příhoda.Mi è capitato un fatto strano.

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníÈ stato un piacere.

řeč: To nestojí za řeč.Non vale la pena di parlarne., reakce na poděkování Di niente., Non c'è di che.

sotva: Sotva stál/-a.Riusciva a malapena a stare in piedi.

stát se: Stal se obětí ...È diventato vittima di ...

stát se: Co se stalo?Che cosa è successo?

stát se: Rádo se stalo. po poděkováníÈ stato un piacere.

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNon fa niente.

stát se: Stala se nehoda.È successo un incidente.

stát se: Co se ti stalo?Che cosa ti è successo?, Che cos'hai?

stát se: iron. Nic by se ti nestalo, kdybys ...Non ti farebbe male ...

střelit: Stůj, nebo střelím.Fermo o sparo.

terč: stát se terčem posměchudiventare (un/il) bersaglio delle beffe

vedle: Stála vedle mne.Stava accanto a me.

vidění: Stojí to za vidění.Vale la pena di vederlo.

vidět: To stojí za vidění.Vale la pena di vederlo.

za: Nestojí to za to.Non ne vale la pena.

za: Stojí to za vidění.Vale la pena di vederlo.

záda: stát zády k soběstare schiena a schiena

zanic: Nestojí to za nic.Non vale niente., Non vale un'acca.

zkouška: Stojí to za zkoušku.Vale la pena di provarlo.

zmínka: Nestojí to za zmínku.Non è neanche il caso di parlarne.

zvážení: Stojí za zvážení, jestli ...Vale la pena considerare se ...

hlava: Mám práce (až) nad hlavu., Nevím, kde mi hlava stojí.Sono proprio incasinato., Ho moltissimo da fare.

kde: Nevím kde mi hlava stojíSono proprio incasinato., Ho moltissimo da fare.

přibitý: zůstat stát jako přibitýrimanere inchiodato/-a sul posto

přikovaný: (zůstat) stát jako přikovanýrimanere inchiodato sul posto, přen. též restare di marmo

stát se: Už se stalo.o negativním Il danno è ormai fatto., Ormai è fatta., bylo uděláno È già stato fatto.